Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

april 2009

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. april 2009
Der er en Skaber bag dette fortryllende Kosmos. Han er Alvidende, Almægtig og Allestedsnærværende. Han bliver tilbedt som Gud ved brug af mange navne og mange former af forskellige mennesker. Enhed, broderskab og hengivenhed er altafgørende for ethvert menneske. For at fremme disse hellige egenskaber i menneskeheden, forsøgte nogle store sjæle at etablere forskellige religioner. Religion er ikke et begrænsende begreb. Religions formål er at udvikle den menneskelige personlighed og vise de grundlæggende regelsæt for ret levemåde. Religion bringer menneskeligheden frem i mennesket og gør det i stand til at leve i harmoni med sine medmennesker. Den tilvejebringer forbindelsen mellem individet og det Guddommelige. Den demonstrerer Enheden, der ligger til grund for forskelligheden i Skabelsen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. april 2009
Når alt tilegnes Herren, vil der ikke være plads til bekymring eller sorg, eller endog glæde. Hvis I således gør jer fri af tilknytning, kan jeres Shanti (Fred) aldrig forstyrres. 'Jeg', 'mig', 'min', 'dig', 'din' – når disse begreber får fat i sindet, får Shanti et tilbageslag.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. april 2009
Ravana var på ingen måde ringere end Rama, hvad angår viden, men vismanden Valmiki, forfatteren til Ramayana, beskrev Ravana som et fjols og priste Rama som en med visdom. Grunden var, at Rama førte Sin viden ud i praksis og levede et eksemplarisk liv. Derimod praktiserede Ravana ikke den viden, han opnåede, blev slave af sine sanser og ødelagde derved sig selv, sit kongedømme og hele sin stamme. Uddannelse er ikke bare bestemt til at tilfredsstille sanserne, men til at få en til at transcendere sanserne og opsætte et ideal for samfund. Den menneskelige krop er bundet af sanserne, der er ansvarlige for både godt og dårligt. Derfor er det først og fremmest menneskets pligt at gøre korrekt brug af sanserne.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. april 2009
Det er kun, hvis sindet er fuldstændigt under kontrol, at mennesket får en forståelse af sin ægte identitet. Da ender alle problemer og kvaler, tvivl og dilemmaer. Mennesket besejrer da sorg, illusion og frygt. Det er etableret i Shanti's (Fredens) hellige stilhed. Åndeligt liv er ikke et anliggende, der har med meningsløs tale at gøre. Det er en oplevelse af sand Ananda (Lyksalighed).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. april 2009
Den grundlæggende uvidenhed, kaldet Maya (illusion) spiller jer mange puds. Den får jer til at opfatte rebet som en slange og får jer til at løbe væk i frygt. Den får jer til at se en sø med vand, hvor der ikke er andet end ørknens varme sand og I løber hen imod den for at slukke jeres tørst! I kalder den: "Mayaa" på sanskrit, der betyder: "Gennem mig", "til mig" og identificerer jer således med den, som om den er virkelig og gavnlig. I det øjeblik, I indser, at den er illusorisk, holder den op med at plage jer. Maya skaber Universet; den udbreder den verdslige verdens vældige udstyr foran sindet. Den er en Narthakee (danser), en fortryllelse, der frister skelneevnen og lokker sanserne. Denne Na-rtha-kee kan betvinges af Kee-rtha-na. Keerthana er kontemplationen på og sangen til Guds ære.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. april 2009
For at vinde perfekt lykke, skal man følge Bhakti's (Hengivenhed) vej og dedikere sig fuldt og helt til Herren. Den kan ikke nås på nogen andre måder. Jnanas (Åndelig visdom) vej er kun mulig for en ud af en million. Under nuværende omstændigheder er Jnana-marga (Åndelig visdoms vej) virkelig meget svær. Karma-marga (Handlingens vej) og Yoga-marga (Sindsroens vej) er også fyldt med besværligheder. Derfor er Bhakti-marga (Hengivenhedens vej) den jævneste, den, der bedst fremmer succes og den, der giver uendelig Fred.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. april 2009
Veda'erne har undervist i de måder, med hvilke livet i verden kan gøres rent og meningsfyldt. De har sagt: "Na karmanaa na prajayaa dhane na, thyaagenaike amrutatwamaanashuhu" (Ej ved ritualer, resultater eller rigdom, men kun ved opofrelse kan udødelighed opnås). En Thyagi (afkaldsgiver) tøver end ikke med at ofre sin krop for andres velfærd. Opofrelse betyder meget mere end at opgive rigdom, guld og materielle ting. Onde egenskaber som had, jalousi, vrede og ondskab, der er blevet indgroet i mennesket gennem mange liv, bør aflægges.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. april 2009
For at vinde Shanti (fred) må dens inkarnerede fjende, vrede, nedlægges. Vrede slavebinder mennesket og lægger et tågeslør over dets forståelse. Når I er fulde af Bhakti (hengivenhed), kommer forståelsen let. Den form for Bhakti, der kendes som Shanta Bhakti er den bedste vej, idet den leder til evig, uophørlig Ananda (Lyksalighed). Lev et liv med høje idealer; vær altid glad og tilfreds.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. april 2009
I dag har I i verden mennesker med rigdom, styrke, uddannelse og dyd. Men der er få, der har realiseret Selvet. Hvis man ignorerer Selvet, til hvilken nytte er alle andre ejendele, der er midlertidige og flygtige? Til hvilken nytte er viden om verden, hvis I ikke er bevidst om jer Selv? Det er grunden til, at Vedanta (vedisk filosofi) opfordrer hver eneste en til at opdage Sandheden om sig Selv. Viden om Selvet er nøglen til al viden. For dette skal I henvende jer til den rigtige person til at undervise jer i metoderne til at opdage jeres sande Selv. Hvis I ikke er parate til at gå i gang med denne Selv-undersøgelse, så udvikl Tro, hvis ikke på Gud, så i det mindste på jeres eget Selv. Det menneske, der ikke tror på sig Selv, kan ikke tro på nogen som helst; det kan ikke tro på Gud. Lad Vishwasa (Tro) blive jeres Shwasa (livsånde).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. april 2009
Shanti (fred) er Prema's (Kærlighed) honning i livets fortryllende blomst. Det er yogi'ens (åndelig mester) og sadhaka'ens (åndelig aspirant) vigtigste behov. Når de har opnået den, kan de realisere Virkeligheden i morgen, hvis ikke i dag. De bør finde sig i alle hindringer på vejen, og til det vil Shanti give dem den styrke, der er brug for. Kun gennem Shanti kan Bhakti (hengivenhed) og Jnana (åndelig visdom) ramme kernen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. april 2009
Gud er legemliggørelsen af Kærlighed. Den Kærlighed skinner lige meget i alle mennesker. Blomstens duft forbliver den samme, hvad enten den holdes i højre eller venstre hånd. På samme måde skelner Gud ikke mellem for eksempel favoriserede og udelukkede. Men snæversynede personer har ikke let ved at fatte den Guddommeliges ligevægtighed. Alle forstår Guds styrke og egenskaber i henhold til deres egne begrænsede forestillinger og oplevelser. Forskellige folk, der stoler på det, de selv kan lide eller ikke kan lide, tilskriver det Guddommelige de forskelle, der eksisterer i deres eget sind. Gud gør ikke forskel på for eksempel det gode og det dårlige, det ønskværdige og det uønskede, det onde og det dydige. Sandalwood træet giver endda sin duft til øksen, der fælder det. På samme måde er Gud altid parat til at elske, støtte og beskytte alle på samme måde.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. april 2009
Alle begær og impulser rejser sig med overvældende styrke som bølger fra havet, der brøler i raseri og derefter synker tilbage ned i de rolige vande. De bringer ikke fred. Visdom består i at glemme disse bølger og styre sin opmærksomhed mod de indvendige rolige dybder. I kan kun opnå Shanti (Fred), hvis I dykker ned i det indvendige havs dybe og uforstyrrede dybde, ikke ved at svømme rundt på overfladen.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. april 2009
Hvad er "Moksha"? Det er at opgive "Anatma", det uvirkelige. Lad os antage, at I ønsker et glas frugtjuice, men medmindre I smider det vand væk, der allerede er i glasset, kan I ikke hælde juice i glasset. På lignende måde kan "Atmabhava" (spiritualitet) ikke rodfæstes i jer, medmindre I opgiver verdslige ønsker. Når I tilbringer jeres timer fordybet i tanker om Gud, bliver I befriet for ondskabsfuld optræden. I fristes ikke til at mishandle andre eller skade dem på nogen måde. I begynder at leve i Kærlighed og acceptere alt, hvad der sker, som Hans gaver. Da bliver jeres hjem virkelig himlen på Jorden; glæden, der bobler i jeres hjerte, er symbol på Vaikunta (Herren Visnu's bolig); den ærlighed og omsorg, I viser i jeres arbejde, symboliserer Kailasa (Herren Shiva's bolig).
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. april 2009
Tamilsk Nytår & Vishu
Ethvert menneske stræber efter lykke og ønsker at undgå sorg. Men i denne verden passerer sandhed og usandhed, retmæssighed og uretmæssighed, glæde og sorg forbi og forandres med tiden. Mennesket bør have Tro på det ultimative Princip, fra hvilket både godt og ondt udspringer. Et sandt menneske er det, der behandler smerte og fornøjelse på samme måde. I bør tro på den Guddommelige og opleve Hans Kærlighed i jeres hjerter. I denne verden er gevinsten fra sorg større end fra lykke. Fortidens helgener og vismænd, der historisk set er blevet udødelige, stræbte hellere efter strabadser end efter lykke. Den glæde, der kommer af at besejre strabadser, varer længere end den, der fås gennem lykke. Derfor bør vi ikke have uvilje mod sorg, ej heller bør vi kun lede efter lykke.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. april 2009
I bør ikke tilbringe jeres tid i lediggang og sige til jer selv, at Herren kommer og hjælper jer, når behovet opstår. I skal rejse jer og arbejde. Gud hjælper dem, der hjælper sig selv, og Han hjælper ikke andre. Gør det arbejde, der er blevet jeres lod, og gør det oprigtigt og effektivt.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. april 2009
Det er magnetens natur at tiltrække jern. Men hvis jern er dækket med rust, vil det være ude af stand til at blive tiltrukket af den magnetiske kraft. I mennesket er grådighed efter sansemæssig fornøjelse en af årsagerne til, at denne skadelige 'rust' hober sig op. Derfor skal man være opmærksom for at sikre sig, at rusten aldrig skabes. Ved kontakt med magneten, kaldet Gud, påtager jernstykket, kaldet menneske, sig herefter den Guddommelige egenskab og opnår målet for sin søgen. Rusten fra følelsesmæssig grådighed kan holdes i skak ved at bevare godt selskab og praktisere det grundlag for god opførsel, som man kan få fra et sådant helligt selskab.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. april 2009
Selvom det Guddommelige er altgennemtrængende, er evnen til at erkende denne Sandhed ikke til stede i alle. Det faktum, at ild er latent til stede i træ, er velkendt. Men hvis nogen på denne baggrund forsøger at koge ris i en gryde ved at sætte den på et lastvognslæs af utændt brænde, kan risen så koges? Ild har to stadier – den indre og den ydre. Ilden, der er usynlig og latent til stede, er den indre ild. Denne ild, skønt den er til stede, kan ikke brænde noget som helst. Den ydre ild manifesterer sin sande form og kan brænde alt og reducere det til aske. Kraften til at erkende det allestedsnærværende Guddommelige og forestille sig Det indadtil besiddes på samme måde af hver enkelt, medens kun nogle har kapaciteten til at vise Det udadtil.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. april 2009
Bevidstheden om Swaswaroopa (Det Guddommeliges reelle Virkelighed ) er ægte Viden, og hengivenhed er midlet til at opnå denne Viden. Solens lys reflekteres af månen. Medens solens lys er varmt og stærkt, bliver det samme lys, når det udgår fra månen, køligt og behageligt. Det samme lys er tll stede i solen og månen; det Princip, der oplyser både solen og månen, er Sjælen (Atma-tatwa). Solens lys sammenlignes med Jnana (Visdom) og månens lys med Bhakti (hengivenhed). Jnana er strålende, medens Bhakti er lyksalig. Således er Bhakti og Jnana et middel til at nå samme mål.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. april 2009
Indiens vismænd søgte at realisere den viden, der, når den opnås, gør alt andet kendt. Udtrykket for den opdagelse er i praktisk liv Kærlighed; for det er Kærlighed, der skaber, bærer og omslutter alt. Uden Kærlighed kan ingen påstå at have haft succes med at fatte Gud og Hans arbejde, Universet. Gud er Kærlighed, lev i Kærlighed – det er vismændenes lære. Hjertet skal forberedes ved hjælp af Namasmarana (konstant gentagelse af Navnet). Dette udgør i sig selv en Yoga, 'Chittha shuddhi yoga', (Bevidstheds-renselsens vej). Oplad hvert eneste sekund af jeres tid med den kraftfulde Guddommelige strøm, der udgår fra Navnet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. april 2009
Hele den myriade af forskelle, man ser i verden, er kun varierende manifestationer af den ene grundlæggende Eksistens – Brahman (Gud). Et menneske, der søger at nyde frugten fra et træ, kan ikke stille sig tilfreds med kun at pleje blomsterne. Det må også pleje rødderne, stammen, grenene, bladene og blomsterne. På samme måde må det menneske, der søger den højeste Jnana (åndelig Visdom), pleje kroppen, sanserne og følelserne på passende måde. Gud er den evige Virkelighed uden fødsel, vækst eller død, uden begyndelse eller ophør, og som er uforanderlig. Det er kun kroppe, der er underkastet forandring. Det uforanderlige Guddommelige skal erfares ved at gøre brug af kroppen, der er foranderlig.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. april 2009
I menneskets hjerte bor Gud sammen med det individuelle selv, ligesom lys og skygge sameksisterer. Skygge er forårsaget af Lys; den viser tilstedeværelsen af Lys. De er fundamentalt uadskillelige. Således er også Jivi'en (det individuelle selv) og Brahman (det Universelle Selv) forbundet med hinanden som En Uadskillelig Eksistens. Jivi'en eksisterer som skyggen i og gennem Brahman og er en del af samme Guddommelige pragt. Ethvert individ må være opmærksomt på denne identitet. Når den Ene bliver spejlet i de mange, i mængderne af Jivi'er, dukker Han op i hver enkelt som Selvet, Der, som Vidnet, iagttager uanfægtet.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. april 2009
Menneskets sind er alt for fuld af verden, og ønsker kræver for meget af dets tid og energi. Indhyllet i analysen af den materielle verden har det mistet al sans for sødme og ophøjethed, og Sandhed er bare blevet til endnu et ord i ordbogen. Ydmyghed, tålmodighed og ærbødighed er blevet irrelevant. Det eneste glimt af håb i dette omsluttende mørke af frygt, had og forfølgelse er den Fred, man kan opnå ved selvkontrol og Sadhana (åndelig selvdisciplin). Denne Fred gennemtrænger og renser den indre bevidsthed, såvel som den ydre atmosfære.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. april 2009
Herren skaber fjendtlige kræfter for at vise styrken af Tro på det Guddommelige og at bringe fred og velstand til de troende. Ligesom en mor sørger for legetøj og fornøjelser til et barn for at glæde det, skønt hun ikke har brug for det, skaber Gud visse situationer for den hengivnes skyld for at få dybden af dennes hengivenhed frem. Selv i små ting ser vi, at deres natur kun opdages ved at opleve de elementer, der er i modsætning til dem. Hvis man for eksempel ønsker at udvikle fysisk styrke, må man udsætte kroppen for ihærdige øvelser. Selv en diamant er nødt til at blive slebet og poleret for at forstærke dens glans og værdi.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. april 2009
Når man udfører Seva (uselvisk tjeneste) bør man ikke tro, at ens tjeneste skal begrænses til de fattige og nødlidende. Der er ingen grund til at lave nogen som helst kunstig adskillelse mellem den rige og den fattige i tjenestens sfære. Det, der betyder noget, er den tjeneste, der gøres for en person, der har behov for den. I bør kun bekymre jer om, hvilken slags tjeneste, der er nødvendig, hvornår og hvor, og ikke vedkommende persons status eller position. Det primære værktøj er en ægte ånd af kærlighed og broderskab. Hvis der ikke er en følelse af venlighed og medfølelse, bliver hvilken som helst tjeneste, der gøres, en kunstig udøvelse, gjort for at få reklame eller anerkendelse. Praleri med udførelse af tjeneste er skadelig, da det kun blæser egoet op.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. april 2009
Se Gud i enhver, I møder; se Gud i alt, hvad I opfatter. Hans Mysterium bor i alt, hvad der er materielt og ikke-materielt. Universet er gennemtrængt af den Guddommelige, det er et udtryk for Hans Mysterium! Dyk ned i glædens kilder inden i jer og gå fremad; stå ikke stille eller vig tilbage. Hvert minut må indikere et skridt fremad. Glæd jer over, at det er skænket jer at erkende Gud i alt og byd alle chancer velkommen til at synge til Hans Ære, at høre Hans vidunderlige beretninger, at dele Hans tilstedeværelse med andre.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. april 2009
Fornøjelse og sorg hører ikke til menneskets natur. De er sindets produkter. Lyksalighed er menneskets ægte natur. Men den kan kun erfares, når Guds Kærlighed erkendes. Følelsen af 'min-hed' skal udryddes fuldstændigt. Mennesket, der er fyldt med Kærlighed, har stor sindsro, renhed i hjertet og er uanfægtet af nogen som helst ugunstige omstændigheder, nederlag eller tab. Denne skæbne opnås fra Herrens Kærlighed, der udstyrer det med Selvtillid. Selvtillid frembringer en enorm indre Kraft. Enhver skal udvikle denne Kraft. Enhver skal udvikle denne Selvtillid, så Atma-Ananda (Selvets Lyksalighed) kan opleves.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. april 2009
Indse, at menneskelig lykke ikke skal findes i sansemæssige ting eller oplevelser. Enhver fornøjelse, der stammer fra disse, er ubestandig og midlertidig. Virkelig vedvarende lyksalighed skal opnås indefra sig selv. Sanserne skal betragtes som værende værktøjer til at yde tjeneste til andre. Den fjollede opfattelse om, at lykke kun findes ved at involvere sig i sansemæssige fornøjelser, bør opgives. Kun dyr stiller sig tilfreds med kun at opnå tilfredshed fra sanserne. Derfor bør ethvert menneske fast erklære: "Jeg er et menneske og ikke et dyr". Kun når det har denne faste overbevisning, aflægger mennesket sin dyriske natur og hævder sin menneskehed. Derfor er det kun, når følelserne bliver bragt under kontrol, at det Guddommeliges natur kan fattes.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. april 2009
Tænk på alle de ting, I indtil nu har råbt på. I vil opdage, at I kun har krævet usle ting, midlertidige udmærkelser, flygtig berømmelse. I bør i stedet kun råbe på Gud, på jeres egen renselse og fuldbyrdelse. I bør græde, for de seks kobraer har taget tilflugt i jeres sind og forgiftet det med deres ondskab: "Begær, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og ondskab". Få dem stilnet som slangetæmmeren gør med sin svajende fløjte. Musikken, der kan stilne dem, er Guds Navn. Derefter bliver de legetøj; I kan håndtere dem, som I ønsker. Når de er nedlagt, kan I vinde sindsligevægt og I vil forblive uberørt af ære eller vanære, gevinst eller tab, glæde eller sorg.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. april 2009
Kærlighed er det Højeste. Udvikl Kærlighed i jeres hjerter. Lad Kærlighed flyde gennem hver eneste del af jeres væsen. Gør Kærlighed til jeres livs regerende Princip. Udvikl Kærlighed gennem Kærlighed. Dette var den bøn, der sprang ud fra Gopika'ernes (Krishnas hengivne) hjerter: "Åh Krishna, spil på Din fløjte, så vores udtørrede hjerter kan blive oversvømmet med Din honningsøde Kærlighed og vi kan blive fyldt med Kærlighed i alt, hvad vi tænker og gør. Så Kærlighedens frø i vores golde hjerter, så Kærlighedens unge træer kan udvikles og vokse." For at opleve denne Glæde, skal I udvikle fast Tro på Gud og kaste al frygt fra jer. Udvikl Guddommelig Kærlighed og oplev denne Glæde. Helliggør jeres liv ved at tilegne det til det Guddommelige.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. april 2009
En sand hengiven bør ikke have ønsker. Men er det muligt for jer at være uden ønsker, udstyret, som I er, med krop, sind og sanser? Man er bundet af at have et eller andet ønske. På den ene side er der ønsker, som hører til sanserne, der giver midlertidig glæde. På den anden side er der et ønske om at ophøje sanserne. Således er folk fyldt med mange ønsker. Der er intet forkert i at have ønsker, men de må alle være Gud til behag. I bør praktisere de evige principper, baseret på Sandhed, og tilegne Gud alle jeres aktiviteter. Lev jeres liv uden følelsen af 'jeg' og 'mit' og giv alt til Gud.
-SAI BABA

 

<<< TILBAGE