Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

oktober 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. oktober 2006
Helliggørelsen af de fem sanser er vejen til Sandhed. Hvis sanserne er forgiftet, til hvilken nytte er da åndelige øvelser? Når vandet i en beholder er forgiftet, vil alle hanerne kun give forgiftet vand. Jeres hjerte er den beholder. Når hjertet er forgiftet, må sanserne nødvendigvis blive tilsmudsede. Når jeres hjerte er fyldt med gode tanker og følelser, vil alt det, der kommer fra sanserne – jeres tale, jeres syn, jeres handlinger – alt det vil være rent. Hemmeligheden ved åndelig visdom fås ikke fra skolelærdom eller studier. Åndelig forståelse kan kun komme fra herredømme over sanserne.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. oktober 2006
Det ultimative mål for alle spirituelle øvelser er at realisere den Guddommelige Kærlighed. At pleje Kærlighed er målet for al spirituel stræben. Under ingen omstændigheder bør Kærlighed opgives eller ignoreres. Hvor der er Kærlighed, kan der ikke være had, sorg eller nød. Sørg for, at jeres kærlighed til Gud ikke svinger i forhold til, om jeres ønsker bliver opfyldt eller ej. Kun Guds Kærlighed kan give vedvarende lyksalighed. Der er intet mægtigere end Kærlighed i denne verden. Alt har sin pris. Prisen, der skal betales for evig lykke, er Guddommelig Kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. oktober 2006
Ethvert menneske og ethvert levende væsen stræber efter at opnå fred og lykke. Folk følger adskillige veje for at opleve den evige lyksalighed. Alle stræber efter at kende målet med livet. Men de er ikke i stand til at få succes med deres bestræbelser. En ud af en million vil fortsætte med stærk overbevisning og ikke give op, før målet er realiseret. Almindelige dødelige vil ikke gøre sig nogen anstrengelser i denne retning, da de tror, det er noget, der er udenfor deres rækkevidde. De tilbringer deres liv med aktiviteter, der giver materielle og flygtige fornøjelser. De lever i illusionen om, at mad, tøj og ly er de tre hovedemål i det menneskelige liv. De kan ikke indse, at der er et højere mål i livet end dette.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. oktober 2006
Mennesket bør bringe kilden til fornøjelse og smerte under sin kontrol. Det er mere smerte end fornøjelse, der vækker visdommen i mennesket. Hvis I studerer betydningsfulde menneskers liv, vil I opdage, at det er fra vanskeligheder og smerte, de opnåede deres visdom. Der kan ikke opstå visdom uden smerte. Det er smerte, der giver mennesket mange lærestreger. Ved ikke at forstå denne dybe sandhed, forfølger mennesket evindeligt fornøjelser. Ingen tvivl om, at mennesket behøver at være glad. Men hvordan kan lykke opnås? Det er kun, når sorgen er overstået, at mennesket oplever lykke. Derfor bør alle give velkomst til sorg i samme ånd, det hilser lykke. Smerte og fornøjelse er sammenblandet. Ingen kan skille dem ad. Fornøjelse findes aldrig i sig selv alene. Når man bliver befriet for smerte, oplever man fornøjelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. oktober 2006
Til at transformere sit liv er den første nødvendighed korrekt vision. Dette betyder, at man bør undgå at se det, der ikke er ønskværdigt. At være blevet udstyret med visionens mægtige gave gør, at man bør stræbe efter kun at se det, der helligt og rent. Det, mennesket ser, er som frø, der sås i hjertet. Hjertet bestemmer naturen for ens tanker. Tankerne influerer på ens liv. Onde scenerier fremkalder onde tanker. Gode scenerier vækker gode tanker. Når hellige scenerier bliver plantet i hjertet, er der ikke plads til, at dårlige følelser eller tanker kan blive i det.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. oktober 2006
Ved at anse den materielle verden som den eneste virkelighed mister mennesket sig selv i forfølgelsen af materielle ting. Men hvis sandheden om disse materielle ting bliver fuldt ud undersøgt, vil det vise sig, at de overhovedet ikke er virkelige. De er midlertidige og flygtige. De har ikke den permanente virkeligheds karakter. De bringer ikke vedvarende lyksalighed. Ethvert menneske søger at nyde lyksalighed. For at virkeliggøre evig lyksalighed må mennesket gøre den fornødne indsats. Det bør finde ud af: ”Hvem er jeg?” Når det har fundet svaret på dette spørgsmål, behøver det ikke at forstå, hvad ’Sath-Chith-Ananda’ (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed) er. Det vil da indse, at det selv er selve legemliggørelsen af ’Sath-Chith-Ananda’.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. oktober 2006
Den menneskelige krop er bestemt til at tjene andre, ikke at indlade sig på selviske gerninger. På grund af selviskhed indlader man sig på mange syndefulde aktiviteter. Smid selviskhed ud, gør uselvisk tjeneste. Opgiv tilknytning til kroppen. Bliv knyttet til Selvet. Forstå, at samme Atma (Selv) eksisterer i alle. Skønt I finder myriader af glødende pærer, er strømmen, der løber igennem dem, den samme. Kroppe er som pærer. Det Atmiske Princip er strømmen, der er til stede i dem. Bestræb jer på at lindre jeres medmenneskers lidelse med en sådan følelse af enhed.
-SAI BABA
 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. oktober 2006
Kroppen er formet af de fem elementer og vil gå til grunde en eller anden dag. Men i en så flygtig krop eksister den evige Guddommelighed i form af Atma (Selvet). Den altgennemtrængende Guddommelighed er kendt som Bevidsthed, Hvis begrænsede form eksisterer i kroppen som samvittighed. Bevidsthed og samvittighed er det samme, når det gælder kvalitet, det er kun kvantiteten, der er forskellig. I kan hente vand fra havet i en kop, kande eller en stor beholder. Der er kun forskel på kvantiteten af vandet i disse tre, saltindholdet er det samme i dem alle. Kroppen kan sammenlignes med en kande. Den altgennemtrængende Bevidsthed eksisterer i den som samvittighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. oktober 2006
Uanset hvilke andre ting, de måtte eje, lider menneskene af mangel på fred og lyksalighed. Disse to kan kun fås af Gud. Det er disse to, menneskene bør bede Gud om og ikke noget andet, fordi kun Gud kan give disse to. Når disse to er opnået, vil alle andre ting komme af sig selv ved Guds Nåde. Folk bør længes efter Gud. Alle andre ønsker er værdiløse. Den Uendelige Guddommelighed kan kun realiseres gennem Kærlighed, der er almægtig. De hengivnes kærlighed til Herren er som et barns kærlighed til sin moder. Hvis det er fyldt af kærlighed til Gud, vil den kærlighed tiltrække Gud. Dette Kærlighedsbånd er uløseligt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. oktober 2006
Yad bhavam thad bhavathi (Man bliver, hvad man tænker). Derfor bør folk sørge for, at deres tanker er rene og gode. Menneskeligt liv er udtrykket for ens tanker. Tanker, der har uspring i sindet, fylder atmosfæren med bølger af energi. Tankebølger er meget kraftfulde. Derfor bør vore tanker være ophøjede og hellige. Ingen onde ideer bør påvirke vore tanker. Onde tanker leder uundgåeligt til onde handlinger. Når grusomme tanker kommer ind i sindet, opfører mennesket sig som grusomme dyr. Når der i stedet er gode og kærlige tanker i et menneske, gør de det guddommeligt og gør det i stand til at udføre gode og hellige handlinger. Derfor bør ethvert menneskes hjerte være fyldt med kærlighed, medfølelse og imødekommenhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. oktober 2006
Herren erklærede i Bhagavath Gita’en (Hinduernes Bibel): “Når som helst Dharma (Retskaffenhed) er i tilbagegang og Adharma (det modsatte af Dharma: ’forkerte, dårlige handlinger, uretfærdighed’) rejser sit dække, inkarnerer Jeg Mig Selv”. Sathya (Sandhed) og Dharma (Retskaffenhed, Guddommelig pligt) er evige. De forbliver uforandrede gennem alle tre tidsperioder – fortid, nutid og fremtid. Der kan spørges: ”Hvilket behov er der for at udbrede idealer, der er evige?” Hvis retskaffenhed ikke praktiseres, ser det ud, som om den er forfaldet. Men Dharma kan ikke forfalde eller forsvinde, den er uforgængelig. Det er udførelsen af Retskaffenhed, der forfalder, ikke selve Retskaffenheden. Det er lige som solen, der overdækkes af en sky. Solen er tilsyneladende ikke synlig. Men den er der altid og skinner strålende igen, når skyen bevæger sig væk.
-SAI BABA

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. oktober 2006
Kun hellige tanker forårsager hellig tale. Herren Buddha erklærede, at tungen ikke dumdristigt bør bruges til at udtrykke, lige hvad man tænker. Tungen er blevet givet til at sige sandheden, at tale om, hvad der er helligt og rent. Tungen er ikke givet til mennesket for at forkæle ganen med lækkert slik. Den er ikke givet til at tale, som man synes. Den skal ikke bruges til at misfornøje andre. Ej heller skal den ikke bruges til falskhed. Tungen er givet mennesket til at sige sandheden, at tale behageligt, at prise det Guddommelige og nyde lyksaligheden, der opnås fra en sådan hellig tale.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. oktober 2006
I kan ikke i hele Kosmos finde et sted eller en ting, i hvilken Gud ikke er til stede. Det Guddommelige er allestedsnærværende. Kun de, der erkender denne Sandhed, kan forløse deres liv; de alene kan opnå den menneskelige eksistens’ Guddommelige Mål. Vær altid og på alle steder bevidst om Hans tilstedeværelse. Vær årvågne, selv når I er engageret i små gøremål. Oprethold stilhed i jeres hjertes dybde såvel som udenfor.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. oktober 2006
Folk stræber efter Mukti (Frigørelse). De har ingen ide om, hvad frigørelse er. Mennesket søger frigørelse fra kroppens sygdomme, sanserne, sindet, intellektet og Antahkarana (indre bevæggrund). Men frigørelse i den ultimative betydning består i frigørelse fra cyklusen af fødsel og død. Dette betyder, at man bør forløse sit nuværende liv således, at man bliver fri for genfødsel. Der er ikke brug for strenge spirituelle øvelser for at sikre frihed for genfødsel. Sand Kærlighed til Gud er nok.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. oktober 2006
Gud er parat til at give jer lykke. Er I parat til at modtage det, Han ønsker at give? Bortvis alle bekymringer. De er midlertidige som forbipasserende skyer. Lykke er forening med Gud. Gud er evig lyksalighed. Bliv af med jeres onde tendenser og fyld jeres hjerter med kærlighed til Gud. I vil da blive et med Gud. Giv ingen lov til at komme imellem jer og jeres pligt overfor Gud. Jeres troskab mod Herren vil transcendere alle andre forpligtelser. Gud sørger for sådanne hengivne. Overgiv jer til Gud og dediker jer selv til tjeneste for menneskeheden.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. oktober 2006
Sath-Chith-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed) er menneskets sande natur. Men mennesket har glemt sin sande natur og spilder sin tid med meningsløs jagt efter flygtige fornøjelser. Det er ikke i stand til at erkende sin medfødte naturs værdi. Når det engang erkender dens værdi og oplever den, kan det nå et ophøjet stadie. Faktisk bliver det i sandhed Gud. Mennesket kan udføre enhver mægtig opgave, når det virkeliggør sin medfødte Guddommelighed. Men mennesket gør sig ingen bestræbelser i denne retning. Det er blevet slave af sine sanser og spilder sin tid med trivielle sager. Menneskets primære pligt er derfor at forstå sin sande natur og praktisere den.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. oktober 2006
De tjenesteaktiviteter, I udfører, og de bhajans (lovsange), I synger, er ikke nok i sig selv. I bør først opgive følelsen af, at I tjener andre. Det er meget vigtigt. I tjener jeres eget selv, når I tjener andre. I bør anse alt som jeres. I virkeligheden er alle former ikke andet end selve Guds former. Derfor er tjeneste, udført for menneskeheden, tjeneste udført for Gud. Alle tjenesteaktiviteter er bestemt til at støtte denne følelse i jer. I bør kaste jer ud i tjenestens land med uselvisk kærlighed. Den bedste måde at elske Gud på, er at elske alle og tjene alle. Jeres tjenestehandlinger bør spredes i kærlighedens ånd. Uden kærlighedens positive aspekt bliver al den tjeneste, I udfører, negativ af natur.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. oktober 2006
I denne verden er der to slags intellektuelle. Den første slags er dem, der er totalt materialistiske i deres livsanskuelse. De har kun fysiske og verdslige mål og fremgang i deres sind. De bliver fascineret af det ydre udseende af et gigantisk træ med dets talrige grene og kviste, men de er ikke interesseret i at finde dets ”rødder”. Vediske filosoffer er den anden slags intellektuelle, der ikke fascineres af træets ydre udseende, men udviser stor glæde ved at finde ”rødderne”. Folk, der har en verdslig anskuelse, spilder deres tid med at vande ”grenene”, medens vediske filosoffer vander ”rødderne” og nyder herved ”frugterne”.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. oktober 2006
Når der kommer forhindringer, mød dem med tapperhed. De hærder jer og gør jer stærke. Lidelse og elendighed er uundgåelige hændelser i det kosmiske drama. Det er ikke Gud, der dikterer disse ulykker, men mennesket inviterer dem som straf for dets onde gerninger. Dette er naturens irettesættende straf, der tilskynder mennesket til at opgive den forkerte vej. Alt dette er en del af den store konstruktion, i hvilken det negative arbejder for at forherlige det positive. Således forherliger død udødelighed; uvidenhed forherliger visdom; elendighed forherliger lyksalighed; nat forherliger daggry.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. oktober 2006
Betragt jer selv som Guds børn. Der er i virkeligheden ingen forskel på Avatarerne (Guddommelige inkarnationer) og jer selv med hensyn til antallet af aspekter af det Guddommelige, der er til stede i hver og en. Disse aspekter kan forstærkes ved rigtig opførsel og ved at udvikle Guddommelig kærlighed. Det er ikke sand kærlighed, der aftager fra det ene øjeblik til det andet og poleres fra tid til anden. Sand kærlighed er uforanderlig og skinner klart i hjertet hele tiden. Den anfægtes ikke af glæde og sorg, ris og ros. En sådan kærlighed er sand hengivenhed. Kærlighed, der vokser eller mindskes i forhold til varierende omstændigheder, er overhovedet ikke sand kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. oktober 2006
Når en lampe tændes fra en anden, er der to, hvor der kun var en. Den første holdt ikke op med at udsende lys, da den anden blev tændt. I kan tænde en million lamper fra en; alligevel vil den ikke lide den mindste smule! Også kærlighed er sådan. Del den med en million og den vil stadig være lige så intens som før. Lys spredes; det blander sig med lyset fra andre kilder, det har ingen grænser, ingen favoritter. Deepavali (Lysfestival) tilsigter at lære jer denne lektion om lys og kærlighed – opgiv ideer om min og din, kaste og tro, i en grænseløs strøm af kærlighed. Udvidelse er Kærlighedens essens. Kærlighed er Gud. Lev i Kærlighed. Det er kulminationen af al Sadhana (åndelig udøvelse).
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. oktober 2006
Lev ikke et ekstravagant liv. Adambara (ekstravagance) er hovedårsagen til Ashanti (rastløshed). Opgiv Adambara og stræb efter at opnå Ananda (lyksalighed). Sand lyksalighed kan ikke opnås udefra; den ligger i jeres hjerte. Faktisk gennemstrømmer lyksalighed hele verden. Jeres mentale forvanskning har ansvaret for at se ondt i den. Rens derfor jeres sind. Kun da kan I blive et sandt menneske. Udfør værdifulde gerninger. Sig gode ord. Lev et helligt liv. På denne måde kan I opnå indfrielse af livet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. oktober 2006
Vi ser forskellige ting i denne verden får en illusion om, at de er bestandige. Det er en alvorlig fejltagelse. Hvad end, der ses med øjnene, er ubestandigt. Selv vor krop ses med øjnene; alligevel er den heller ikke bestandig. Det er et tegn på uvidenhed at identificere sig med kroppen. I mange tidsaldre har mennesket levet med den illusion, at fysiske og flygtige ting vil give det lykke. Sand lykke kommer, når mennesket erkender det grundlæggende evige Atmiske princip (Selvet) i denne flygtige verden.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. oktober 2006
Al indsats må gøres for at skærpe intelligensen, der er menneskers særlige kendetegn. Sammen med intelligens må også karakter kultiveres i samme grad, for kun da kan den intelligens bruges til at tjene samfundet. Paratheden til at afskrive sin egen fornøjelse for at lette en andens byrde er en vigtig dyd. Alle siger guld eller diamanter, hvis de bliver spurgt om, hvilken ting, der er mest værdifuld. Men hvem skærer diamanten til for at udstille dens pragt? Hvem finder guldårerne dybt inde i Jorden? Det er mennesket, der faktisk er mest værdifuld og dets styrke ligger i dets kapacitet til at rense sine tanker, ord og handlinger.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. oktober 2006
Hvad er formålet med fødslen som menneske? Det er ikke bare at spise, drikke og have det sjovt. Paropakarartham Idam Shariram (Formålet med den menneskelige krop er at tjene andre). Mennesket bør dedikere sig selv til at tjene samfundet. Gud har udstyret det med alle evner. Men det er bundet af sanserne, der leder det ad både gode og dårlige veje. Derfor er det menneskets vigtigste pligt at bruge sanserne korrekt. Den, der mangler sansekontrol, er værre end et dyr. Allerførst bør man blive af med sine dyriske kvaliteter. Kun da kan man stige op til det Guddommelige niveau.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. oktober 2006
Familie er den vigtigst fungerende enhed i verden. Hvis familien lever efter sunde retningslinjer, vil verden også være uden problemer. Hvis enheden mellem familiens medlemmer lider bare en lille smule, vil verden stå overfor følgerne heraf. Enhver familie bør stræbe efter at opnå enhed og harmonisk forhold imellem dens medlemmer. Der er intet, der ikke kan opnås med enhed. Tag for eksempel håndens fem fingre. Når de fem fingre samarbejder, kan de udføre en hvilken som helst opgave. Del jeres kærlighed med alle. Kun kærlighed tilfører livet renhed og hellighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. oktober 2006
I bliver født igen og igen, ser, udfører og oplever, hvad I allerede har set, udført og oplevet. I bør indse, at I ikke bliver født for at blive genfødt. I bør se og erkende Det, ved hvilket jeres liv vil blive indfriet. Når først, I har erkendt Atma (Selvet), har I intet behov for at forstå noget som helst andet. Det er det Atmiske Princips Enhed. For at kunne erkende dette evige Princip bør I opgive tilknytning til kroppen og erkende Sandheden om, at Atma i jer er det samme, som Det, der er i andre.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. oktober 2006
Hvilken handling, I end udfører, dediker den til Gud. Alle evner i jeres krop er gaver fra Gud. Faktisk gennemstrømmer Guddommelighed enhver tomme, enhver celle og ethvert atom i jeres krop. Hvis I spilder sådanne Guddommelige evner, svarer det til vanhelligelse. Dediker jeres krop, sind og intellekt, ja faktisk alt, I har, til Gud. Hvor, I end er, hvilke omstændigheder, I befinder jer i, glem aldrig Gud. Sarvada Sarvakaleshu Sarvatra Hari Chintanam (Kontempler på Gud overalt, til alle tider, under alle omstændigheder).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. oktober 2006
Alle bør erkende det Atmiske Princips Enhed (Selvet), Der eksisterer i alle væsener. Satsang (Godt selskab) er meget essentielt for at forstå denne Enhed. Satsang betyder ikke forbindelse med gode mennesker, hengivne eller spirituelt søgende. Folk deltager i sådanne menigheder og tror derved, at de er i Satsang. Men det er ikke Satsang i den sande betydning af ordet, fordi folk, I oplever at være gode, kan senere blive onde. De vil helt sikkert ændre sig. Hvordan kan en sådan midlertidig forbindelse give evig lykke? ’Sath’ er det, der uforanderligt i alle tre tidsperioder – fortid, nutid og fremtid. Det henviser til det Atmiske Princip. Altid at leve i selskab med Gud er sand Satsang.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. oktober 2006
Udrustet med talens hellige kraft er mennesket dog ude af stand til at gøre korrekt brug af den. Ingen anden form for liv har det mægtige intellekt og kapacitet til indre fred end menneskeheden. I denne verden har ethvert objekt fem aspekter, nemlig Sath (Væren), Chith (Bevidsthed), Ananda (Lyksalighed), Roopa (Form) og Naama (Navn). Væren, Bevidsthed og Lyksalighed er menneskets tre kerne-egenskaber. De er sande og evige. Navn og form er foranderlige. Illusionen om bestandigheden af navn og form forleder mennesket til at spilde den værdifulde gave, livet er.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. oktober 2006
I dag spørger mennesket ikke om, hvad der er dets mål med livet. I stedet for at prøve at finde målet med livet, bekymrer det sig om sit Janmamu (verdslige liv). Selv dyr og insekter bekymrer sig om deres verdslige eksistens. I bør stræbe efter at opnå Atmisk lyksalighed lige fra ungdommen. Det bør være jeres eneste bestræbelse. Jeres tanker, ord og handlinger bør være rettet imod dette. Verdslige oplevelser kan ikke, hvor lang tid, man end nyder dem, give evig lyksalighed. I kan kun opleve evig lyksalighed i selskab med Gud. Alle de verdslige aktiviteter og oplevelser vil ændre sig. Kun Atma er uforanderlig.
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE