Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

maj 2007

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. maj 2007
I denne verden har hver ting fem aspekter, nemlig Sat, Chit, Ananda, Rupa og Nama (væren, bevidsthed, lyksalighed, form og navn). Væren, bevidsthed og lyksalighed er de tre egenskaber, der permanent indeholdes i ethvert individ. Navn og form er foranderlige. Mennesket har glemt sit sande Selv og lever sit liv i den tro, at navnet og formen er virkelige og den flygtige verden er evig. Gud er hinsides alle egenskaber og følelser. Det er temmelig mærkeligt, at mennesket tilskriver Ham kvaliteter og følelser. Det er særdeles essentielt for hvert individ at kende Guds ubegrænsede Kærlighed, Sandhed og Medfølelse. Skønt mennesket essentielt er Guddommelig, opfører det sig som en dæmon, da det har glemt sin medfødte Guddommelighed. Ethvert menneske er udstyret med kvaliteterne Deeksha (målbevidsthed) og Dakshata (dygtighed). Kun den, der gør brug af disse dyder til ædle formål, er et ægte menneske.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. maj 2007
Ingen Avatar (Guddommelig inkarnation) var fri for falske anklager. Selv Herren Buddha måtte se kritik fra Hans samtidige i øjnene. Dette er overhovedet ikke usædvanligt i en Avatars liv. Alle gode sager er udsat for kritik. Fred og godhed er en følge af Avatarernes arbejde til trods for disse angreb og hindringer. Det er store menneskers kvalitet modigt og roligt at se forhindringer og modstand i øjnene. Det er ikke let at forstå de store menneskers indre tilskyndelser eller Avatarers motiver og handlinger. Avatarers Princip er ufatteligt storslået. Sammenlignet med det er det almindelige menneskes uendeligt lille. Hvordan kan atomet fatte det uendelige? Kan en myre måle havets dybde? Umuligt! På samme måde er det Guddommeliges natur også hinsides menneskelig fatteevne.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. maj 2007
Menneskelighed vil kun blomstre i mennesket, hvis det udvikler sindsligevægt. I dag er mennesket underkastet usigelig lidelse, fordi det mangler menneskelige værdier. Det, der har den iboende evne til at brænde, bliver kaldt ild. På samme måde er kun den, der har menneskelige værdier et menneske. En, der er uden menneskelige værdier er slet ikke et menneske. I kan være højt uddannede og beklæde en høj stilling, men hvis I mangler menneskelige værdier, vil I blive anset for umenneskelige. Driv derfor allerførst onde egenskaber væk.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. maj 2007
Enhver, der er iklædt en fysisk krop kan ikke undslippe livets pludselige forandringer. Ingen kan undgå genvordigheder i denne verden. I Bhagavad Gita’en siger Herren Krishna: ”Sukhadukhe Samekruthwa Labhalabhau Jayajayau” (Man bør forblive sindsligevægtig ved
glæde og sorg, vinding og tab, sejr og nederlag). Fornøjelse er et interval mellem to lidelser. Menneskeligt liv har til formål at efterforske den højeste Virkelighed og ikke bare til at spise, drikke og formering. Derfor må ethvert menneske gøre en indsats for at erkende sin indre Natur og forstå sin sande Identitet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5.maj 2007
Storhed ligger ikke i opnåelse af rigdom. Udvikling af ædle kvaliteter er af største vigtighed. Tal mindre. For jo mere, I indlader jer på løs snak, jo mere sårbare bliver I overfor at tage dårlige tendenser til jer. Nogle folk taler sødt, men dybt inde er deres tanker giftige. En sådan modsætning vil ikke lede jer nogen steder hen. I må først udvikle blødhed og sødme i jeres hjerte. Det siges: ”Hrid + Daya = Hridaya.” Jeres Hridaya (hjerte) skal være fyldt med Daya (medfølelse). I fortjener kun at kaldes Manava (menneske), når jeres hjerte er fyldt med Kærlighed og Medfølelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6.maj 2007
Easwaramma Dag. (Den dag, Sai Babas moder forlod denne verden).
Mange fremtrædende personer i verden opnåede storhed i livet på grund af deres mødres kærlige omsorg. Det er derfor vigtigt for ethvert individ at respektere hans eller hendes moder. Børns ideelle opførsel er baseret på de idealer, der er fastsat af moderen. Moderskabets hellighed er uden sidestykke over hele verden, uanset land eller tid. Materiel rigdom eller høje uddannelsesniveauer er ikke nødvendigt for dette. Karakter er basis for dette ideal. Enhver moder søger at opnå velfærd for sine børn. Der kan være slemme børn, men der kan aldrig være en dårlig moder i denne verden. Verden behøver ideelle børn, der adlyder deres moders instruktioner og følger idealerne, der er fastsat af dem. De burde indprente deres mødres lærdomme i deres hjerter.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7.maj 2007
I skal vinde alles kærlighed. Gud elskes af enhver. Han er altid glad og fuld af lyksalighed. Han har intet had mod nogen som helst. Hvad Han end gør, er det for verdens bedste. Enhver må udvikle en sådan Guddommelig Kærlighed til andre. Gå altid på Sandhedens og moralens vej. Et land uden moral vil helt sikkert degenerere og opløses. Det er ikke nok, at I har patriotisme; sammen med den bør I også have moral. Bare at give forelæsninger i moral vil ikke være tilstrækkeligt; den skal gennemtrænge enhver handling, I påtager jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8.maj 2007
I dag finder I ikke fred (peace) noget sted i verden. I ser kun stykker (pieces)! Faktisk slår folk deres egne hjerter i stykker. Hvordan kan fred da opnås? Der er kun en løsning på dette problem. Elsk Gud. Tro på Gud. Overgiv jer til Ham. Dediker hele jeres liv til Gud og fortsæt med alle jeres handlinger som en gave til Ham. Lad alle jeres handlinger være til hjælp for andre. Hjælp altid, skad aldrig. Hvis I altid ønsker at være glade, bed da altid for andres velfærd. Dette er den sande Sadhana (åndelige bestræbelse).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9.maj 2007
Mennesket tager rundt i hele verden for at søge efter fred, da det ikke er bevidst om, at freden er indeni det. Det er som en fjollet person, der søger efter sine briller, medens de hele tiden sidder lige over vedkommendes næse. Hvad er grunden til alle besværlighederne, bekymringerne og rastløshed, mennesket står overfor i dag? Grunden er, at det har glemt sit sande Selv og identificerer sig med noget, det ikke er. Ethvert menneske stræber efter fred. Er det et tegn på uvidenhed at søge efter fred andre steder, når det selv er legemliggørelsen af fred? I er selv legemliggørelsen af fred. Sarva Rupa Dharam Shantham (Enhver menneskelig form er personificeringen af fred). Sarva Nama Dharam Shivam (Alle navne er lige gunstige).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10.maj 2007
Hvad end, I søger i den ydre verden, findes i jer. Der er ingenting udenfor, der ikke er indeni. Når I åbner jeres øjne, kan I se tusinder af hoveder. Når I lukker jeres øjne, kan I ikke se nogen. Ud fra dette er det klart, at alt, I ser med jeres fysiske øjne er foranderligt. Så længe de fysiske øjne fungerer, kan I se verden. Når de bliver ufunktionelle, kan I ikke se noget. Men der er noget, I kan se, hvad enten I åbner jeres øjne eller lukker dem. Det er Guddommelighed. Den er uforanderlig og evig. Den har hverken fødsel eller død. Faktisk er I legemliggørelsen af samme Guddommelige Princip. Erkend denne Sandhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11.maj 2007
Allerførst skal I undersøge jeres sande identitet, som er Kærlighed. Kærlighed er til stede i alle navne og former. Den er evig, udelt og lyksalighedsfyldt. Menneskets kærlighed er selektiv, det strør om sig med den til de nærmeste og kæreste, men er ligeglad med andre. Så længe, det er indhyllet i en sådan dualistisk følelse, kan det ikke opleve udelt lyksalighed. Et menneske med et delt sind er halvt blindt. Det sætter sin tillid til den fysiske krop og begærer verdslige gevinster. Opgiv tilknytning til kroppen. Erkend Sandheden, at alle er i jer og I er i alle. Atma (Selvet), Der hviler i jer, er Det samme, som Det, Der hviler i andre. Visualiser en sådan Enhed og oplev lyksalighed. Da I er ude af stand til at opleve denne Enhed, giver I plads til had og jalousi.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12.maj 2007
Man bør ikke nære tvivl eller uenighed på den spirituelle vej. Så længe, der er tvivl, kan man aldrig erkende Sandhed. Tro er meget essentiel. En, der er uden tro svarer til en blind person. Sankt Surdas sagde: ”Åh, Herre! Selvom de har øjne, er folk blevet blinde, da de ikke er interesseret i at se Din smukke form. Selvom de har ører, er de blevet døve, da de ikke er interesseret i at lytte til Din melodiøse stemme. De har glemt Gud og begærer verdsligt liv. ”Stol ikke på de fysiske øjne, lad Guddommeligt syn udvikles. Vend jeres sind hen i mod det Guddommelige Lys, Der er til stede i alle og enhver.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13.maj 2007
Mennesket står overfor skuffelser, fordi det bruger sin kærlighed til urene formål. Sandt at sige er fysiske forhold og forbindelser dets eget værk. Hvem er hustruen og hvem er ægtemanden før giftermålet? Hvilket forhold eksisterer efter døden? Familien er som en passerende sky. Man bør ikke være urimeligt knyttet til den eller bekymret for den. I stedet bør man bestræbe sig på at elske dem, der er rundt om os, og således opleve lyksalighed. Men i stedet for at sprede kærlighed udvikler det nuværende menneske had og jalousi mod sine medmennesker. Det er vor primære pligt at elske alle og tjene alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14.maj 2007
Virkeliggørelse af Selvet bør være målet for den menneskelige eksistens. Den skal opnås gennem tre stadier: Selvtillid, selvopfyldelse og selvopofrelse. Mennesket bør anse sig selv som herren over kroppen, sanserne og sindet. Det må bruge intellektet for at opleve sin enhed med den Guddommelige, den kosmiske altgennemtrængende Bevidsthed. Flammen fra Prajnana (konstant integreret bevidsthed), der er i alle, er dækket af verdslige ønskers aske. Når asken blæses væk, åbenbarer Brahmans (Guds) ild sig i al Sin herlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15.maj 2007
Ved at opgive smålige ideer og følelser bør folk vise medfølelse overfor deres medmennesker. Medfølelse er tegnet på Bhakti (hengivenhed). Ingen kan håbe på at glæde Gud uden at vise Daya (medfølelse) overfor sine medmennesker. Et elskende hjerte er Guds tempel. Gud kan ikke hvile i et hjerte uden medfølelse. Der er intet større i denne verden end Prema-drishti (følelse af universel Kærlighed). Kun de, der ser enhed i den tilsyneladende forskellighed, er gode. Mennesker skal indse, at de er gnister af det Guddommelige. De skal udvikle hellige tanker og leve ideelle liv. De skal søge at fremme samfundets velfærd.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. maj 2007
Onde egenskaber som begær, vrede og had kan til tider dukke op i jer, men de bør ikke tillades at slå rod i sindet. Når nogen kommer til jeres dør med sin bagage og I modtager ham og begynder at udveksle venligheder, vil han med det samme komme ind og slå sig ned i jeres hus. Hvis I på den anden side ignorerer ham fuldstændigt, vil han søge ly et andet sted. Når onde tanker dukker op, så ignorer dem bare på samme måde. Hvis I på den anden side underholder dem, vil de herske over jer. Når I møder noget ondt, lad være med at se på det, tale om det eller lytte til det; bare ignorer det. I bør kun tillade det, der er helligt, at komme ind i jeres sind. Tillad ikke ondt at komme ind. Kun da kan I opnå fred.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. maj 2007
Tungen er et eksempel på opofrelse. Når den smager søde delikatesser, sender den dem til maven. Men hvis det er noget bittert, spytter tungen det ud med det samme. Ikke bare det, tungen opfører sig på den ædleste måde. Den går ikke uden for sit hus (munden) under nogen omstændigheder. Den gør alt sit arbejde uden at gå ud over sine begrænsninger. Medens alle andre sanser hver kun udfører et arbejde, har tungen alene kapaciteten til at udføre to typer arbejde, nemlig at smage og at tale. Det er grunden til, at man må udøve ordentlig kontrol over tungen, for at den ikke skal vikle sig ind i syndefulde handlinger som at tale dårligt om andre. I vredesstunder, hold stilhed. Vore forfædre underviste: ”Tal mindre, arbejd mere”. Jo mindre, I taler, jo renere forbliver jeres hjerte.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. maj 2007
Mennesket skaber sig utallige forbindelser som søn, broder osv. Kropsbevidsthed er grundårsagen til disse bindinger. Hvem er moderen og hvem er barnet før fødsel? Hvem er ægtemanden og hvem er hustruen før ægteskab? Alle disse er foranderlige forbindelser, skabt af mennesket og de er så ubestandige som passerende skyer. Viklet ind i disse foranderlige forbindelser, falder mennesket ind i illusion. Nogle tror, at kun det, der kan opfattes af sanserne, er virkeligt. Det er Kun Atma (Selvet), der manifesterer Sig overalt som refleksion, reaktion og genlyd. Kun det Atmiske princip er jeres Selv og ikke det, jeres sanser skuer. Dette Atmiske princip er selve personificeringen af Guddommelighed. Det er derfor Veda’erne bekendtgør: ”Aham Brahmasmi – Jeg er den sande personificering af Brahman (Gud).”
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. maj 2007
Hellig tale er manifestationen af Guddomelighed. Gud eksisterer i form af Sabda Brahman (Guddommelige princip af lyd). Lad ikke jeres tale under nogen omstændigheder blive forurenet af hårdhed. Bliv aldrig ophidset. Når I erkender, at alle er En, vil der ikke være nogen grund til at blive ophidset. Alle kroppe er som spejle og hvad I ser, er jeres egen genspejling. Hvordan Kan I da blive vrede på jeres egen genspejling? Forstå, at der ikke er noget større end Kærlighed. Når I fylder jeres hjerte med Kærlighed, vil jeres tanker, syn, ord og handlinger alle blive fyldt med Kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. maj 2007
Det er ikke let at løsgøre sig fra aktivitet; sindet klynger sig til en eller anden ting. Få det til at klynge sig til Gud, lad det gøre alting for Gud og overlade succes eller fiasko fra de udførte ting til Gud – tabet og gevinsten, opstemtheden og modløsheden. Da vil I eje hemmeligheden bag fred og tilfredshed. For at få denne holdning af overgivelse, af tilegnelse, må I have tillid til Gud. Denne verden er Hans skuespil; den er ikke en tom drøm; den har formål og nytte. Den er det middel, ved hvilket man kan erkende Gud. Så se Ham i skønheden, storslåetheden, ordenen, naturens pragt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. maj 2007
Ord kan forårsage endeløse vanskeligheder og de kan give uendelig glæde. I bør derfor være særdeles opmærksomme på, at de ord, I bruger, ikke bør give andre smerte. Hvis I fysisk skader nogen, kan I påføre ham ubehag et stykke tid og han vil hurtigt komme sig. Men hvis I kommer til at såre en anden persons hjerte med hårde ord, vil det skabe et sår, der ikke kan helbredes af nogen læge i hele verden. Pas derfor på aldrig at skade en andens følelser. En dag vil de ord, I har brugt imod en anden, komme tilbage til jer. Brug derfor altid ord, der er blide og gode.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. maj 2007
Forskellen mellem handling og Karma Yoga (handling) bør forstås klart. Handlinger, der udføres selvisk med egoisme og ønsker om belønning er handlinger, der binder. Men handlinger, der udføres uselvisk, uden ego og nogen som helst forventning om belønning, bliver Karma Yoga. Ethvert menneskes liv er fyldt med handlinger. Men bortset fra handlinger, der er forbundet med egeninteresse, bør man deltage i tjenesteaktiviteter. Ethvert menneskes primære mål bør være at vie sig selv til uselviske handlinger. Den eneste grund til, at mennesket er blevet udrustet med den menneskelige krop, er at yde uselvisk tjeneste til andre. Gennem tjeneste til andre kan Guddommelighed erfares.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. maj 2007
Når I står overfor nederlag og skuffelse, må I ikke give plads til svaghed eller modløshed. Døm aldrig jer selv som mindreværdige eller uduelige. Analyser situationen og find ud af grundene til nederlag for at kunne undgå det næste gang. I bør have muskler af jern og nerver af stål. Da vil jeres beslutsomhed frembringe den nødvendige selvtillid og den vil overvinde modstand. Til livets afgrøde er mod og selvtillid den bedste gødning. Vær som løver på den åndelige mark, hersk over sansernes skov og brøl frygtløst med fuld tro på at opnå sejr.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. maj 2007
Man er nødt til at vogte over sine tanker, da de former grundlaget for ens handlinger. Når ens ønsker er blevet opfyldt, er man tilfreds. Når de ikke bliver indfriet, følger skuffelse. Men ingen undersøger grundene til sådanne forskellige følelser. Nederlag er resultatet af ens egne ufuldkommenheder. Når hjertet er rent, vil handlinger automatisk give velgørende resultater. Vore tanker er årsagen til vore bestræbelsers succes eller nederlag. Derfor må man benytte tanker på en proper måde. Når ens tanker er ophøjede, vil resultaterne, man opnår, også være ophøjede.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. maj 2007
Der er meget sublime sandheder nedlagt i Ramayana’en (Beretningen om Rama’s liv). Eposet gør først og fremmest rede for individets pligter. I hverdagstale refererer ordet ’individ’ til det fysiske. Men individets pligter, som læres i Ramayana’en, relaterer ikke kun til individets ydre form. De umanifesterede, iboende og skjulte menneskelige værdier er essensen af Ramayana’en. Den indre Virkelighed og Guddommelighed, der bor hjertet, udgør den sande individualitet. Individ betyder ikke den ydre form, i stedet er det manifestationen af den skjulte Guddommelighed. For menneskeheden var Rama var et eksempel på sådanne evige værdier.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. maj 2007
Engang gik nogle søgende til Buddha og spurgte ham, om han havde nogen som helst bevidsthed om Gud. Buddha forholdt sig tavs på det tidspunkt. Senere kaldte han på en af sine disciple og sagde til ham: ”Søn, der er ingen mening i at debattere og skændes om det ukendte. Gå ikke ind i sådanne emner. Guddommelighed kan ikke spores. Den er hinsides menneskelig forståelse, ikke indenfor sindets eller talens rækkevidde. Følg som det første Sandheden og handl i overensstemmelse med Dharma (Retskaffenhed). Lev et liv med ikke vold. Dette er sand åndelig praksis.”
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. maj 2007
Beslut jer for at involvere jer entusiastisk i ædle aktiviteter. Arbejde er ligesom en blomst. Hvis vi kan beskytte knoppen, vil den vokse og blive til en blomst og den blomst vil i sidste instans modnes og blive en frugt. Det er derfor, vi ikke skal betragte arbejde, tilbedelse og visdom som adskilt fra hinanden. De er uadskilleligt forbundne. Hvilket arbejde, I end gør, gør det i Guds navn, for da vil jeres arbejde blive tilbedelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. maj 2007
Når I planter Sandhedens frø i jeres hjerte og lader tro få dyb rodfæste ved at vande den med Guds navn, blomstrer fred og giver frigørelsens frugt. Jo dybere troens rodfæste er, jo stærkere vil livets træ være. I må sørge for vand, så træet kan blomstre ved hjælp af Bhajana (hellige sange) og Daiva chinthana (kontemplation på Gud). Kun da vil Shanti’s (den indre Fred’s) blomst blomstre og fra denne vil frigørelsens frugt kunne opnås.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. maj 2007
Gud bor i hjertet hinsides ydre tings rækkevidde. Nutidens menneske udgyder righoldige tårer for at opnå rigdom, sundhed, position og berømmelse. Udgyder det en eneste tåre for at opnå Guds nåde eller vinde Hans Kærlighed? Sankt Purandaradasa sang: ”Til hvilken nytte er øjne, der ikke kan se Gud?” I bruger jeres øjne hele livet for at se den ydre verden. Hvad opnår I derved? Ingen forsøger at se det Usynlige. Den daglige dont, spisning og søvn bliver gentaget i uendelighed. Men der ingen længsel efter at se det usynlige Guddommelige. Det er kun, når I udvikler det ønske, at jeres liv bliver meningsfyldt. Kun det giver Fred.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. maj 2007
Den eneste effektive måde at besejre alle kilder til fysisk og mental sygdom og svaghed på er bevidsthed om ens Atmiske Virkelighed (Selvet). Det vil bevirke en øjeblikkelig kraftig stigning af Kærlighed og Lys, for når man indser, at man er Atma, erkender man selvsamme Atma i alle. Man deler alles glæde og sorg og tager del i alles styrke og svaghed. Man ser Gud i alle. Hver handling vil være et rent, oprigtigt og helligt offer til Gud. Når man længes efter lykke og fremgang for hele menneskeheden, bliver man velsignet med visdommen og styrken til at afmærke vejen og lede menneskene hen imod den.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. maj 2007
I bør gøre jeres samvittighed pålidelig og have tillid til jeres Selv. Jeres samvittighed er jeres vejleder og den bør bestemme jeres opførsel. Det er jeres samvittighed, der er ansvarlig for enten det gode eller det dårlige. Skylden inden i jer forårsager det dårlige. Styrken og tilliden i jer bør derfor tilskynde jer til at gøre sådanne ting, der vil fremme tillid til jeres eget Selv. Det er derfor, Jeg råder jer til at følge de fire F’er. Følg mesteren – det er jeres samvittighed. Frygt ikke konfrontation med djævlen; fortsæt med at kæmpe til det sidste og færdiggør kampen. Bliv ved med at huske disse fire påbud, således at de hvert eneste øjeblik giver genklang i jer; det er den helligste måde at sit liv på.
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE