Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

marts 2007

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. marts 2007
Herren skabte alting i Universet men beholdt intet for Sig selv. Hvert dyr er blevet givet komplet frihed til at nyde alt, det ønsker. Men der er en begrænsning. For hver handling er der en tilsvarende konsekvens. I er fri til at handle, som det behager jer i forhold til denne regel. Hvis I misbruger den frihed, der er skænket jer og vikler jer ind i forkerte gerninger, er også konsekvenserne nødvendigvis slemme. Disse resultater skyldes ikke Gud. Herren påfører ikke skade på nogen. Alt, der sker, er en konsekvens af ens egne tanker og handlinger.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. marts 2007
Fugle, dyr og andre skabninger interesserer sig for fornøjelserne ved ydre ting. Alene mennesket har fået gaven med evnen til at skelne mellem det foranderlige og det permanente og søge det, der er vedvarende. Det er bevidstheden i den fysiske krop, der gør mennesket i stand til at nyde fornøjelserne, der opleves gennem sanserne. Når denne sandhed engang bliver virkeliggjort, vil den guddommelige bevidstheds natur blive klar. Da kan enhver handling betragtes som et offer til det Guddommelige. Arbejde vil da blive transformeret til tilbedelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. marts 2007
Mennesket er i sandhed Atma (Selvet), Der er hinsides dets sinds grænser. Atma har hverken begyndelse eller ende. Sindet, sanserne og kroppen gennemgår vækst eller tilbagegang hvert øjeblik, dets sanser, der er overfladiske og derfor fratager det den højeste Ananda (lyksalighed), iboende i Atma. Som solen, der er skjult bag skyerne, gløder, dækket med aske, vandoverfladen, dækket med mos, er menneskets bevidsthed tykt overtrukket med dets tiltrækninger og frastødninger, der forhindrer Atma’s glans i at skinne igennem.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. marts 2007
"Kaarunyam paramam thapah" (Medfølelse med alle eksistenser er den højeste spirituelle disciplin). Mennesket er kronen på Skabelsen; det er det højeste blandt levende væsener. Derfor bærer det et stort ansvar. Det må elske andre levende væsener, tjene dem og redde dem, for de er dets familie og venner og de har også det guddommelige princip som deres kerne. Men mennesket viser sit værd værre end dyr på grund af selvcentrering, indbildskhed, misundelse og vrede. Skønt mennesket er udstyret med dyder som medfølelse, barmhjertighed, sympati, lykke og glæde, har det opgivet disse dyder og bliver umenneskelig i sin opførsel og adfærd.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. marts 2007
I dag har mennesket kun lidt taknemmelighedssans. Selv hvis I får lidt hjælp fra en eller anden, bør I altid huske det og være taknemmelig mod dem. Dog skader nogle folk i en sådan grad uheldigvis dem, der hjælper dem. Sådanne folk er de værste syndere. Vær ikke en Kritaghna (utaknemmelig). Der er et mantra i Suryanamaskara, der siger: “Kritaghnaghnaya namah” (Hilsener til Solen, der straffer de utaknemmelige). Hvad betyder dette? Skader I nogen, der har hjulpet jer, resulterer det i, at I mister jeres syn. Det er refleksionen fra Solens stråleglans, der reflekteres i menneskets øjne. Alt, I ser, er gennem refleksionen af Solens stråleglans. Solen trækker sin stråleglans væk fra de personers øjne, der begår utaknemmelighedens synd. Derfor bør vi altid være taknemmelige. Vi bør gengælde hjælp med hjælp i yderst mulig udstrækning.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. marts 2007
Alle landes og alle tiders filosoffer har forsøgt at opdage sandheden om Gud, den objektive verden og mennesket. Maya (Illusionen) er viljen, der ligger til grund for alle tre. Det er et klart, fejlfrit spejl. Når Sathwa-guna (renhed og godhed) reflekteres i det spejl, er resultatet Gud. Når Rajo-guna (lidenskab og rastløshed) reflekteres, er resultatet Jeeva eller den individuelle sjæl. Den er altid ivrig efter at vokse, at gribe, at overleve og være sikker. Når Thamo-guna (energiløshed og inaktivitet) reflekteres, er resultatet materie eller den ydre verden. Alle disse tre er grundlæggende guddommelige, men synes forskellige på grund af guna’ernes samspil.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. marts 2007
Igennem vort liv accepterer vi hjælpen, der gives os af mange tusinder. Vi må tilbagebetale denne gæld ved at hjælpe så mange folk, vi kan. Med oprigtig begejstring eller parathed til at hjælpe andre vil I blive lykkelige i enhver gruppe eller samfund. Opnå lyksalighed gennem Seva (uselvisk tjeneste), der ikke gøres med noget ønske om at få noget til gengæld. Når I får en chance til at hjælpe nogen, glæd jer over jeres gode held. Selve ivrigheden for at hjælpe andre vil give jer den nødvendige styrke og evne til den krævede tjeneste.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. marts 2007
Himlen og helvede beror på menneskets opførsel. Sand menneskelighed består i at have enhed i tanke, ord og handling. I den vedantiske (hellige skrifter) udlægning er denne enhed beskrevet som Trikarana Shuddhi (trefold renhed) Sand moksha (udfrielse) består i at tale i overensstemmelse med sine tanker og yderligere at praktisere, hvad man siger. Forfædrene betragtede denne enhed som en form for yoga (spirituel bestræbelse). "Manasyekam, vachasyekam, karmanyekam mahaathmanam" (De, hvis tanker, ord og handlinger er i komplet samspil, er noble eksistenser). "Manas-anyath, vachas-anyath, karmanya-anyath duraathmanam" (De onde er dem, hvis tanker, ord og handlinger er forskellige).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. marts 2007
Sadhaka’en (åndelig aspirant) må som sit formål være i den mentale forberedelses stadie for at realisere Gud. Det vil sige, at vedkommendes hjerte må være renset for fortvivlelse, fri for betænkelighed og tvivl og åben for lyksalighedens bølger, der strømmer ind fra alle sider. Følg skrifternes direktiver med tro og oprigtighed. Det vil hjælpe jer til at realisere livets mål. Da enhver handling har sin tilsvarende reaktion, så pas på onde intentioner, onde ord og handlinger, der skader andre og derved derfor skader jer. Lev jeres liv, ær alle omkring jer som den Guddommeliges levende templer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. marts 2007
Når I prøver at afhjælpe andres lidelser, er det i virkeligheden jeres egen lidelse, I dæmper. Når jeres medmenneske bliver afhjulpet sin lidelse, er det i virkeligheden jer, der føler lindringen. Tjeneste kan kun være effektiv, når følelserne ”jeg” og ”min” viger for ”Gud” og ”Gud’s”. Det er kun, når jeres opmærksomhed er fokuseret på kroppen og dens behov, at egoisme vokser i styrke. Når I i stedet vender jeres opmærksomhed mod Antaratma (det indre selv), der er Gud, vil I erkende den samme Gud være til stede i alle og en flod af ærefrygt fylder jer og helliggør enhver af jeres handlinger.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. marts 2007
Kærlighed, opofrelse, tjeneste og retskaffenhed er religionens fire lemmer. Religion frembringer de guddommelige og sublime følelser i mennesket og får det til at tjene samfundet. Den vækker alt, der stort, lykkefyldt og godt i menneskene og demonstrerer menneskehedens enhed. Det er uheldigt, at religion, der har sådanne høje og hellige formål, bliver oversat og udspredt som en snæver tro. Religion er som en understrøm, der støtter hele menneskeheden. Med henblik på at sprede hemmeligheden i alle religioners subtile tro udlagde religionernes grundlæggere visse regler for opførsel og overbragte deres budskab til folket. Da essensen af alle religioner således er en og samme, når alle skrifterne proklamerer samme sandhed, når målet for al menneskelig indsats er et, hvor er der basis for nogen som helst forskelligheder? Vejene er varierede, men destinationen er en og samme.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. marts 2007
Alle mennesker stræber efter fred og lykke. Hvordan kan man leve et fredeligt liv? Det er kun muligt, når man i praksis udfører de menneskelige værdier. Menneskelige værdier kan ikke erhverves udefra, de ligger latent i ethvert menneske. Menneskeligt liv er baseret på Samata (lighed), Samaikyata (enhed), Saubhratrutvam (broderskab) og Saujanyam (ædelhed). De udgør selve fundamentet i livets palæ. Livet vil være meningsløst, hvis bare en af dem er fraværende. Alle skal dyrke og værne om disse fire dyder. Princippet for Samatvam (lighedsprincippet) kan kun erfares og praktiseres, når mennesket forstår princippet for Ekatvam (enhedsprincippet).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. marts 2007
Sandhed opretholder Neeti (moral); retskaffenhed giver Khyati (karakter); Thyaga (opofrelse) er livets Jyoti (lys); Manava Jathi (menneskeheden) er kombinationen af disse tre – Neeti, Khyati og Jyoti. Men nutidens menneske negligerer principperne for sandhed, retskaffenhed og opofrelse. Det må følge disse principper, ikke for samfundets skyld, men for dets egen frelse. Hvis I forventer at blive respekteret af alle, må I udvikle selvrespekt, der er basis for menneskeligt liv. Den, der mangler selvrespekt, fortjener ikke respekt fra andre. Mennesket bør respektere andre og helhjertet dele dets kærlighed med andre. Dette er menneskets primære pligt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. marts 2007
Uddannelse, der ikke indskærper værdier som at være omsorgsfuld og at dele, er ikke egnet til at blive kaldt uddannelse. Til trods for sin uddannelse og intelligens vil et tåbeligt menneske ikke kende sit sande selv og en ondsindet person vil ikke opgive sine onde egenskaber. Moderne uddannelse fører kun til diskussion, ikke til fuld visdom. Hvilken nytte har det at erhverve sig verdslig uddannelse, hvis den ikke kan føre jer til udødelighed? Opnå den viden, der vil gøre jer udødelige. Der findes mange mennesker, der er i dårligere omstændigheder, end I er. I skal stræbe efter forbedre deres forhold så meget, I kan. Når I hjælper andre, er det i sig selv jeres belønning. Skrifterne deklarerer: ’Paropakaraya punyaya papaya parapeedanam’ (I vinder fortjeneste ved at hjælpe andre og begår synd ved at skade dem). Prøv derfor altid at være hjælpsom.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. marts 2007
De tjenesteaktiviteter, vi udfører, er for at opleve enhed i samfund. Det er en stor fejltagelse, hvis I tror, at I tjener andre. Faktisk bør I ikke anse nogen som ’andre’, for alle er legemliggørelser af Guddommelighed. Men mennesket gør sig ingen anstrengelser for at erkende denne sandhed. Derfor er det udsat for vanskeligheder. Når mennesket erkender, at Gud er altgennemtrængende, vil det blive fri af lidelse. For at blive fri af lidelse må mennesket praktisere enhed i samfund. Når det forstår enhedens princip, kan det opnå det Kosmiske Princip.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. marts 2007
Religion er erkendelse. Kun når I erkender sandheden om jer selv, vil I forstå, hvad religion er. Spiritualitet er ikke bare at synge bhajans (hellige sange), udføre tilbedelse, gå til templer eller tage på pilgrimsrejser eller at udføre nogen anden god handling. Spiritualitet er at erkende alle eksistensers enhed. Spørgsmål og tvivl kommer, når I ser mangfoldighed i enhed. At erkende enhed i forskellighed er spiritualitet. Den fundamentale sandhed, der skal erkendes, er, at der kun er en Atma (Selv) i alle eksistenser. Hvis I har fast tro på Gud, vil I bemærke Guddommelighed alle steder, ingen anden tanke vil komme ind i jeres sind.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. marts 2007
Universet er synligt for det blotte øje. Det kaldes Prapancha, da det er en manifestation af Pancha Bhutas (de fem elementer). Der findes ingen verden uden de fem elementer. De er i virkeligheden det Guddommeliges former. Det er derfor folk ærbødigt refererer til de fem elementer, nemlig jord, vand, luft, ild og æter som respektive Bhudevi, Gangadevi, Vayudeva, Agnideva og Shabda Brahman. De fem elementer er til stede i enhver eksistens. Ånden eller Atma (Selvet), Der i virkeligheden er Guds form, kan ikke ses med det blotte øje, men Pancha Bhutas kan ses, høres, føles og opleves af alle og enhver. De er meget kraftfulde. Mennesket er legemliggørelsen af de fem elementer. Det er deres herre. Den, der forstår disse fem elementers princip, bliver Gud Selv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. marts 2007
På grund af sin uvidenhed anser mennesket sig selv for at være meget svag og ussel. Gud er til stede i såvel mikrokosmos som i makrokosmos. Det er derfor, Veda’erne erklærer: ’Anoraneeyan Mahato Maheeyan’ (Gud er mindre end det mindste og større end det største). En sådan guddommelighed er også til stede i mennesket. Hvordan kan mennesket forstå sin medfødte guddommelighed? Det er kun muligt, når det vender sit syn indad. Men i dag er menneskets syn altid vendt mod den ydre verden. Alt, hvad der ses udenfor, er også en manifestation af guddommelighed, men mennesket kan ikke forstå dette. Pashyannapi cha na pashyati moodho (Den, der ser og dog alligevel ikke erkender virkeligheden, er et fjols). Alt, hvad mennesket ser og oplever i verden, er guddommeligt. Men mennesket er ikke i stand til at forstå sin guddommelige natur.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. marts 2007
Det, der vil glæde Swami, er den rette udførelse af jeres pligter. Dette vil være Seva (uselvisk tjeneste). Benyt jer af enhver mulig lejlighed til at udføre tjeneste for samfundet. Når som helst, I oplever, at I kan hjælpe nogen i nød, så tilbyd det uden tøven. Gør ikke forskel på rig og fattig eller hvem, der fortjener det eller hvem, der ikke gør. Tilbyd tjeneste i overensstemmelse med situationens behov. Hvilken som helst tjeneste, I påtager jer, bør gøres perfekt. Den, der giver tjeneste og den, der modtager tjeneste, bør begge være tilfredse; det er sand tjeneste. Lyksaligheden, der udspringer af en sådan tjeneste, kan ikke opnås på andre måder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. marts 2007
I har hørt om de fire tidsperioder, kaldet Krita Yuga, Treta Yuga, Dwapara Yuga og Kali Yuga. Disse er ikke forskellige. Være det sig Krita Yuga eller Kali Yuga, har den ikke en separat form. Perioden er opkaldt i overensstemmelse med adfærden hos den tids folk. Selv i Krita Yuga var der folk, fyldt med tilknytninger og aversioner. Selv i Kali Yuga er der folk, der er bundet til sandhed og lever dydige og fredfyldte liv. Gud er oprindelsen til alle Yuga’er. Derfor bliver Gud kaldt Yugadi (Den, fra hvilken Yuga’erne udspringer). Yugadi-festivalen fejres af denne grund. Alt er en manifestation af det Guddommelige. Ved ikke at forstå dette, bliver mennesket opstemt af sine gevinster og nedtrykt over sine tab. Man bør udvikle tilstanden af ligevægt, der ikke bliver berørt over dualiteterne gevinst og tab.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. marts 2007
Man kan kun opnå Guddommelighed, når man har fast tro. Allerførst bør man have tro på sig selv. Udvikl selvtillid, der vil føre til selvopfyldelse. Når I har selvopfyldelse, vil I blive forberedt til selvopofrelse. Kun gennem selvopofrelse kan man opnå selvrealisation. Selvrealisation betyder, at I er alting. Selvtillid er fundamentet, selvopfyldelse er væggen, selvopofrelse er taget og selvrealisation er liv. Ingen kan leve i en bygning uden tag. Taget kan ikke lægges uden vægge og vægge kan ikke rejses uden et fundament. Altså, selvtillid, selvopfyldelse og selvopofrelse er særdeles essentielle for selvrealisation. Nutidens menneske har mistet selvtillid. Hvis man mister selvtillid, mister man alting. Kun ved selvtillid kan man få visionen af den latente Guddommelige stråleglans.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. marts 2007
Gud har mange uvurderlige ting på Sine lagre. I beder Ham om en ubetydelig sum penge og uvigtige ting, da I ikke ved, hvilke prægtige gaver, Han kan skænke jer. Derfor bør I ikke bede Gud om noget specifikt. Når tiden er moden, vil Han give jer det, der er bedst for jer. Gud ved og handler passende, baseret på rette tid, sted og situation. Det er derfor, I nogle gange synes, at Han Selv kommer og giver jer ting, I ikke har bedt om. Det er derfor meget svært at forstå Gud. En ignorant, der ikke kan forstå dette princip, misforstår det ofte.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. marts 2007
En tilbundsgående undersøgelse af principperne om videnskab og spiritualitet vil afsløre, at atomet er basis for alting i denne verden. Selv maden, vi spiser, vandet, vi drikker, luften, vi indånder, udgøres alle af atomer. Men der er noget mere subtilt og fundamentalt end selv atomet. Alting har sit udspring fra det Fundamentale Princip. I stedet for at prøve at forstå det Fundamentale Princip, bliver mennesket revet med af trivialiteter. Mindre end atomet, større end Kosmos, er Guddommelighed tilstede overalt som det evige vidne. Prøv at erkende Atma’s (Selvets) Princip, der transcenderer alting. For at opleve Atma, bør I stræbe efter spirituel uddannelse parallelt med verdslig uddannelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. marts 2007
Hvad end vi ser I andre er kun en spejling af vort eget selv. Hvis vi beskylder nogen for at være slem, er det kun vores følelse overfor den person, der er slem. Hvilket som helst indtryk, vi har om andre, er en spejling af vores følelse overfor dem. Alting er kun refleksion, reaktion og genlyd. Derfor bør I ikke finde fejl hos andre. I har ikke retten til at finde fejl, fordi jeres vurdering af en person er begrænset til jeres oplevelse med vedkommende. Der er så mange aspekter af den persons personlighed, I ikke kender. Hvis I ønsker at kende en person fuldstændigt, bør I undersøge alle aspekterne i vedkommendes personlighed. I moderne tider går folk efter det fysiske udseende og dømmer folk ud fra deres ydre handlinger. Dette er forkert. Derfor er defekten i Dhrishti (visionen) og ikke i Shrishti (Skabelsen).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. marts 2007
Hvad er Prajnana? Prajnana Brahma (Bevidsthed er Gud). Prajnana er det uforanderlige og evige Princip, Der er i jer til alle tider og under alle omstændigheder. Folk kalder det højeste kundskab, men den korrekte oversættelse for denne terminologi er Konstant-Integreret-Bevidsthed. Lige som luften gennemtrænger alt, gør den Konstante-Integrerede-Bevidsthed det også. Hvordan kan det være, at mennesket ikke er i stand til at erkende en sådan altgennemtrængende Guddommelighed, der eksisterer i alle de tre tidsperioder – fortid, nutid og fremtid? Skønt Gud er til stede inden i, tager mennesket ud og søger efter Ham, idet det tror, at Han kun er til stede på et bestemt sted. Det er ensbetydende med, at en eller anden søger efter sig selv andre steder. Selvom det selv i sandhed er Guddommeligt, leder det efter Ham udenfor.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. marts 2007
Lad os antage, at der er en tallerken, et krus og en ske, lavet af sølv. Deres navne og former er forskellige, men sølv er fælles for dem alle. Navne og former forandres, men sølv forbliver uforandret. På samme måde bliver et barn til en dreng, så en mand og senere en gammel mand. Formen bliver ved med at forandre sig, men ånden forbliver uforandret. Lad ikke jeres tro hvile på kroppen, som konstant forandrer sig. Krop er som en vandboble; sind er som en tosset abe. Følg ikke kroppen, følg ikke sindet. Følg Samvittigheden. Samvittigheden er Atma (Selvet). Hav total tillid til Selvet. I møder uden tvivl problemer, hvis I stoler på kroppen, sindet og sanserne. Alligevel må I, så længe, I lever i denne verden, udføre jeres pligter ved at bruge jeres krop og sindet som redskaber.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. marts 2007
Ramayana’en (bogen om Rama’s liv og lære) underviser det enkelte individ i Dharma’s (retskaffenhedens) principper og pligtens vej. Til trods for, at umindelige tider er gået, forbliver Ramayana’en relevant selv på denne dag, idet den vejleder menneskeheden hen på sandhedens og retskaffenhedens vej. Selv i dag er karaktererne i Ramayana’en respekteret og æret. Der er ingen moral højere end det, der er skildret i Ramayana’en. Ramayana’en bør være genstand for vores Parayana (tilbedelse). I bør installere Rama’s princip i jeres hjerte og opleve lyksalighed. Ramayana’en opsætter store idealer for mennesket. Folk bør kontemplere på så hellig en historie og følge dens idealer. Udfør Ramayana’ens lære i jeres daglige liv. Adlyd Herren Rama’s budskab. Det er for at forstå og tilegne os Ramayana’ens princip, at vi fejrer Rama Navami Festivalen (Rama’s fødselsdag) i dag.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. marts 2007
Gud har ingen adskiltheder eller forskelle. Ingen kan stille Ham betingelserne ’gør’ og ’gør ikke’. Han kan gøre alting, da Han er i alting og er alting. Han har ingen herre over Sig. Hvis mennesket ønsker at se Gud, vil det kun se Ham i form af et menneske, der med al respekt er højt hævet over det selv. Det siges også: ”Daivam Manusha Rupena (Gud er i menneskelig form). Alle de hellige tekster har beskrevet Gud som værende i menneskelig form. Det betyder ikke, at Gud er begrænset til en menneskelig form. Alle former er Hans. Ingen kan sige, at Gud har en speciel form. Han er til stede overalt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. marts 2007
I dag anses religion for at være grunden til al konflikt, vold og bitterhed i verden. Men Matham (religion) er ikke den virkelige årsag. Mathulu (egoistiske sind) er ansvarlige for al konflikt. Hvis I ønsker at sikre ægte fred i verden, bør I ikke have antipati mod nogen som helst religion. Mamatha (kærlighed og gensidigt hensyn), Samatha (sindsligevægt) og Kshamatha (overbærenhed) er de basale kvaliteter, der er nødvendige for ethvert menneske. I må værdsætte gode følelser som vigtigere end religiøse overbevisninger. Religionernes stiftere erfarede disse sandheder og udråbte dem som idealer for menneskeheden. I må helhjertet leve op til disse principper. Kun det at læse Biblen eller at recitere Koranen, at gentage versene i Bhagavad Gita’en (hinduernes hellige skrift) eller at gentage Guru Granth Saheb (sikhernes hellige skrift) vil ikke give noget udbytte. Den basale lære i hver enkelt af disse tekster skal udføres i praksis i det daglige liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. marts 2007
Helliggør alle kroppens lemmer ved uselvisk aktivitet. Men det er ikke let at praktisere dette, fordi der altid er noget selviskhed i hvad end, man gør. Selviskhed er også nødvendig, men den bør holdes indenfor visse grænser. Gud er lyksalighedens hav. Lige så stor, jeres beholder er, lige så meget vand kan I tage fra havet. Hvis I ønsker at samle mere lyksalighed fra lyksalighedens hav, dvs. Gud, må I udvide størrelsen af beholderen, hvilket vil sige, at I må udvikle voksende kærlighed. Voksende kærlighed er liv og begrænset kærlighed er død. Lad kærlighed udvikles i jer og del den med andre. Hvad end, I gør, gør det for at tilfredsstille Gud. Kun da kan I finde tilfredsstillelse i jeres arbejde. Alle jeres handlinger bør være til gode for andre. Kun da kan I vinde Guds venskab.
-SAI BABA
 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. marts 2007
Elever må forstå målet med uddannelse, bringe deres viden ud i praksis og derfra opleve lyksalighed. Uddannelse, der ikke bliver brugt til samfundets velfærd er overhovedet ikke uddannelse. I kan kun kaldes for sandt uddannet, hvis jeres uddannelse i sidste ende gør samfundet gavn og I bliver modtagere af dets kærlighed. Det er ikke nok, hvis I bare opnår boglig viden. I bør opnå højeste visdom og udvikle dyder. Sand uddannelse er det, der tilfører mennesket moralens, spiritualitetens og karakterens rigdom. Målet for uddannelse er ikke for bare at opretholde kroppen; det bør udvide menneskets sind og gøre det til en ideel og dydig person.
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE