Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

Februar 2009

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. februar 2009
Bhagavad Gita erklærer "Sarvatah Paani Paadam Tat Sarvathokshi Shiromukham, Sarvatah Shruthimalloke Sarvamavruthya Thishthati" (Gud er allestedsnærværende med Hans hænder, fødder, øjne, hoveder, munde og ører, der gennemtrænger alle steder, Han gennemtrænger hele Universet). Intet undgår Hans opmærksomhed. Derfor bør vi altid holde vort sind fyldt med gode tanker, da Gud konstant forkynder opfyldelsens velsignelse ved at sige: "Tathaasthu" (Så blive det!). Når I er underlagt elendighed, dadler I Gud, men erkender ikke, at jeres lidelse er konsekvensen af jeres egne tanker. Det er derfor, I altid bør have gode tanker og søge godt selskab.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. februar 2009
Sadhaka’en (åndelig aspirant), der ønsker at opnå Shanti (fred), må konstant praktisere et dydigt liv og besejre alle begyndelsesvanskeligheder. Shanti er som en bjergklippe. Den kan holde til de vedblivende strømme af fristelser fra det onde. Denne Prasanti (højeste fred) behøver man ikke at søge efter noget sted udenfor. Den strømmer ud fra selve Antahkarana (det indre Selv).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. februar 2009
Mennesket har glemt kærlighed og længes efter verdslige ting. Penge kommer og går, men moral kommer og gror. Følger jeres rigdom jer, når I forlader denne verden? Nej! Kun resultaterne af jeres handlinger vil følge jer. Kun rigdommen fra jeres fortjenester vil beskytte jer. Paropakaraya Punyaya, Papaya Parapeedanam (Man opnår fortjeneste ved at tjene andre og begår synd ved at gøre dem fortræd). Ophob ikke synd. Vind i stedet fortjenestens rigdom.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. februar 2009
Der er ingen forskel mellem Bhakti (hengivenhed) og Jnana (visdom). Ligesom Saguna (tilbedelse af Gud med attributter) bliver Nirguna (tilbedelse af Gud uden attributter), bliver Bhakti Jnana. Derfor må enhver individuel handling være fuld af ånden af Seva (tjeneste), Prema (kærlighed) og Jnana (visdom). Hvad som helst, der gøres fra daggry til skumring, må være rent, uplettet og værdigt til at blive helliggjort ved tilbedelse af Herren.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. februar 2009
Mange brændstoffer som petroleum, kul osv. bliver udvundet dybt inde fra Jorden. Hvorfra opstod de allerførst? Over en lang tidsperiode har de ophobet sig dybt inde. Nu kommer de til syne udenfor. På samme måde er onde tendenser som begær, vrede, had osv. ophobet i jer, gemt i jer. På et eller andet tidspunkt skal de helt sikkert komme ud. Så pas på, at de ikke engang kommer ind i jer. I bør skelne og forsikre jer om, at kun gode kvaliteter kommer ind i jer. Dette er den sande menneskelige værdi. Endog forsøget på at kontrollere eller beherske jeres vrede er et tegn på svaghed. I virkeligheden må I udvikle jeres natur på en sådan måde, at selve følelsen af vrede ikke kommer ind i jer.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. februar 2009
Besøg i templer, selskabet med hellige mænd, fremsigelsen af det Guddommelige Navn, forgudelsen af den Guddommelige Form – disse er udvendige kilder til Lys. Dhyana (meditation), Tapas (sakramente) Manana (kontemplation) – disse er kilder til indre oplysning. Hvordan kan mennesket, blottet for begge, opleve åbenbaringen af Guddommelig Pragt?
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. februar 2009
At tro, at en er jeres ven og en anden jeres fjende er en fejl. En sådan illusion må man opgive. Herren, der er legemliggørelsen af Kærlighed, er den eneste sande og konstante ledsager, ven, vejleder og beskytter. Forstå dette og lev i denne erkendelse. Det er vejen til at leve et liv i Dharma (retskaffenhed). Det dharmiske livs vej er vejen til selverkendelse. De, der går langs den, er Herren kære. Han dvæler ved alle, der er sandfærdige og hvis gerninger udspringer af Dharma.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. februar 2009
Janthunam Narajanma Durlabham – der er ingen større velsignelse end menneskelig fødsel. For at kalde sig selv for et menneske, må man først og fremmest vise menneskelighed i handling. Da man er blevet født og opdraget i samfundet og har tjent sin rigdom deri, bør man vise taknemmelighed imod det ved at arbejde for dets velfærd. Verden møder problemer, fordi mennesket ikke viser sin taknemmelighed mod samfundet. Samfundets velfærd er også jeres velfærd. Opgiv egoisme og arbejd for samfundets velfærd. Verden vil kun kunne glæde sig, når alle tjener samfundet og har hengivenhed overfor Gud.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. februar 2009
I hævder måske, at I lever retskaffent, men jeres grundlæggende svaghed er, at jeres handlinger ikke bliver udført i en ånd af tilegnelse. Hvis de gøres på den måde, bliver de stemplet med Dharmas (retskaffenhed) autentiske kendetegn. Hvordan kan en person stræbe efter at få holdningen til at tilegne alle sine aktiviteter til Herren uden samtidig at være ren i tanke, ord og handling?
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. februar 2009
Mennesket kaldes ‘Nara’. ‘Ra’ betyder det, der er evigt i mennesket, Atma’en (Sjælen). Som konsekvens heraf burde sorg være fremmed for det. Det burde ikke udgyde nogen tårer. Anse jer selv for Guddommelige. Lev med denne faste overbevisning. Guddommeligheden i ethvert væsen vil blive afdækket. I må erkende Enhed i forskellighed. Giv ikke plads for nogen som helst dårlige tanker. Kroppen er det Guddommeliges tempel og ingen onde tanker burde finde ly inden i det.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. februar 2009
Form ikke jeres opførsel med et øje på andres mening. Følg i stedet tappert, fornøjet og roligt tilskyndelserne fra jeres egen Sathwic-manas (rent sind), jeres egen vækkede bevidsthed, jeres eget indre Selv. Bland jer kun med dem, der er sandfærdige.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. februar 2009
Kroppen og sindet er tæt forbundne og begge opnår næring fra mad. Derfor har mad en betydelig indflydelse på individets karakter og skæbne. Som maden, så sindet; som sindet, så tanken; som tanken, så handlingen. Alt, hvad der opfattes af sindet, er ”mad”. For Sadhaka’en (åndeligt søgende) skal indtaget altid være Sathwic, d.v.s. rent og moderat. Lydene, synene, indtrykkene, ideerne, indlæringerne, kontakterne – alt skal fremme ærbødighed, ydmyghed, balance, sindsligevægt og enkelhed. Det er kun den Sathwiske ’mad’, der vil holde sindet på ret køl, fuldt koncentreret på Atma (Selvet), på hvilken man skal kontemplere for at opnå fred.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. februar 2009
Mennesker bliver født med et hjælpeløst beklagende skrig; de bør tage af sted fra verden med et glædens smil. Det er målet for årene i livet ind imellem. Men disse år bliver nu spildt. Gud, der er ankeret, der redder mennesket fra høsten af sorg og fortvivlelse, bliver forsømt og ignoreret. Mennesket bliver kastet rundt fra et ønske til et nyt, en sorg til en ny, indtil det blindes af fortvivlelse og udmattes af forpurrede aktiviteter. De fleste sygdomme skyldes denne fortvivlelse og denne udmattelse.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. februar 2009
Et hjem, hvor medlemmerne af familien lever deres liv med at holde sig til ædle idealer, hvor de sammen synger Prisen til Herrens Navn og tilbringer deres tid med at udføre gode gerninger, hvor værdierne Sandhed, Fred og Kærlighed regerer højest, hvor regelmæssig læsning af hellige bøger finder sted, hvor sanserne er under kontrol og hvor der er lige kærlighed og respekt for hele Skabelsen, foranlediget af erkendelsen af hele Skabelsens grundlæggende Enhed – et sådant hjem er i sandhed Himlen på Jorden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. februar 2009
Herren Krishna har i Bhagavad Gita’en sagt: ”Mamaivamsho Jeevaloke Jeevabhuta Sanathanah" (Alle væsener er en evig del af Mit Selv). Gud er til stede i hver enestes hjerte. Det er på grund af Bhrama (illusion), at mennesket er ude af stand til at erkende dets Guddommelige natur. For det første bør mennesket gøre sig bestræbelser på at overvinde denne illusion og erkende, at Gud altid er med det, i det, rundt om det, over det og under det. Der kan ikke være nogen brister eller fejl i et sådant Guddommeligt Princip. Hvilken som helst brist, I ser, er udelukkende resultatet af jeres fantasi.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. februar 2009
Det menneske, der er fanget i sit eget egos spiral, kan ikke erkende Gud. Når egoet smelter sammen i Atma (Selvet), er der Mukti (udfrielse). Aham (ego) opstår fra Atma. Fra egoet opstår tanke og tanke er kilden til Vaak (tale). Alle disse er opstået fra Atma. Det er kun, når egoet forsvinder, at Sandheden om Atma’en kan erkendes. Det er egoet, der er årsagen til menneskets binding. Mennesket kommer fra Brahman (Gud), vokser i Brahman og smelter sammen i Brahman. Målet for alle åndelige øvelser er at få mennesket til at erkende Enheden, der ligger til grund for hele Skabelsen og gøre det i stand til at erkende Lyksaligheden i forening med det Guddommelige.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. februar 2009
Selvdisciplin er det grundlæggende fundament for et succesfyldt liv. Kun gennem den kan mennesket opnå evig fred. Og uden fred kan der ikke blive lykke. Shanti (fred) er Atmas sande natur, den kan kun sameksistere med hjertets renhed. Den bliver aldrig forenet med et grådigt hjerte, fuldt af ønsker.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. februar 2009
De seks fjender: “begær, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og misundelse” kan kun trækkes op ved rode med gode menneskers lærdom, Guds Kærlighed, erkendelse af Herren og frommes selskab. Hjertet hos den person, der ikke stræber efter at udvikle sit sind med hellige tanker, vil helt sikkert blive et paradis for ondskab og dårligdom. Dette bør huskes af alle dem, der stræber efter frelse og håber at stige til storhed.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. februar 2009
Sundhed er rigdom. Uden en sund krop kan mennesket ikke udføre nogen af sine tanker, hvor ædle, de end måtte være. En sund krop fører til et sundt sind. Indtag jeres måltider til tiden og nyd det, I spiser. Vær også fyldt med positive tanker, medens I spiser – det vil skænke jer godt helbred. Opgiv først og fremmest alle dårlige vaner; så vil I automatisk opnå et godt helbred, der giver en stærk krop. Så kan I leve et ideelt og fortjenstfuldt liv, fyldt med glæde og lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. februar 2009
Guds Nåde er ikke let opnåelig. Følelsen af Ahamkara (egoisme), der får en til at sige: ”Jeg er den, der handler”, må rykkes op fra hjertet med rode. Hver eneste en, det være sig en lærd eller en analfabet, bør føle en overvældende indre trang til at kende Gud. Gud har samme hengivenhed overfor alle Sine børn, ligesom Solen, der illuminerer hele verden på samme måde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. februar 2009
Af forskellige former for Bhakti (hengivenhed) er Namasmarana (gentagelse af Guds Navn) den bedste. Hvis hver eneste aspirant betragter Herrens Navn som hans eller hendes sande livsåndedrag, og som har fuldstændig tro på gode gerninger og gode tanker, udvikler ånden af tjeneste og lige Kærlighed til alle, da kan der ikke være nogen bedre vej til Mukti (frigørelse).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. februar 2009
Alle oplevelser af fornøjelse og smerte har deres oprindelse i menneskets tanker. En tanke er som et træs frø, som når tiden er inde, frembringer grene, blade, blomster og frugter. Alt, hvad I ser i et træ, er kommet fra et lille frø. Skønt menneskets tanke er subtil, indeholder den på samme måde potentielt hele universet. Atomet er Universets mikrokosmos. Man må have lagt mærke til banyantræets enorme størrelse; dets frø er imidlertid meget lille. I virkeligheden er frøet og træet essentielt et.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. februar 2009
Blandt festivalerne er Shivaratri af exceptionel betydning. På Shivaratri nat, er Guddommelige vibrationer tæt på hvert eneste menneskelige hjerte. På et sådant tidspunkt, når folk er engageret i hellige gøremål, absorberer de de Guddommelige vibrationer. Shivaratri's hellige nat er tiltænkt at tjene som en hellig lejlighed til at vende sindet fast hen imod Gud. Da denne nat går forud for nymåne dag, vil den være bælgmørk alle steder udenfor, medens hjertet bliver fyldt med Guddommelig stråleglans. Lys repræsenterer gunstighed. Det er derfor, denne dag festligholdes som Shivaratri.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. februar 2009
Jivi’en (den individuelle sjæl) må erkende kroppens flygtighed og være ivrig efter at smelte ind i Shiva (Gud). Hvad angår dette, behøver man ikke at vente på noget som helst gunstigt tidspunkt. Netop dette øjeblik er det rigtige tidspunkt. Begynd i dag den Sadhana (åndelig selvdisciplin), der skal gøres i morgen. Begynd lige nu den Sadhana, der skal gøres i dag. Man ved ikke, hvad der i næste øjeblik er i vente. Derfor bør der ikke være nogen nølen med at engagere sig i den Sadhana, der skal gøres.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. februar 2009
Herren ser de indre følelser og ikke den ydre facade og opførsel. I bør dog ikke negligere den ydre opførsel og handling; I bør manifestere de indre ædle følelser selv på ydersiden. Det giver chancen for at opleve følelsen af stilhed og fred i fyldigere mål, for smagen af Shanti (fred) skal nydes gennem hver tanke, ord, gestus og gerning. Det er først da, at Shanti bliver Paripoorna (fuldstændig).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. februar 2009
Hver eneste Bhakta (hengiven) håber på at opleve den største Lyksaligheds glæde. Men den Lyksalighed er ikke noget, man for nylig har kunnet erhverve sig, ej heller en ny oplevelse, der kan vindes ved Sadhana (åndelig selvdisciplin). Den er altid med jer, i jer, men I er ikke i stand til at smage den nu på grund af egoet, der fungerer som en skærm, der skjuler synet af den. Man er nødt til at flænge det slør i stykker. Da kan Det Evigt Eksisterende erkendes. Det, der kommer og går, er skærmen fra ”jeg” og ”min”, der dækker Lyksaligheden.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. februar 2009
Bestandig lykke kan kun sikres gennem en form for Vidya (viden) – Upanishad Vidya’en. Det er videnskaben for virkeliggørelse af Gud, læren fra Rishi'er (vismænd) eller seere. Kun den kan redde mennesket og skænke det fred. Der er intet højere end den. Hav altid jeres øjne fokuseret på denne Vidya, uanset hvad I er specialiseret i som profession eller levevis.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. februar 2009
Gud er iboende de fem elementer – jord, vand, ild, luft og æter. Da der ikke er noget sted i Skabelsen, hvor de fem elementer ikke eksisterer, kan det konkluderes, at Gud gennemtrænger alt. Og alligevel – hvorfor er mennesket ude af stand til at erkende denne Guddommelighed? Skønt vand reflekterer ting, er billedet – ulig tingen – ikke roligt. På samme måde kan mennesket ikke være et perfekt billede af Gud, hvis det har et vaklende sind. Et sådant sind leder til forvirring og depression og med et sådant sind kan en søgende aldrig erkende det Guddommelige indeni. Det, der er fundamentalt for et roligt sind, er kontrollen over de fem sanser og et loft over ønsker.
-SAI BABA


 

 

<<< TILBAGE