Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

januar 2007

 
 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. januar 2007
Denne dag er kun nytårsdag, fordi vi har besluttet at kalde den det; den er ikke astronomisk eller klimatisk forskellig fra i går eller i morgen. Ligesom denne nytårsdag har mange hundredetusinder af sådanne dage passeret på Jorden og mange tusinde er også blevet fejret som højtidsdage. På samme måde vil denne dag komme og den vil også ende. Kun hvis nytårsdag bliver brugt af en til at begynde en ny livsstil, at tage et skridt hen imod selvrealisering eller selvforbedring gennem tjeneste, vil fejringen få mening og betydning.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. januar 2007
Sandhed kan kun reflektere sig selv, hvis den bliver synliggjort ved ‘Tapas’ (sakramente). Tapas betyder, at alle handlinger bliver udført med ædle motiver og alle handlinger indikerer længsel efter Ånden, at angre tidligere fejltagelser, fast beslutning om at holde fast ved dyd, selvkontrol og forblive i urokkelig ligevægt ved mødet med succes eller fiasko. ’Taapam’ betyder varme, brændende intensitet og seriøs stræben. Det er Tapas, der fostrer afkald og disciplin.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. januar 2007
Hvad menes der med fødsel og død? At antage, at en krop er fødsel og at afkaste samme er død. Det er illusion, at mennesket oplever dualiteterne fra fødsel og død. Når vi indånder med lyden ’So’, kommer livsprincippet ind i vores krop og når vi udånder ’Ham’, går det ud. Hvert øjeblik minder denne proces med indånding og udånding os om vor iboende Guddommelighed – ’So-ham’ (Jeg er Gud). Så længe, der er et åndedræt, betragtes kroppen som Shivam (Guddommelig Bevidsthed). Når åndedrættet en gang ebber ud, bliver den Shavam (lig). Både fødsel og død er relateret til kroppen og ikke til livsprincippet. Mennesket oplever fødsel og død på grund af dets tilknytning til kroppen. Det bliver kun befriet fra cyclus’en af fødsel og død, når det opgiver tilknytning til kroppen og fuldstændigt overgiver sig til Guds vilje.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. januar 2007
I dette Univers’ umådelige område, lige fra det mindste atom til det største, er alting gennemstrømmet af den Atmiske (Guddommelige) Virkelighed. Den viser sig som det mindste af det mindste og det største af det største. Faktisk er Enhedens princip, der gennemstrømmer mikrokosmos og makrokosmos, den fundamentale Virkelighed, I er nødt til at efterforske. I må vende jeres kærlighed til det uforanderlige Atma Tattwa (Selvet), ikke kroppen, der er genstand for fødsel og død. Atma Tattwa undergår ingen som helst forandring. Intet kan tilføjes Det eller fratrækkes Det. Derfor må I udvikle fast tro på et sådant uforanderligt princip. Atma Tattwa er den eneste Virkelighed. Gør Atma Tattwa til målet for jeres livs rejse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. januar 2007
Først når I har smagt Prema (Kærlighed), vil I se verden i dens virkelige form. Bliv derfor legemliggørelser af Kærlighed. Lad Kærlighed flyde ustandseligt fra jeres hjerte. Sænk jer ned i Kærlighedens strøm. Lad sandhed og retskaffenhed opstå ud af Kærlighed. Sathyam Vada, Dharmam Chara (tal sandhed, praktiser retskaffenhed). Sandhed og retskaffenhed er de to piller, hvorpå det menneskelige livs hus hviler. Det er Kærlighed, der er årsag til disse to principper. Der er ingen mægtigere viden end viden om Kærlighed. I kan læse flere Pustakas (bøger), men Kærlighed kan ikke opnås fra sådanne bøger. Hvad nytter det at læse Pustakas, når jeres Mastaka (hoved) er fyldt med ’snavs’? Det er på grund af den slags ’snavs’, at I, ved at miste skelneevnen, bliver et dyr.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. januar 2007
Alle navne og former er baseret på jeres følelser. Der er ingen som helst forskel på Gud. Ingen kan fatte det Guddommeliges natur. Faktisk er Kærlighedens princip, der eksisterer i alle væsener, det Guddommelige Princip. Kærlighed har ingen specifik form. Guddommelighed er hinsides navn og form. Faktisk tilhører alle navne og former den samme Gud. Han svarer på de hengivnes bønner, uanset hvilken form, de tilbeder Ham i. Derfor betragter den enkelte den form, vedkommende tilbeder, som bedre end de andre former. Det er tegn på uvidenhed at betragte en form bedre end de andre. Det, der er vigtigt, er at jeres bønner ikke kun begrænses til slet og ret ord. De bør omsættes i handling. Det er let at tale, men ikke så let at handle. Sand bøn er den, der bliver omsat i handling.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. januar 2007
Det er en alvorlig fejltagelse at identificere jer med kroppen. Opgiv tilknytning til kroppen og lad Atmisk (Guddommelig) bevidsthed udvikles. Først da vil I forstå og erkende jeres sande form, dvs. Atma (Selvet). Ellers vil selv den mindste fysiske lidelse gøre jer bekymret. Fysiske lidelser er som passerende skyer. Så længe, I bliver vildledt af kropsbevidsthed, vil de have en affekt på jer. Når I engang opgiver tilknytning til kroppen, er I ikke længere bundet til kroppen og dens begrænsninger. Når I sidder i meditation, glemmer I jeres krop. Meditation betyder at opgive Dehabhimaana (tilknytning til kroppen) og udvikling af Atmisk bevidsthed. Forstå, at I ikke er kroppen. I er ”Jeg”. Alle, der referer til sit eget selv, bruger udtrykket ”Jeg”, det Atmiske Princip. Derfor er I ikke kroppen. Den er kun et instrument. ”Jeg” er jeres sande identitet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. januar 2007
Udbredelse af Dharma (retskaffenhed) betyder at igangsætte udførelsen af Dharma og ikke at udbrede kendskab til den. Kun de, der udfører Dharma, er kvalificerede til at udbrede den. Det er på grund af, at Dharma og Sathya (sandhed) er blevet udbredt af personer, der ikke praktiserer dem, at de er blevet formørkede. Det er kun, hvis de bliver praktiseret i dagligt liv, at deres sande natur og værdi vil blive virkeliggjort. Skønt Dharma er til stede overalt, er den dækket af uvidenhed og stolthed, som ilden er dækket af aske eller vand af mos. Disse elementer, der skjuler Dharma’s sande natur, må fjernes, så den kan blive kendt i verden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. januar 2007
Kærlighed er lys. Den oplyser jeres vej og hjælper jer med at nå målet. Jeres livs rejse vil blive sikker og tryg, når I bærer Kærlighedens lys med jer. Kærlighed er Gud. Lev i Kærlighed. Sandt at sige er I selve legemliggørelserne af Kærlighed. Lad Kærlighedens strøm flyde fra et hjerte til et andet. Betragt Kærlighed som jeres liv. Dette er jeres vigtigste pligt. I kan søge overalt i verden, men I kan ikke finde noget, der større end Kærlighed. I kan besejre hele verden med Kærlighedens våben. Der er ingenting, I ikke kan opnå med Kærlighedens styrke. Kærlighed er den største styrke. Sand menneskelig værdi ligger i at dele og opleve den største Kærlighed. Kærlighedens styrke kan ikke matches af noget. Når I fylder jeres hjerte med Kærlighed, vil alle folk blive jeres brødre og søstre. I vil ikke have nogen som helst fjender!
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. januar 2007
I denne verden ser I mange navne og former. Betyder det, at de alle er forskellige fra hinanden? Nej. Alle er En. Det er kun Guddommelighed, der udtrykker Sig som moder, fader, broder, søster osv. Forskellige mennesker kan tilskrive den Atmiske Virkelighed (Gud) forskellige navne og prøve at definere Den på forskellige måder. Men den bagvedliggende Atma Tatwa (Gud) er en og samme. Navne og former kan være forskellige, men den bagvedliggende Sandhed er en. Når I holder jer denne Sandhed for øje, vil Kærlighed ustandseligt flyde fra jer. Dyk ned i Kærlighedens hav. Opgiv under ingen omstændigheder Kærlighed. Selv hvis en eller anden skulle hade jer, behandl vedkommende som jeres egen broder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. januar 2007
Hvis bare mennesker kendte vejen til permanent glæde og fred, ville de ikke vandre så urolige imellem sanseoplevelsernes sidespor. Lige som glæden, der føltes i drømme, forsvinder, når I vågner, forsvinder også glæden, der føltes i det vågne stadie, når I vågner op i den højere bevidsthed. Få det bedste ud af dette øjeblik for at blive klar over Guddommeligheden, der er til stede i alle. Når I dør, må I ikke dø som et dyr eller en orm, men som Manava (et menneske), der har realiseret, at det er Madhava (Gud). Det er fuldendelsen af alle årene, I tilbragte i den menneskelige ramme.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. januar 2007
At henvende sig til Gud for at få opfyldt sine ønsker er altid at foretrække frem for at krybe foran mennesker, som selv kun er dødelige. På Sin egen stille måde vil Gud transformere sindet og vende det hen imod Sadhana (åndelig stræben) og sikre en succesfuld åndelig rejse. Han vil ikke tillade Sine børn at fare vild og lide i den materielle verdens vildnis. Når I henvender jer til Gud og søger Hans hjælp og vejledning, har I allerede taget det første skridt til at redde jer selv. I bliver da ledet til at acceptere Hans vilje som jeres egen. Således opnår I Shanti (Fred).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. januar 2007
Da I glemmer jeres medfødte Guddommelighed, søger I efter Gud i den ydre verden. I er selv Gud. Vend jeres syn indad og søg efter jeres sande Selv. Selvundersøgelse fører til sand Sakshatkara (synet af Gud). Når først I har Sakshatkara, vil I være fri af alle bekymringer. Det er en fejltagelse at sige, at I ikke har oplevet Gud. Han er til stede i jer. Søg ikke efter Gud udenfor. Alt, I ser udenfor, er illusorisk. Bliv ikke vildledt af den illusoriske verden. Kun da kan I opnå fred og ultimativt erkende Sandheden: ”Jeg er Jeg”. For at kende denne enkle Sandhed, behøver I ikke at gennemgå adskillige hellige tekster. Læg teksterne til side. Nyd smagen af Guddommeligheden indeni.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. januar 2007
I dag udfører folk forskellige Sadhana’er (åndelige øvelser) for at opleve Guddommelighed. Vil Gud komme tættere på jer på grund af disse Sadhana’er eller fjerner Han Sig fra jer, hvis I ikke udfører dem? Nej. Det er kun Bhrama (illusion), der forsvinder, når I udfører Sadhana’erne. Som et resultat heraf kommer I tættere til Brahma (Gud). I bør gøre jer alle mulige anstrengelser for at blive af med Bhrama. Opgiv følelsen af, at I er kroppen og at I er handlingens mand. Først da kan I blive fri af illusion og frygt. Reducer jeres tilknytning til kroppen. Det er den Sadhana, I forventes at påtage jer. Åndelig praksis ligger ikke i udførelsen af Japa (gentagelse af Guds navn), Thapa (sakramente), Dhyana (meditation) osv. Udvikl fast tro på, at I er Gud. Husk konstant jer selv på: ”Jeg er Gud”. Da vil I blive Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. januar 2007
Makara Sankranthi (sommer solhverv)
Fra i dag kaldes perioden på de næste 6 måneder ‘Uttarayana’, da Solen synes at bevæge sig mod nord på himlen. Den nordlige retning bliver i indiske skrifter associeret med Guderne og derfor bliver disse seks måneder betragtet som særligt passende for Sadhana (åndelig disciplin). Men I skal være mere interesseret i ’Solen’ på jeres indre himmelbue end i dybderne af det ydre rum, for den indre oplysning angår jer mere end ydre lys og energi. Hvilken Sadhana vil flytte den indre Sol i retning af Gud? Gud er gemt og spærret af egoismens skyer. At blive af med egoisme er den Sadhana, der må udøves. Tjeneste er den bedste kur mod egoisme; engager jer derfor i tjeneste for at lindre andres smerte og sorg i den udstrækning, I kan.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. januar 2007
Hele Universet er skabt ved Guds vilje. Gud skaber Universet og opretholder det. I sidste instans smelter Universet sammen med Gud, kilden til dets oprindelse. Universet, der er udsprunget af den Guddommelige vilje, er kendt som Vishwam. Den korrekte betydning af Vishwam er det, der er selvudvidende og fuld af lyksalighed. Vishwam er ikke bare en manifestation af fysisk materie, det er en direkte manifestation af Gud. Det er selve legemliggørelsen af den Kosmiske Personlighed med alle Dennes lemmer. Gud er den primære årsag bag Universet. Universet er en refleksion af Gud. Vishwam og Vishnu (Gud) er ikke forskellige. Vishwam er i sandhed Vishnu's form. Hele skabelsen udgøres af Guds forskellige lemmer. Vishwam symboliserer Guds ekspansive natur, som kun kan erkendes gennem Viveka (skelneevne).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. januar 2007
Ethvert objekt i Skabelsen har fem aspekter, nemlig Sath, Chith, Ananda, Rupa og Nama (væren, bevidsthed, lyksalighed, form og navn). De tre første er evige principper, hvorimod navn og form er flygtige. Sath, Chith og Ananda er basis for navn og form. Folk tildeler Gud forskellige navne og former, baseret på deres egne følelser. De glemmer de tre hovedprincipper: ’Sath, Chith og Ananda’ og antager, at navn og form er den eneste realitet. I virkeligheden er navn og form ikke permanent. Men folk er overvældet af navn og form og ignorerer de evige principper: ’Sath, Chith og Ananda’. Som en konsekvens heraf bliver de vildledt og er tilbøjelige til at glemme Guds mægtige kraft hinsides navnet og formen.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. januar 2007
Spiritualitet er til for at forklare det Guddommelige princip og den indre betydning af de navne, der gives Det. En, der følger den spirituelle vej bør stræbe efter at forstå og erkende det Guddommeliges princip og udbrede samme. Men nutidens menneske har ikke virkelig forstået, hvad spiritualitet betyder. Det lider af den fejlagtige opfattelse, at spiritualitet kun betyder at tilbede og bede til Gud samt udføre ritualer. Nutidens menneske tilbeder livløse idoler og billeder men gør intet forsøg på at elske sine medmennesker. Hvis et menneske ikke kan elske et medmenneske, der kan ses med dets øjne, hvordan kan det elske noget, der ikke er synligt for det? Det er ikke muligt. Kun et menneske, der elsker dem, der er omkring det, kan elske den usynlige Guddommelige.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. januar 2007
Når I begynder at udføre ædelt arbejde, vil der altid være visse forhindringer i begyndelsen. Men I bør ikke miste modet. I den hinduistiske mytologi var det den dødbringende gift, der først kom frem, når mælkehavet blev kærnet af Deva’erne (guderne) og Danava’erne (dæmonerne). Men det afskrækkede dem ikke. De fortsatte deres bestræbelser med urokkelig beslutsomhed og fik til sidst den guddommelige honning. Vort hjerte kan sammenlignes med mælkehavet og Sadhana (åndelige øvelser) med kærneprocessen. I begyndelsen vil der være vanskeligheder, når I begynder at udføre Sadhana. Vi bør ikke miste modet ved disse vanskeligheder men bør fortsætte vore bestræbelser med fuld tro. Kun da kan vi opnå et ophøjet og lyksaligt stadie.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. januar 2007
Glæde og fornøjelse, opnået ved karma (handlinger), er kun midlertidige. Ikke desto mindre kan og bør man ikke afstå fra karma. Hvordan skal man da handle? Man bør praktisere ikke-tilknytning og ikke begære resultaterne af handling. Det vil sige, at man bør behandle al karma som Yajna (offergave), udført til Guds storhed og ikke til selviske resultater, for at opnå vedvarende værdi og ikke midlertidige goder. Nishkaama Karma (handling uden begær) er i Bhagavad Gita’en (hinduernes bibel) omtalt som det virkelige offer. Karma, der udføres i den ånd, vil ikke forårsage hverken begærlighed eller sorg; den vil fylde jer med en følelse af glæde og tilfredsstillelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. januar 2007
Vore handlinger bør være således, at de bringer glæde til både os selv og andre. Allerførst må vi undersøge, hvad sand lykke samt hvad sorg er. Folk tror, at lykke er at fylde sig med mad og få en god søvn. Det er overhovedet ikke lykke. Lykke er at arbejde hårdt og tjene samfundet. Vi kan kun opleve fred og lykke, når vi hjælper de fattige og nødlidende. Hver eneste må forstå sin pligt og udføre den så godt, vedkommende kan. I de Upanishadiske tider gav folk deres hyldest til Karma (handling), før de gik i gang med den - "Thasmai Namah Karmane" (hyldest til handling). Allerførst må vi give vor hyldest og taknemmelighed til Karma, således at den giver os gode resultater.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. januar 2007
Hvis I kontemplerer på Gud med ren og uselvisk kærlighed, kan I uden tvivl se Ham. I dag søger mange efter Gud. Gud er alle steder, men I skal have øjnene til at kunne se Ham. "Sarvatah Paani Paadam Tat Sarvathokshi Shiromukham, Sarvatah Shruthimalloke Sarvamavruthya Thishthati" (med hænder, fødder, øjne, hoveder, mund og ører, der gennemtrænger alt, gennemtrænger Han hele Universet). Hvor er nødvendigheden af at søge efter Gud, der er overalt? I dag prøver folk at se Gud med deres Charma Chakshu (det fysiske øje). Det er derfor, de er ude af stand til at se Ham. Man kan kun se Gud med Jnana Chakshu (visdommens øje).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. januar 2007
Hvordan kan midlertidige ting give jer den evige fred? Yad drishyam thannasyam (alt, der kan ses, vil gå til grunde). Flygtige ting kan ikke give jer evig lykke. Vi ser forskellige ting i denne verden og vildledes til at tro, at de er permanente. Det er en alvorlig fejltagelse. Selv vor krop ses med øjnene; alligevel er den heller ikke permanent. Det er et tegn på uvidenhed at identificere sig med kroppen. I årevis har mennesket lidt af illusionen om, at fysiske og midlertidige ting vil give det lykke. Sand lykke kommer, når mennesket erkender det bagvedliggende evige Atmiske princip i denne flygtige verden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. januar 2007
Begær og vrede er som pest, der ødelægger det menneskelige livs træ. I dag er begær og vrede blevet ukontrollabelt i mennesket. Ja, ønsker er essentielle for mennesket, men der hærger overdrevent begær. Na Shreyo Niyamam Vina (uden begrænsning, findes der ikke velvære). Ønsker bør holdes under kontrol. Mennesket har nogle gange kærlighed i sig og kommer til andre tider i slagsmål i et anfald af vrede. En sådan tendens er resultatet af forkert mad og forkerte vaner. Hav aldrig hastværk med at omsætte jeres tanker til handling. Tag jer tid til at undersøge, om det, I ønsker at gøre, er rigtigt eller forkert.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. januar 2007
Det er ikke muligt for alle at forstå det Guddommeliges natur. Man må gøre en indsats for at forstå principperne Adhara (basis) og Adheya (ting). Spild ikke jeres tid med mekanisk at udføre ritualer. Sand spiritualitet består i at erkende den Sandhed, at mennesket ikke er andet end en gnist af Guddommelighed. Dette er, hvad der erklæres i Bhagavad Gita’en (hinduernes bibel): ’Mamaivamsho Jivaloke Jivabhutas Sanathana (Alle væsener er en del af Mit evige Selv). Vaasudeva-Sarvamidam’ (hele verden er gennemtrængt af Gud, Vaasudeva). I skal erkende denne Sandhed og udbrede Den til verden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. januar 2007
Ethvert menneske og enhver skabning er en legemliggørelse af kærlighed. Alle fugle, dyr og insekter stræber efter at opnå lykke, ligesom mennesket gør. De nyder også lykke. Men der er en forskel mellem den lykke, de nyder, og den lykke, mennesket nyder. Fugle, dyr og insekter er hverken opløftet af lykke eller nedtrykt af sorg. De accepterer lykke og sorg med sindsro. Men mennesket mangler en sådan følelse af sindsro. Det føler sig opløftet, når dets ønsker bliver opfyldt og ellers frustreret. Jeres lykke bør vare ved altid. Sand lykke er ikke noget, der kommer og går som en passerende sky. På fødselstidspunktet er jeres hjerte rent og I er fyldt med lyksalighed. I bør bevare en sådan hjertets renhed i resten af jeres liv og nyde evig lykke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. januar 2007
Kroppen er opbygget af fem elementer og skal gå til grunde før eller senere, men den Iboende har hverken fødsel eller død. Den Iboende har ikke nogen som helst tilknytning og er det evige vidne. Sandt at sige er den Iboende, der er i Atma’s (Selvets) form, faktisk Gud Selv. Atma har heller ikke fødsel eller død. Den har ingen smerte eller lidelse. Kun kroppen har lidelse, ikke Atma. Den fysiske krop kommer og går. I er ikke kroppen; I er legemliggørelsen af Atma. Man må gøre sig fri af tilknytning til kroppen for at nyde fred og lykke. Reducer gradvist jeres Dehabhimana (tilknytning til kroppen) og udvikl Atmabhimana (Bevidsthed om Atma (Selvet)). Kropsbevidsthed og Atmisk bevidsthed er omvendt proportionelle. Dehabhimana vil forsvinde, når I på et tidspunkt udvikler Daivabhimana (Guddommelig bevidsthed). Det første skridt på den spirituelle vej er at holde kropsbevidstheden under kontrol.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. januar 2007
Alle former er Guddommelighedens former. Men på grund af verdslige følelser ser mennesket mangfoldighed i enhed. Mennesket burde gennemgå sådanne spirituelle øvelser, der vil gøre det i stand til at se enhed. Den fundamentale basis for den tilsyneladende mangfoldighed er kun en. Atma (Selvet) er understrømmen i alle navne og former. Atma betyder bevidsthedens kraft. Mennesket gør sig ingen anstrengelser for at kende ikke-dualismens princip. Det bliver vildledt af mangfoldigheden og lever derfor et liv i uvidenhed. Realiser, at den samme Atma bor i alt og alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. januar 2007
Menneskets liv er bundet af Kala, Karma, Karana og Kartavya (tid, handling, årsag, pligt). Grundet Kali tidsalderen arbejder mennesket ikke hårdt; det er blevet døsigt. I må helliggøre jeres liv ved at udføre korrekt handling. Handling er altings årsag. Det er meget uheldigt, at mennesket ikke har forstået vigtigheden af handling. Det ønsker at leve et let liv. Det siges: "Kashte Phali" (kun hårdt arbejde giver store belønninger). De belønninger, man får, vil være lig med de bestræbelser, man gør sig. Man bør forstå denne sandhed og arbejde hårdt i overensstemmelse med den. I Gita’en (hinduernes bibel) siges det: "Karmanubandheeni Manushya Loke" (menneskeligt samfund er forpligtet af arbejde). Ingen bør spilde tid. Lige fra det tidspunkt, mennesket vågner om morgenen, bør det benytte sin tid og energi til samfundets velfærd. Dette er dets hovedforpligtelse. Det bør indse, at dets velfærd ligger i samfundets velfærd.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. januar 2007
Kun sandhed og retskaffenhed kan i dag bibringe verden fred og fremgang. Sathyam Vada; Dharmam Chara (Tal sandt; Vær retskaffen). Dette er det vigtigste princip i indisk kultur. Når I engang udvikler sandhed og retskaffenhed, vil fred og kærlighed automatisk følge efter. Retskaffenhed er den indiske kulturs hoved og sandhed dens fødder. Men i dag har folk forsimplet den indiske kulturs hoved og fødder og klynger sig til Artha’s og Kama’s (rigdommens og begærets) krop. Hvilken nytte har en simpel krop uden hoved og fødder? Folk stræber efter at beskytte landet. Hele verden er baseret på sandhedens og retskaffenhedens principper. Hvis I beskytter og udøver sandhed og retskaffenhed, vil de til gengæld beskytte landet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. januar 2007
Ingen kan vurdere Guds uendelige kraft. Den kan kun opleves i hjertet. Kærlighed er den eneste målestok at måle Guddommelighedens kraft med. Derfor skal vi udvikle kærlighed for at opleve Guddommelighed. I skal tænke på Gud hvert øjeblik. Hvis I vinder Guds nåde, kan I overkomme enhver vanskelighed og opnå en hvilken som helst form for velstand. Mennesket bør kontemplere på Gud, dets eneste evige frelser. Verden vil aldrig komme jer til undsætning. Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam (Kontempler på det Guddommelige navn overalt, til alle tider og under alle omstændigheder). Der er ingen større Sadhana (åndelig praksis) end dette. Essensen af alle Sadhana’er indeholdes i dette. At gentage Guds navn er i Kali Yuga’en (Kali-tidsalderen – den tidsalder, vi befinder os i nu) den kongelige vej til frigørelse.
-SAI BABA

 

 

<<< TILBAGE