Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

september 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 

 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. september 2006
Fokuser jeres sind på et mål og tillad det ikke at tøve. I må fastholde det lige til det sidste. Der er kun en Guddommelighed. Hold jer til en hvilken som helst af Guds former efter jeres eget valg og hold jer fast til den. Hvis I hele tiden bliver ved med at omplante en stikling fra et sted til et andet, hvordan kan den da vokse op til et sundt træ? I må plante den et sted og vande den regelmæssigt, indtil den vokser op og bliver til et stærkt træ. Dette er sand tilbedelse. Hvis I jævnligt bliver ved med at udskifte jeres åndelige ledere, bliver jeres hengivenhed fortyndet. Grib ikke til en sådan kurs. Vælg hvem som helst og stol på, at Gud er i alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. september 2006
Tilbed Gud i en hvilken som helst form eller med et hvilket som helst navn. Gud har tusinder af navne og myriader af former. Ek Prabhu Ke Anek Naam (den ene Herre har mange navne). Medens I tilbeder Herren med tusind navne, bør I være fuldt ud bevidst om, at det er den samme Guddommelighed, I henvender jer til. Rama, Krishna, Allah, Jesus osv., alle er navne, der er betegnelsen for den samme Guddommelighed. Kun Enhed er virkelighed. Ekam Sath Viprah Bahudha Vadanthi (Sandhed er en, men de vise refererer til Den med mange navne). Hold denne tro fast i jeres hjerte og gør jeres liv umagen værd og forbliv altid i lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. september 2006
Det er ikke nødvendigt at søge efter templer og hellige steder til tilbedelse. Jeres egen krop er et tempel. Deho Devalaya Proktho Jeevo Deva Sanathanaha (kroppen er templet og den iboende er den evige Gud). Gud er ikke begrænset til tilbedelse et særligt sted. Find Ham i jeres hjerte. I er alle legemliggørelser af Guddommelighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. september 2006
Hvad er den passende gave til Gud? Lord Krishna siger i Bhagavad Gita (helligt hinduistisk skrift) - Patram, Pushpam, Phalam, Toyam (blad, blomst, frugt og vand). Hvad betyder disse? Jeres krop er bladet; jeres hjerte er blomsten; jeres sind er frugten og lyksalighedens tårer er vandet, der skal gives til Gud. I stedet for at tillægge denne flygtige krop unødig betydning så læg vægt på Atma tatwa (Selvet´s Princip). Kroppen må overgives til Gud ved at udføre handlinger som tilbedelse og andre hellige gerninger.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. september 2006
Bevar denne tanke i jeres sind: ”Jeg er ikke bare et menneske, jeg er legemliggørelsen af Guddommelighed”. Få denne overbevisning fæstnet i jeres sind og I vil virkeliggøre denne Sandhed. Som det siges: ”Brahmavid Brahmaiva Bhavathi” (Den, der erkender Brahman (Gud), bliver i sandhed Brahman). Hvis I opfatter jer selv som Guddommelige, bliver I Guddommelige. Hvis I anser jer selv som et menneske, vil I forblive således. Skønt jeres form er et menneskes, er det Atmiske princip i jer. For at erkende denne Atman må I holde jeres hjerte rent og uden negativitet. Hovedformålet med disse festligheder er renselse af sindet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. september 2006
Hvor de seks kvaliteter af iver, beslutsomhed, tapperhed, intelligens, evne og heltemod er til stede, der vil Guddommelighed manifesteres. Succes og fremgang kommer til den, der har disse seks dyder. Men disse kvaliteter bliver testet af og til. Ligesom en elev skal gennemgå forskellige prøver, er disse kvaliteter også udsat for prøvelser. Sådanne prøvelser bør betragtes som springbræt til højere præstationer. Disse prøvelser har form af tab, vanskeligheder, smerter, lidelser og falske anklager. Man må gennemgå disse vanskeligheder med tapperhed og selvtillid og stræbe videre. Uden selvtillid kan disse seks kvaliteter ikke erhverves.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. september 2006
Uddannelse bør adskilles fra arbejde. Målet for den bør være erhvervelse af Vijnana (den højeste Viden). Det er konceptet, der holdes fast ved i Bharathiya Culture (indisk kultur). Elever vil kun blive ideelle borgere i nationen, hvis de udvikler selvtillid og følelsen af åndelig enhed. Lad opofrelsens ånd udvikle sig og bliv forsvarere af nationens integritet og ære. I må stræbe efter at fremme samfundets velfærd. Undgå begreberne ”mig” og ”mit”. I vil da blive et med det Guddommelige. Hvis I identificerer jer med alle, kan I opnå uendelig lykke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. september 2006
Jnana (Visdom) betyder ikke bare kendskab til bøger. Ej heller er det verdslig viden. Kun den person, der har erkendt, at individet ikke er adskilt fra det universelle, er en sand Jnani (vismand). Sand visdom består af bevidsthed om enheden af individet og Samashti (den kollektive helhed). Hvordan kan et menneske, der ikke er bevidst om sin menneskelighed, erkende Guddommeligheden inden i sig selv? Derfor er den første fornødenhed for hver enkelt at erkende sin menneskelige kerne.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. september 2006
Det er ethvert menneskes pligt at realisere livets mål og benytte sin tid til udførelse af sine pligter for at helliggøre sin eksistens. Da mennesket er tildelt viljen, er der ikke noget, det ikke kan opnå i denne verden. Men før påbegyndelse af en hvilken som helst opgave, bør mennesket erkende sine evner og begavelse. Menneskeheden har opnået evnen til at udforske stjernerne eller gå på månen, men har ikke kunnet erkende sin sande natur; mennesket er blevet uvidende om sin enhed med hele bevidstheden. Denne bevidsthed er ikke relateret til viden om den ydre verden. Den kan kun opleves ved at vende sig indad. Kun hvis det har Samagratha Bhavam (intens opmærksomhed), vil det få den rette erkendelse. Kun en sådan intens erkendelse kan give lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. september 2006
Bhagavad Gita´en erklærer: "Sarvatah Paani Paadam Tat Sarvathokshi Shiromukham, Sarvatah Shruthimalloke Sarvamavruthya Thishthati" (Gud er allestedsnærværende og gennemtrængende alle steder med Sine hænder, fødder, øjne, hoveder, munde og ører, præger Han hele universet). Intet undslipper Hans opmærksomhed. Derfor bør vi altid holde vore sind fyldt med gode tanker, da Gud konstant giver tilfredshedens velsignelse ved at sige: 'Tathaasthu' (Lad det blive sådan!). Når I har det elendigt, giver I Gud skylden, men forstår ikke, at jeres lidelse er konsekvensen af jeres egne tanker. Dette er grunden til, at I altid bør have gode tanker og søge godt selskab.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. september 2006
Adskilligt brændstof som råolie, kul osv. udvindes dybt inde fra Jorden. Hvor kom de allerførst fra? Over en lang tidsperiode er de akkumuleret dybt inde. Nu kommer de til syne udenfor. På samme måde akkumuleres onde tendenser som begær, vrede, had osv. i jer, gemt i jer. På et eller andet tidspunkt må de komme ud. Pas derfor på, at de ikke engang kan komme ind i jer. I bør skelne og sikre, at kun gode kvaliteter kommer ind i jer. Dette er den sande menneskelige værdi. Bare forsøget på at kontrollere eller holde jeres vrede tilbage er et tegn på svaghed. Faktisk må I udvikle jeres natur på en sådan måde, at selve følelsen af vrede ikke kommer ind i jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. september 2006
I må udvikle menneskelige værdier. Uden dette er I kun menneskelige af form. Mennesket er fyldt med egenskaber som vrede, ønsker, grådighed, jalousi osv. Dette er dyriske egenskaber. Vrede er en hunds natur. Flakkende sind er en abes kendetegn. I er hverken en hund eller en abe. Når I får et vredesanfald, husk da jer selv på, at I ikke er en hund og jeres vrede vil formindskes. Mange dyriske egenskaber er ukontrollerede i nutidens mennesker. Det, vi behøver, er at udvikle de menneskelige kvaliteter som medfølelse, sandhed, overbærenhed, indføling osv.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. september 2006
Rebet bliver forvekslet med en slange og den, der ser det, flygter i frygt. Dette fortæller os, at øjet ikke er andet end et vindue, gennem hvilket sjælen ser den ydre verden. Sjælen er motivationens kraft for alle sanserne. Til hvilken nytte er øjet, hvis I ikke ejer 'Samadrishti'. 'Sama' betyder Brahman, den Absolutte Virkelighed; 'Samadrishti' betyder at se kun Brahman, den Ene, i alle ting til alle tider. Denne Ekathwam (Enhed) er den fundamentale sandhed. Alle andre oplevelser er falske. Dvæl ved det i jeres meditation. Lad det fæstnes i jeres indre bevidsthed. Det er Frigørelsens vej.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. september 2006
Menneskene fødes med en hjælpeløs, klagende gråd; de bør tage af sted fra verden med et glædens smil. Det er målet med livet indimellem. Men disse år er nu spildt. Gud, der er holdepunktet, der redder mennesket fra stormen af sorg og fortvivlelse, bliver negligeret og ignoreret. Mennesket bliver kastet rundt fra et ønske til et andet, en sorg til en anden, indtil det er blændet af fortvivlelse og udmattet af overfladiske aktiviteter. De fleste sygdomme skyldes denne fortvivlelse og denne udmattelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. september 2006
Mennesket bliver beskrevet som ‘Nara’. ’Ra’ betyder ’det, der er forgængeligt’. ’Na’ betyder ’ikke’. ’Nara’ refererer derfor til det, der er uforgængeligt i mennesket, Atma (Selvet). Som en konsekvens heraf burde sorg være fremmed for det. Det burde ikke fælde tårer. Anse jer selv for Guddommelige. Lev med denne faste overbevisning. Guddommeligheden i enhver eksistens burde holdes i ære. I må forstå enhed i forskellighed. Giv ikke plads til nogen som helst dårlige tanker. Kroppen er det Guddommeliges tempel og ingen onde tanker bør huses inden i den.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. september 2006
Mennesket er en guldgrube af Guddommelig energi. Durga (Energiens Gudinde), Lakshmi (Rigdommens Gudinde) og Saraswati (Visdommens Gudinde) er til stede i det. Menneskeligt liv er højhelligt. Mennesket har al kapacitet til at opleve guddommelig lyksalighed. Mennesket betragter sig selv som værende en svækling, fordi det har glemt Selvets princip. Dets onde egenskaber, onde handlinger og umoralske opførsel har bragt det ned til dette sørgelige stadie. Dette er effekten af dårligt selskab. Som selskabet er, således er tankerne. Det er derfor, det siges: ”Fortæl mig, hvem du omgås og jeg skal fortælle dig, hvad du er.” Jeres venskab påvirker jeres natur. Onde tilbøjeligheder er en hindring på den spirituelle vej. Derfor bør mennesket fjerne sig fra alle onde handlinger og påbegynde gode gerninger. Kun da har det ret til at kalde sig selv et menneske.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. september 2006
Herren Krishna har i Bhagavad Gita’en (hinduernes ’Bibel’) sagt: "Mamaivamso Jeevaloke Jeevabhuta Sanathanah" (alle eksistenser er en evig del af Mig Selv). Gud er til stede i hjertet på alt og alle. Det er på grund af Brahma (illusion), at mennesket er ude af stand til at erkende dets guddommelige natur. Allerførst bør mennesket bestræbe sig på at komme ud af denne illusion og forstå, at Gud altid er med det, i det, rundt om det, over det og under det. Der kan ikke være nogle fejl eller ufuldkommenheder i et sådant Guddommeligt princip. Hvilke fejl, I end tror, I ser, er udelukkende resultatet af jeres fantasi.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. september 2006
I bør forstå sandheden, at det Atmiske princip (Selvet), der er til stede i alle eksistenser, er et og samme. Da mennesket er ude af stand til at forstå dets sande natur, møder det alle slags problemer i livet. Det bliver vildledt ved at tro, at det er kroppen. Når man indser, at den samme Atma, der er i en selv, også er i andre levende eksistenser, vil man altid opleve og nyde Guddommelig nærhed. Den, der erkender det Atmiske princip, lever sit liv med den faste overbevisning, at Daiva Sannidhi (Guddommelig nærhed) er vedkommendes Pennidhi (største rigdom).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. september 2006
Hvad er meddelelsen fra SAI? ‘S’ står for Spiritualitet, ‘A’ for Association og ‘I’ for Individ. Det betyder, at I må give spiritualitet første prioritet; dernæst samfund (association) og først til sidst tage jer af jeres individuelle interesser. Men i dag følger mennesket den omvendte orden, dvs., det stiller dets individuelle interesse over dets sociale ansvarligheder og giver spiritualiteten ringeste prioritet. Som en konsekvens heraf distancerer det sig fra Gud. Til at begynde med bør mennesket begive sig ud på spiritualitetens vej og derefter tjene samfundet, idet det forstår enhedens princip. Først da vil der gøres fremskridt på det individuelle plan.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. september 2006
At miste Vishwasa (tro på Gud) er det samme som at miste selve Shwasa (livsånden). Hvad end der måtte komme, bør man fortsætte med at udføre sin Sadhana (åndelig praksis), uden at troen viger tilbage. Dette er tegnet på sand hengivenhed. Hengivenhed består ikke bare af at synge bhajans (sange til Gud), udføre ritualer og gentage det Guddommelige Navn. I bør installere Guddommelighed fast i jeres hjerte. I bør sørge for, at der ikke er plads til verdslige ønsker i jeres sind. Brænd alle ønsker fuldstændigt til aske i visdommens ild. Selv hvis en antydning af verdslig tilknytning bliver efterladt i jer, vil den formere sig mangfoldigt og lede jer på vildspor. For at befri jer fra dårlige gerninger og dårlige vaner, forvis jer da om, at I ikke har bare en antydning af ønske i jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. september 2006
I udfører måske flere spirituelle handlinger, men føl jer ikke stolt over dem. Gør jeres hjerte rent allerførst. Giv ikke plads til den dårlige lugt af verdslige ønsker. Fyld jeres hjerte med duften af dyder. I får ikke meget nytte ud af kun at læse bøger eller lytte til foredrag. Og hvad nytter det at gentage det Guddommelige Navn med et forgiftet sind? I dag er verden plaget af alle typer forurening. Menneskets tanker, ord og handlinger er også forurenede. Gør jeres hjerter rene. Udvikl Shraddha (standhaftighed) og Bhakti (hengivenhed) i jer, thi Shraddhavan Labhate Jnanam (med tro bliver visdom vundet).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. september 2006
Mathru Devo Bhava, Pithru Devo Bhava (Ær din moder og fader som Gud). I må forstå, at forældre i sandhed er Gud. Hvis I gør jeres forældre lykkelige, vil hele verden blive lykkelig. Det er meningsløst at tilbede Gud uden at holde sine egne forældre i ære. Tilbed først og fremmest jeres moder, da det er hende, der har født jer. Det er på grund af moderens ædelhed, at barnet får en god skæbne. Forældrene har givet jer deres blod, deres rigdom og har opdraget jer med stor kærlighed og omsorg uden at spare sig. Derfor må I elske jeres forældre og være taknemmelige imod dem. Det er sand Bhakti (hengivenhed). Der er ingen større Bhakti end denne.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. september 2006
Janthunam Narajanma Durlabham – der er ingen større velsignelse end menneskelig fødsel. For at kalde kunne sig selv for et menneske, må man vise medmenneskelig i handling. Da man er født og opdraget i samfundet og har tjent sin rigdom fra det, bør man vise taknemmelighed til det ved at arbejde for dets velfærd. Verden står overfor problemer, fordi mennesket ikke viser sin taknemmelighed overfor samfundet. Samfundets ve og vel er også jeres ve og vel. Opgiv selviskhed og arbejd for samfundets velfærd. Verden vil kun nyde fred og sikkerhed, hvis hver og en tjener samfundet og har hengivenhed over for Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. september 2006
Hvis I ønsker, at fred skal regere i verden, må I først udvikle fred i jer selv. Hvor er fred? Den udspringer fra jeres hjerte. Hjertet er kilden til fred, sandhed, retskaffenhed og kærlighed. I ignorerer hjertet og søger efter fred i den ydre verden. Kun når I fylder jeres hjerte med kærlighed, vil der være fred i verden. Hvad end I gør, gør det med kærlighed. Verden er i oprør i dag, da mennesket mangler ren kærlighed. Først når mennesket udvikler ren kærlighed, vil fred regere ultimativt i denne verden.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. september 2006
Mennesket har glemt kærlighed og higer efter verdslige ting. Penge kommer og går, men moral kommer og gror. Følger jeres rigdom jer, når I forlader denne verden? Nej! Kun resultatet af jeres handlinger vil følge jer. Kun de spirituelle værdiers rigdom vil beskytte jer. Paropakaraya Punyaya, Papaya Parapeedanam (Man opnår spirituel rigdom ved at tjene andre og begår synd ved at såre dem). Ophob ikke synd. Opnå i stedet rigdom af spirituel værdi.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. september 2006
Betydningen af de ofre, der lægges i en Yajnas (offerrituals) hellige ild er, at hvad end, der ofres, transformeres til Amrutha (guddommelig honning) og overgivet til guderne. Når mennesket ofrer sine dårlige egenskaber, bliver det (mennesket) transformeret til det Guddommelige. Med dette i sigte erklærer Upanishaderne (hellige skrifter): ”Led mig fra usandhed til Sandhed, fra uvidenhed til Viden, fra død til Udødelighed.” På denne måde hjælper Yajna mennesket til at gå fremad til toppen af evig lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. september 2006
Hvis I vinder den sande kærligheds rigdom, bliver I den rigeste person i verden. Den, der er tilfreds, er det rigeste menneske i verden og den, der har mange ønsker, er det fattigste menneske i verden. I dag er mennesket fyldt med ønsker fra top til tå. Så længe, man har ønsker, kan man aldrig blive glad og fredfyldt. Opgiv ønsker og oplev selv, hvor meget kærlighed og lyksalighed, I får. Lyksaligheden, I oplever, vil være meget højere end al den lykke, I før har oplevet. Al lyksaligheden er inden i jer. Men I tror, at den er udenfor. Det, der er udenfor, er kun refleksionen, reaktionen og genklangen af det, der er inden i jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. september 2006
Gud er legemliggørelsen af kærlighed. Hvis I ønsker Gud, bør I have uselvisk kærlighed til Gud. I bør ikke elske Gud for materielle goder. Elsk Ham for kærlighedens skyld. Kun da kan I opnå Ham. Udvikl ikke tilknytning til kroppen. Krop skal forsvinde en eller anden dag. Hvorfor vildleder I jer selv med denne ubestandige krop? Det, der er permanent, er Atma (Selvet). For at opleve Atmisk lyksalighed er kærlighed essentiel. Hvis I udvikler kærlighed, kan I blive guddommelige. Tro ikke, at Gud er forskellig fra jer. Få overbevisningen til at sige: ”Jeg er Gud”.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. september 2006
Samme Atma (Selv), samme kærlighed og samme guddommelighed er til stede i alle eksistenser. Alle er et. Hjertet er som en beholder og alle sanserne er som haner. Når beholderen er fuld af kærlighed, vil alt, der kommer ud af hanerne, også være kærlighed. Hvad end, I ser i andre, er kun en refleksion af jeres indre væsen. Forstå denne sandhed. Hvis I ser ondt i andre, er det faktisk refleksionen af jeres egne onde følelser. Hvad der er udenfor, er kun refleksionen, reaktionen og genklangen af det, der er inden i jer. Hvis I bærer blå briller, ser I alting som blåt. Hvis I bærer røde briller, ser I alting som rødt. Hvis I er en god person, vil I se godhed overalt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. september 2006
Godt og ondt, glæde og fortvivlelse, dyd og synd afhænger af menneskets handlinger. Som handlingen, så resultatet. Men i dag ignorerer mennesket loven om handling og handler, som det lyster. Det er let at deltage i syndefulde gerninger, men det er ekstremt svært at bære de dårlige resultater, de medfører. Upanishaderne (hellige skrifter) siger: "Thasmai Namah Karmane" (Æreshilsen til handling). Giv jeres Namaskar (æreshilsen) til handlingen, I udfører. Hvad er Namaskar? Det er at opgive følelsen af ego. I bør give jeres æreshilsen til handlingen, I udfører, så den bliver helliggjort, giver jer et godt navn og bidrager til verdens velfærd. Den, der stræber efter verdens velfærd, bør sørge for, at dennes tanker og handlinger er koordineret med vedkommendes ædle stræben.
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE