Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

marts 2009

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. marts 2009
Bhagavad Gita’en mener ikke, at I bør plukke et blad eller en blomst eller en frugt fra en eller anden plante eller træ og placere det foran Gud. Ej heller beder den jer om at bringe vand fra en brønd eller en flod eller en pumpe i vejsiden. Bladet, I skal ofre, er jeres egen krop, der ligesom bladet spirer grønt, blegner og til sidst falder ned fra grenen. Blomsten er hjertet, befriet fra pesten af begær, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed, had, osv. Frugten er sindet, der som konsekvensen af dets længsler, skal dedikeres til Gud. Vandet er strømmen af tårer, der flyder fra øjnene, når man er i ekstatisk lyksalighed ved kontemplationen på Guds Herlighed. At ofre disse fire er den sande handling af Sharanaagathi (total overgivelse).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. marts 2009
Bhakti (hengivenhed) består ikke i at bære okkerfarvede kjortler, at iagttage ritualer osv. Et rent hjerte, uforstyrret kontemplation på Gud, at føle, at alt er Herrens Skabelse og derfor Et, ikke at være tilknyttet sanseobjekter, at omfavne alle i jævnbyrdig kærlighed, at praktisere Sandhed i tale – disse er særprægene for Bhakti.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. marts 2009
Hvad er grunden til lidelserne hos folk i hele verden? De har glemt Skabelsens Guddommelige Grundlag. De har ignoreret det Ene Absolutte Princip, der ligger under hele Skabelsen. Alle liv, der leves uden Tro og hengivenhed overfor den Ene Højeste Herre, er forgæves. Liv, der tilbringes uden at smage det Guddommelige Princips nektar, er spildte muligheder. Herren har givet mennesket værktøjerne til at udvikle intellekt og skelneevne. Hvis det bruger dem godt og prøver at erkende Guddommeligheden inden i sig selv, vil Herren tilføje det nyt talent samt kilderne til evne, styrke og kapacitet, for Han er til alle tider fuld af Nåde overfor søgende.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. marts 2009
Sundhed er den grundlæggende forudsætning for succes i alle livets aspekter og til at virkeliggøre de fire idealer, der vejleder menneskelivet – moralsk levevis, fremgang, opfyldelse af velgørende ønsker og frigørelse fra sorg. Mennesket søger at leve lykkeligt og fredfyldt, men lykke og fred vindes ikke ved verdslige aktiviteter. Kroppen, der længes efter at være sund og sikker, er genstand for sygdom, forfald og død. Imidlertid er det iboende, Selvet, inden i kroppen ikke født og ej heller dør Det. Kroppen er Guds tempel. Derfor er det menneskets pligt at holde templet i god form.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. marts 2009
Kun træer, der har vokset i frugtbar jord, kan give gode frugter. De, der vokser i saltholdig jord, vil kun bære frugter af elendig kvalitet. På samme måde kan sådanne hellige følelser og dyder som sandhed, medfølelse, overbærenhed samt uselviskhed kun vokse og skinne i hjerterne, der er rene og fejlfrie. Ligesom en bonde, der slider for at dyrke sin mark, skal en Bhakta (hengiven) gøre sig bestræbelser med at dyrke Herrens Navn i sit hjerte for at høste afgrøden – Herren Selv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. marts 2009
Dharma og Jnana (ret handling og åndelig visdom) er to øjne, givet til mennesket til at kunne erkende sin Guddommelighed med. Dharma indikerer den rette vej, som hvert eneste individ, gruppe eller samfund bør følge. Dharma ødelægger den, der skænder den og beskytter den, der beskytter den. Skrifterne har erklæret: ”Hvor Dharma er, er Sejr”. Der er ingen Dharma større end Sandhed. Dharmas struktur er rejst på Sandhedens fundament. Nyaya (retfærdighed) er en afgørende egenskab for Dharma. Et individ, samfund eller nation skinner kun af ære, når retfærdigheden følges. Ligesom man opnår velstand ved udførelse af sin profession, vil man opnå fortjenstfuldhed og Guddommelig Nåde ved at følge Neethi (moral) og Dharma.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. marts 2009
Enhver person vil sandsynligvis begå fejltagelser uden at være klar over det. Uanset klarheden af ilden, vil sort røg komme fra den. Det gælder også med hvilke som helst gode handlinger, et menneske måtte udføre, så vil de være blandet med et spor af ondt. Der bør gøres bestræbelser på at minimere det onde, så der bliver mere og mere af det gode.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. marts 2009
Normalt anser vi Pratyaksha Pramaana (bevis på direkte erkendelse) som den allervigtigste type bevis. Vi er i stand til at se vores krop. Således ved vi, at den eksisterer. Anumaana eller logisk konklusion er en anden form for bevis. Vi ser røg på toppen af en fjern bakke. Vi konkluderer ud fra røgen, at der må være bål på den bakke. Skønt vi kun ser røgen, konkluderer vi, at der er ild. At konkludere eksistensen af det ’usynlige’ ud fra tilstedeværelsen af det, der bliver ’set’, er Anumaana Pramaana (konkluderende bevis). Men disse metoder til at fastslå fakta på er kun anvendelige for det ydre univers. Til at fastslå det Guddommelige Princip må vi kun stole på Shabdha Pramaana (bevis på ordene) i Vedaerne.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. marts 2009
Vi er ude af stand til at fatte Atma (ånden) direkte. Vi tror på Atmas eksistens på grund af styrken af udtalelserne fra de store vismænd, der har haft oplevelsen af det og som har bekendtgjort det gennem deres lære. Når det Guddommelige beskrives som En uden attributter, evig, ren, fri og med Selvets stråleglans, vil denne beskrivelse ikke gøre Brahman (Gud) synlig for os. Det er kun, når Brahmans stadie realiseres af os, at Dens eksistens bekræftes for os.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. marts 2009
Ethvert menneske bør leve sit liv, således at det ikke er årsag til smerte på noget levende væsen. I må omhyggeligt overveje konsekvenserne af jeres tale og handling. På en hvilken som helst måde, I ønsker andre vil elske og respektere jer, på samme måde bør I først elske og respektere dem. Kun da vil andre gengælde jeres kærlighed og respekt. Hvis I i stedet for – uden at elske og respektere andre – klager over, at andre ikke behandler jer godt, er det en forkert konklusion.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. marts 2009
Det sande kriterium for moralsk opførsel er harmoni mellem ens tanker, ord og handlinger. Moral består i at leve op til reglerne, foreskrevet af samfundet, for ret opførsel på et bestemt tidspunkt og sted for et individ eller gruppe. Der er tre af de menneskelige værdier, der er yderst vigtige. Den første og fremmeste er kærlighed til Gud. Hvor der er kærlighed, der er opofrelse. Der opstår hjertets renhed. Der bør være en sammensmeltning af kærlighed, opofrelse og renhed. De er ikke bare menneskelige kvaliteter. De udgør et menneskes vitale organer. De er lige så essentielle for et menneske som hovedet, hænderne og benene for kroppen. Uden disse egenskaber er ingen et fuldstændigt menneske.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. marts 2009
Sathya eller Sandhed bliver virkeliggjort ved tungens Sadhana (åndelig disciplin). Dharma (ret levemåde) bliver virkeliggjort af individet ved ret opførsel i relation til samfundet. Mennesket kan opnå Shanti (fred og sindsligevægt) ved sindets disciplinering. Prema (Kærlighed) er hinsides tanke, ord og handling. At betragte den som en måde at tale på, en sindstilstand eller som et fysisk karaktertræk er at fornedre den. Kærlighed er Gud. Gud er Kærlighed. Den Guddommelige Kærlighed er ikke let at fatte. Kærlighed har intet spor af selviskhed; den bliver ikke ledet af skjulte motiver.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. marts 2009
Fryd jer aldrig, når I bliver rost eller bliv nedslået, når I bliver bebrejdet; vær en åndelig løve, uanfægtet af begge dele. Vær venlig og smilende under alle omstændigheder. Nedtrykthed, tvivl og indbildskhed er skadelige for åndelige aspiranter. Men når ens hengivenhed er vel etableret, kan disse let kasseres, hvis de dukker op.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. marts 2009
Upanishaderne erklærer: "Raso vai Sah" (Gud er det fundamentale). Dette betyder, at Gud er til stede i subtil form overalt, som sukker i sukkerrør og smør i mælk. Skønt det er vanskeligt at få en direkte oplevelse af Gud, kan Hans tilstedeværelse opleves på mange måder. Det søde i sukker, det sure i limefrugt, det bitre i margosa bladet, alle beviser det Guddommeliges tilstedeværelse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. marts 2009
Når I ser et bjerg, et vandfald eller en skov, føler I jer glade. Alle disse proklamerer tilstedeværelsen af det Guddommelige. Lys skinner, stjernerne blinker, solen stråler, planeterne roterer i deres baner. Alle disse fænomener er manifestationer af det Guddommelige. Ved at forstå flammens natur kan I forstå ildens natur. Ved at undersøge en dråbe vand kommer I til at kende Ganges’ natur. På samme måde kan I forstå Daivathvam (Guddommelighed) ved at forstå Maanavathvam (menneskets sande natur).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. marts 2009
Karakter er menneskets sande smykke. Tabet af dette smykke er årsagen til al dets lidelse og elendighed. Mennesket forstår ikke det formål, til hvilket det er blevet skabt af Gud. Guds skabelse er fyldt med dybtgående Sandheder, mysterier og idealer. Men mennesket har glemt disse idealer. Det er ude af stand til at forstå betydningen af dets arv. Af al styrke i verden er menneskelig styrke den mægtigste. Mennesket tildeler alt i denne verden værdi, men det er ude af stand til at indse dets egen værdi.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. marts 2009
I må indse, at Bhajans (hengiven sang), Namasmarana (gentagelse af Guds navn) og Pooja (rituel tilbedelse) ikke er til at glæde - eller vinde Gud for sig, men til vores egen åndelige fremgang. Ofte flatterer folk de rige og magtfulde – specielt hvis de er i disses beskæftigelse eller hvis de står i gæld til dem for en eller anden værdifuld hjælp – for at få dem til at øse sig over med gaver. Men Gud øser ikke sin nåde over folk, fordi de synger til Hans pris. Ej heller slår Han ned på dem, fordi de ikke tilbeder Ham som Guddommelig. At kontemplere på de Guddommelige egenskaber gør os i stand til at dvæle på opløftende idealer og bringer os nærmere til den Guddommelighed, der er vores natur.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. marts 2009
At huske Gud og at gentage Hans navn er de eneste metoder til at opnå frigørelse, der er lettilgængelige for alle. Folk har tendens til at behandle Herrens Navn tilfældigt, idet de ikke forstår dets styrke. Hele Kosmos indeholdes i det. I må forstå vigtigheden af Navnet rigtigt og bruge Det på den rigtige måde. Bhajan (lovsang) er en effektiv aktivitet, ved hvilken Kama (begær/ønsker) og Krodha (vrede) kan holdes væk.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. marts 2009
Det er ethvert menneskes pligt at virkeliggøre formålet med livet og bruge sin tid med at udføre sine pligter for at helliggøre sit liv. Forudsat at det har viljen, er der intet, mennesket ikke kan opnå i denne verden. Men før det indlader sig på en eller anden aktivitet, bør mennesket undersøge sine evner og begavelse. Menneskeheden har opnået evnen til at undersøge stjernerne eller gå må månen, men har været ude af stand til at forstå sin sande natur; mennesket er blevet uvidende om sin enhed med den komplette Bevidsthed. Denne Bevidsthed er ikke relateret til viden om den ydre verden. Den kan kun opleves ved at vende sin vision indad. Først når mennesket besidder Samagratha Bhavam (fundamental opmærksomhed) vil det få den rette indsigt. Helt alene kan sådan en fundamental forståelse give lyksalighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. marts 2009
Guds sande levested er menneskets hjerte. I behøver ikke at lede efter Gud. Ikke at være i stand til at erkende jeres iboende Guddommelighed er Ajnana (uvidenhed). I må undersøge årsagen til denne uvidenhed. Det er hovedsageligt, fordi I følger Pravritthi Marga (den udvendige vej) hele livet under indflydelse af sanseorganerne, der drages mod ydre ting. I gør ikke en indsats for at følge for at følge Nivritthi Marga (den indvendige vej). I er således totalt optaget af ydre aktiviteter og negligerer fuldstændigt den indvendige vej. I ser alt fra et verdsligt synspunkt og er ikke bevidst om den allestedsnærværende Guddommelighed. I skal gøre en indsats for at forandre jeres vision fra udvendig til indvendig for at forstå denne Guddommelighed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. marts 2009
I er alle den uforgængelige Atma, intet behøver at tage modet fra jer. I lider så meget i jeres drøm på grund af ild, oversvømmelse, fornærmelser, tab af penge osv. Men når I så vågner, er I overhovedet ikke påvirket. Når disse begivenheder sker i vågen tilstand, føler I jer plaget. Men lad Mig fortælle jer, at fra Virkeliggørelsens tilstand er selv den vågne tilstand uden gyldighed. Det er ikke det virkelige ’jer’, der lider under alt dette. Opgiv illusionen om, at I er denne fysiske eksistens og I bliver virkelig frie.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. marts 2009
Gud er grundlaget for alt. Han er almægtig, alvidende og gennemtrænger hele Skabelsen. Hvem kan sige, at kun dette er Brahman (Gud) og dette er ikke. Det eneste bestående virkelige væsen er Brahman. Resten er fuldstændigt flygtigt. Ligesom der uden bomuld ikke kan blive noget stof, kan der på lignende måde ikke være en verden uden Gud. Tag ikke fejlagtigt denne Deha (fysiske krop) som virkelig. Det er Dehi (iboende Guddommelighed), der er den sande Virkelighed. Denne Guddommelighed er hinsides fødsel og død, den Ene uden begyndelse eller ende og er det evige vidne. Erkend denne Sandhed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. marts 2009
Tjeneste til Gud er blevet beskrevet som Bhakti (hengivenhed). De hengivnes hjerter flyder over af kærlighed til Herren gennem konstant erindring samt gentagelse af Hans Navn. Ud af denne kærlighedsstrøm bryder hengivenheden frem. En, der bliver plejet med Bhakti’s nektar ønsker intet. At være uberørt af glæde eller sorg, gevinst eller tab, ros eller ris, at forblive rolig og fast i Troen er kendetegnet på sand hengivenhed. Affektion, tilknytning, begær er naturlige for mennesket. Hvis disse egenskaber imidlertid rettes hen imod Gud og hvis man hele tiden er beskæftiget med gode handlinger, udvikler disse egenskaber renhed og fromhed. Da bliver man ikke kun en stor sjæl, men Gud selv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. marts 2009
Neethi betyder moral eller ret opførsel. Det er vejen, der fører en til det Guddommelige. God karakter, renhed i tanke, udførsel af ærefulde gerninger og uselvisk opofrelse er alle indbefattet i udtrykket ’Neethi’. De gamle betragtede Neethi som grundlæggende, uden hvilken samfundet vil blive ødelagt. Moral er ikke noget, I skal påtvinge jer; det er jeres naturlige egenskab. Udvikl derfor først og fremmest moral. Kun da vil Guddommelighed blomstre i jer. Hele verden vil få fremgang, hvis mennesket holder sig til moral. Betragt moral som grundlaget for jeres liv, hvor I end er, hvad I end gør. Kun moral giver et ægte og vedvarende omdømme. I kan kun vinde Guddommelig Nåde og glæde, hvis I udvikler moral.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. marts 2009
Hvad er målet for menneskeligt liv? Er det at spise, drikke, sove, smage en smule glæde og sorg og til sidst dø som en hvilket som helst anden fugl eller dyr? Nej, målet er at virkeliggøre Brahman (Guddommelighed). Uden det kan intet menneske opnå Shanti (Fred). Det må vinde denne Fred og Lyksalighed ved at smelte sammen i det Absoluttes Bevidsthed ved hjælp af Guddommelig Nåde. En søgende skal først praktisere den Sadhana (åndelig selvdisciplin), der er forbundet med Guds Saguna (med form) aspekt. Dette vil udruste det med koncentration. Derefter kan det smelte sit sind sammen med Nirguna (formløs) Brahman.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. marts 2009
Udvikl Tro på Gud. Alle navne er Hans – det være sig Rama, Krishna, Kristus, Allah eller ethvert andet navn. Hvert eneste menneske er legemliggørelsen af det Guddommelige. Sande menneskelige relationer kan kun vokse, når denne Sandhed erkendes. Virkeliggørelsens første stadium indfinder sig, når I indser: ”Jeg er i Lyset”. Herefter indser I: ”Lyset er i mig”, og til sidst indser I: ”Jeg er Lyset”. ”Jeg” repræsenterer Kærlighed og ”lys” repræsenterer Jnana (Højeste åndelige Visdom). Når Kærlighed og Lys bliver Et, finder Virkeliggørelsen sted.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. marts 2009
Glæde og sorg må opleves i det verdslige liv, da de er uundgåelige ligesom solnedgangen og solopgangen. I tror, at det nye år vil give bedre oplevelser. Det er ikke korrekt. Det er sindet, der er ansvarligt for fornøjelse og smerte. Hvis jeres sind er godt, vil I opleve alting som godt. Uden Guds Nåde vil selve det at leve være umuligt for menneskeheden. Selv de problemer, I oplever, er det Guddommeliges gaver. I er legemliggørelser af det Guddommelige, der ikke er andet end Lyksalighed. Når det nu er sådan, er det så ikke en dumhed fra jeres side at sige, at I er udsat for lidelse og sørge over denne?
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. marts 2009
I søgen efter mental fred bør I kun være interesseret i jeres egne behov. Udover at en
sådan søgen er et tegn på intens selviskhed, er den også nyttesløs. Er det muligt for et individ at opnå fred alene? Hvis der er kaos og uro overalt omkring jer, hvordan kan I alene have fred? Jeres fred er afhængig af fred i familien, i samfundet og i verden. I skal udvikle følelsen af, at jeres individuelle fred er nært beslægtet med verdens fred. De gamle erkendte denne dybtgående Sandhed og foreskrev denne universelle bøn: "Samastha Lokaha Sukhino Bhavanthu" (Må alle væsener i alle verdener være lykkelige).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. marts 2009
Lev i den fuldstændige overbevisning om, at I er Atma (Sjælen). Atma ser ved hjælp af øjnene, hører ved hjælp af ørerne, handler ved hjælp af fingrene og bevæger sig ved hjælp af fødderne. Det er det grundlæggende 'dig'. Det 'dig' bliver ikke opstemt af berømmelse eller mister selvtilliden af bebrejdelse. Så længe, I er overvældet af frygt og bekymring, vil I ikke være i stand til at udrette noget. Vær tapre! Erkend, at I er Atma, og ikke denne krop; da vil I være uden frygt. Gud kan hjælpe jer til at opnå store ting, men kun hvis I baserer jeres handlinger på sand viden og forbliver frygtløse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. marts 2009
Bhagavad Gita omtaler 'Udhaseenah' (at være uanfægtet af alt) som en af egenskaberne for en hengiven, der er Herren kær. Dette betyder, at man bør være fuldstændigt fri af selviskhed. Man skal betragte udførelsen af sine pligter som det eneste formål for sin eksistens. Man skal udføre sine pligter uafhængigt af ris eller ros og ikke søge magt eller position. Man skal handle i henhold til sin samvittigheds principper uden nogen som helst anden interesse. Alle handlinger skal udføres i en ånd af uselvisk tjeneste. Det er den sande betydning af at være 'Udhaseenah'.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. marts 2009
Gode Sankalpa'er (tankeimpulser) kan fremkalde det bedste i mennesket og hjælpe det til at bruge al sin mentale styrke til at blive åndeligt løftet. Ved hjælp af kompasset bliver skibene på havet ledt i den ønskede retning; uden det risikerer de at forlise på klipper eller isbjerge. Mennesket må sejle sikkert over Samsara's hav (verdslig eksistens). Derfor har det brug for et etpunktet, roligt sind til at lede og vejlede sig. Mennesket skal være bevidst om dårlige Sankalpa'er, så snart de dukker op, og gøre dem virkningsløse med den systematiske udvikling af gavnlige Sankalpa'er. Det sidste kan alene redde en person fra katastrofe og bibringe Prasanthi (Højeste Fred).
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE