Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

november 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. november 2006
Karakter er menneskets sande pryd. Tabet af denne pryd er kilden til al dets lidelse og elendighed. Mennesket forstår ikke grunden til, at det er blevet skabt af Gud. Guds skabelse er fyldt med dybsindige sandheder, mysterier og idealer. Men mennesket har glemt disse idealer. Det er ude af stand til at anerkende betydningen af dets arv. Af alle kræfter i verden er menneskets kraft den største. Mennesket tildeler alting i denne verden værdi, men det er ude af stand til at erkende dets egen værdi.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. november 2006
Guds sande bolig er menneskets hjerte. I behøver ikke at gå ud og søge efter Gud. At I ikke er i stand til at erkende jeres medfødte Guddommelighed er Ajnana (uvidenhed). I må undersøge grunden til denne uvidenhed. Det er hovedsageligt, fordi I hele jeres liv følger Pravritthi Marga (den ydre vej) under indflydelse af sanseorganerne, der bliver trukket mod ydre ting. I gør jer ingen anstrengelser for at følge Nivritthi Marga (den indvendige vej). Derfor ser I alting fra et verdsligt synspunkt og genkender ikke Guddommeligheden, der gennemstrømmer den. I må gøre en indsats for at ændre jeres syn fra det ydre til det indre for at opnå denne Guddommelighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. november 2006
Neethi betyder moral eller korrekt handling. Det er vejen, der leder én til det Guddommelige. God karakter, renhed i tanke, udførelse af fortjenstfulde handlinger og uselviske ofre er alle indbefattet i termen ’Neethi’. Forfædrene anså Neethi som fundamental, uden hvilken samfundet vil blive ødelagt. Moral er ikke noget, I skal tvinge jer selv til; det er jeres naturlige kvalitet. Derfor udvikl først og fremmest moral. Kun da vil Guddommelighed blomstre i jer. Hele verden vil trives, hvis mennesket overholder moralen. Hvor end, I er, hvad enten, I gør, betragt moral som basis i jeres liv. Kun moral giver et sandt og vedvarende omdømme. I kan kun opnå Guddommelig nåde og lyksalighed, hvis I udvikler moral.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. november 2006
Ord kan give styrke; de kan svække den; ord kan vinde venner; de kan gøre dem til fjender; ord kan ophøje eller rakke individet ned. Man nå lære sig den vane at gøre sine ord søde, bløde og venlige. En person bliver dømt på sine ord. Før man udpeger andres fejl, undersøg jer selv og bliv sikre på, at I er uden fejl. Men det underlige er, at I kun finder fejl i andre, hvis I selv har fejl. Når engang I befrier jer selv fra fejl, bliver alt rent og godt. Det er den Guddommelige Kærligheds magi.
-SAI BABA

 

 

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. november 2006
Søvn er hovedårsagen til drømme. Hvis der overhovedet ikke er søvn, er ingen drøm mulig. Grunden til Ajnana’s (uvidenhedens) drøm er Avidya (mangel på sand viden). Fald derfor ikke i uvidenhedens søvn. Opgiv denne tilknytning til Samsara (verden) og vågn op fra illusionens drøm. Denne illusion giver jer det fejlagtige indtryk af fysisk virkelighed. Moha (Tilknytning) får jer til at glemme jeres sande form. I er ikke denne fysiske krop. Lad ikke fysiske ting forveksles med åndelige virkeligheder. Lige som drømmestadiet forsvinder, når I vågner op fra søvnen, forsvinder illusionen, forårsaget af Moha, når I vågner på Jnana’s (Visdommens) stadie.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. november 2006
Gud er basis for alt. Han er almægtig, alvidende og gennemstrømmer hele Skabelsen. Hvem kan sige, at det kun er dette, der er Brahman (Gud) og det der er ikke? Den eneste evige eksistens er Brahman. Resten er flygtigt. På samme måde, som der ikke kan laves tøj uden bomuld, kan der ikke være en verden uden Gud. Opfat ikke fejlagtigt denne Deha (fysiske krop) som virkelig. Det er Dehi’en (den iboende Guddommelighed), der er den sande Virkelighed. Denne Guddommelighed er hinsides fødsel og død, den Ene uden begyndelse eller ophør og det evige Vidne. Erkend denne Sandhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. november 2006
Bhagavath Gita nævner 'Udhaseenah' (ikke at bringes ud af fatning af noget som helst) som en af kvaliteterne i en hengiven, der er Herren kær. Dette betyder, at man bør være totalt fri for selviskhed. Man bør betragte udførelsen af sine pligter som det eneste formål med sin eksistens. Man bør udføre sine pligter uden skelnen til berømmelse eller fiasko og ikke søge magt eller position. Man bør handle i overensstemmelse med det, ens samvittighed påbyder, uden at være interesseret i noget andet. Alle handlinger bør udføres i en ånd af uselvisk tjeneste. Dette er den sande betydning af at være 'Udhaseenah'.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. november 2006
Rens jeres følelser; gør jeres sind stærkt for at kunne modstå kraften fra uvidenhedens og sansernes list – da bliver I sikret fred og glæde. I opretholder sundhed ved fysisk træning; på samme måde må psykisk sundhed opretholdes ved hjælp af visse åndelige øvelser (sadhana). For eksempel kan sindet gøres rent og klogt ved hjælp af ren føde; det kan da skære gennem forhindringer og fristelser og sønderrive fejlopfattelsens slør. I må også sørge for konstant at være i gode omgivelser og i godt selskab.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. november 2006
Egoisme er en tornet busk, der, når den bliver plantet og opfostret i ens hjerte, får en til at betale konsekvensen. Egoisme gør selv de kærligste venner til fjender; den ødelægger mange gode sager og projekter, for den tillader ikke to kompetente mennesker at arbejde sammen. Sorg følger den som en skygge. Glæde, fred, mod, samarbejde og kærlighed blomstrer i fravær af egoet. Når mennesket bliver klar over, at den samme Guddommelige bevidsthed, der motiverer det, motiverer alle andre på lige fod, da fortrænger Kærlighed egoet til baggrunden og overtager menneskets handlinger, ord og tanker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. november 2006
Det er ikke let at forstå det Guddommeliges natur. Verdslig intelligens kan ikke favne Guds veje. I kan nyde godt af Gud, men I kan ikke forklare Ham. Gud er udenfor det menneskelige sinds rækkevidde; I kan ikke løfte en sten, hvis I står på den. På samme måde kan I ikke, når I lever i Maya (illusion), fatte dennes natur. Men når mennesket erkender Enheden, der ligger til grund for Universet, forsvinder de problemer, der opstår ud af den tilsyneladende forskellighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. november 2006
At huske Gud og gentage Hans Navn er de eneste midler til udfrielse, der er let tilgængelige for alle. Folk er tilbøjelige til at behandle Herrens Navn tilfældigt, da de ikke kender Dets styrke. Kraften i hele Kosmos indeholdes i Det. I må forstå Navnets betydning ordentligt og bruge Det på den korrekte måde. Bhajan (Hellig sang) er en effektiv aktivitet, ved hvilken Kama (begær) og Krodha (vrede) kan holdes væk.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. november 2006
Hvorfor gentager I ordet “Shanti” (Fred) tre gange? I beder om at få fred på alle tre niveauer – fysisk, mentalt og åndeligt. I er ikke en, men tre: ’Den, I tror, I er – fysisk krop, den, andre tror, I er – sind og Den, I virkelig er – Atma (Selvet)’. Alle de tre aspekter af jeres eksistens må være i en tilstand af fred. Dette kan kun opnås gennem kærlighed. De onde træk af had, jalousi og stolthed skal smides væk. Disse er ikke menneskelige kvaliteter, men dyriske træk. I er et menneske. Kærlighed er menneskets øverste kvalitet, sandhed er dets grundlag og retskaffenhed er virkelig dets liv. Når I udvikler disse tre, vil I absolut opnå fred.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. november 2006
Guds Nåde er den største rigdom. At anse det at samle penge, guld eller andre materielle ting som det ultimative mål er ikke rigtigt. Livets mål bør i stedet være erhvervelsen af den guddommelige rigdom fra Guds Nåde. Prøv at vinde Hans Nåde ved at ændre jeres vaner, reducere jeres ønsker og forbedre jeres natur. Et skridt gør det næste lettere; det er den åndelige vejs unikke kvalitet. Med hvert skridt højnes jeres styrke og tillid og I føler Herrens Nåde så meget mere.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. november 2006
Følg kaldet fra det Guddommelige, der opstår i hjertet på alle levende væsener. Tjen dem i en ånd af tilbedelse uden at forvente noget til gengæld. Accepter ikke engang taknemmelighed, da I har dedikeret alle jeres handlinger til den iboende Gud. Dette vil rense jer, så I vil blive i stand til at lytte til det ’Soham’ (Jeg er Ham), jeres åndedræt gentager hvert øjeblik. ’Soham’ ændrer sig selv til ’Om’, når skellet mellem Han og Jeg er opløst i enheden med det Absolutte.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. november 2006
I kan tilbede Gud, som det behager og fornøjer jer. Han forbliver uforandret, selv når navnene og formerne, ved hvilke I tilbeder Ham, bliver ved med at forandre sig. Effektiviteten ligger ikke i, hvilket navn eller form, I tilbeder, men i graden af længsel og hvor dybfølt, I tilbeder Ham i jeres hjerte. Gud vil antage præcis den form, I beder til og indfri jeres længsel; det er indikationen på Hans Nåde og den uendelige Kærlighed, Han har til jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. november 2006
Magnetens natur er at tiltrække jern. Men hvis jernet er dækket af rust, vil det være ude af stand til at tiltrækkes af den magnetiske kraft. Grådighed efter sanseoplevelser er en af grundene til akkumulering af denne skadelige rust. Derfor må der sørges for, at rusten aldrig opstår. Da vil jernstykket ved kontakt med magneten påtage sig den magnetiske kvalitet og opnår målet for dets søgen. Støvet fra sanselig grådighed kan holdes i skak ved at beholde god omgangskreds og praktisere den vedtagne gode opførsel, man kan opnå i en sådan hellig omgangskreds.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. november 2006
De indiske vismænd søgte efter at forstå den Viden, Der, når Den opnås, gør alt andet forståeligt. Denne opdagelses udtryk i praktisk liv er Kærlighed; for det er Kærlighed, der skaber, opretholder og omfatter alt. Uden Kærlighed kan ingen påstå at have haft succes med at forstå Gud og Hans skaberværk, Universet. Gud er Kærlighed, lev i Kærlighed – det er vismændenes lære. Hjertet må forberedes med midler som Namasmarana (konstant gentagelse af Navnet). Dette er i sig selv en Yoga (disciplin) ’Chittha shuddhi yoga’ (den Bevidsthedsrensende vej). Oplad hvert eneste sekund af jeres tid med den kraftfulde Guddommelige energi, der strømmer fra Navnet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. november 2006
Livet er en lang pilgrimsrejse ad denne verdens rå og plagsomme vej. Men med Guds Navn på sine læber, kender pilgrimmen ikke til tørst; med Guds Form i sit hjerte, føler pilgrimmen ikke udmattelse. Følgeskabet af den hellige vilje vil inspirere pilgrimmen til at rejse i håb og tillid. Forsikringen om, at Gud altid er nær, vil give hans lemmer styrke. Husk, at I med hvert skridt nærmer jer Gud; og Gud tager også ti skridt hen imod jer, når I tager et skridt hen imod Ham. Denne rejse har ingen holdeplads; det er en fortsat rejse gennem tårer og smil, gennem fødsel og død. Når vejen ender og Målet er nået, opdager pilgrimmen, at han kun har rejse fra sig selv til sig selv, at den Gud, han søgte, hele tiden var i ham, rundt om ham, med ham og ved siden af ham. Han var selv hele tiden Guddommelig.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. november 2006
Moderskabet er Guds værdifuldeste gave. Mødre er skabere af en nations skæbne, for de former de nødvendige forudsætninger for dens sjæl. Disse forudsætninger bliver skærpet af to lektioner – frygt for forsyndelse og fremelskelse af dyd. Som moderen, således kulturens sødme. Som moderen, således nationens fremskridt. Hvis mødre tager sig af deres familier, vil de beskytte nationen. Mødre bør i deres børn udvikle kærlighed til sandhed, retskaffenhed samt berette inspirerende fortællinger om store mænd og kvinder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. november 2006
Menneskets sind er for fyldt af verden og begær kræver for meget af dets tid og energi. Optaget af at analysere den materielle verden har det mistet al følelse af sødme og ophøjethed og sandhed er bare blevet endnu et ord i ordbogen. Menneskelighed, tålmodighed og ærefrygt er blevet irrelevant. Det eneste glimt af håb i dette omsluttende mørke af frygt, had og forfølgelse er Freden, man kan opnå gennem selvkontrol og sadhana (åndelig praksis). Den Fred vil gennemtrænge og rense såvel den indre bevidsthed som den ydre atmosfære.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. november 2006
Se Gud i hver eneste en, I møder; Se Gud i alt, hvad I opfatter. Hans Mysterium er iboende alt, der er materielt og ikke-materielt. Universet gennemstrømmes af det Guddommelige, det er et udtryk for Hans Mysterium! Brug af glædens kilder indeni jer og gør fremskridt; stå ikke stille eller vig tilbage. Hvert minut skal markere et skridt fremad. Glæd jer over, at det er givet jer at kunne erkende Gud i alle og byd alle chancer velkommen til at synge om Hans Herlighed, at høre Hans mirakuløse fortællinger, at dele Hans tilstedeværelse med andre.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. november 2006
Forstå den sandhed, at blandt myriader af livsformer, er menneskeligt liv det helligste. Mennesket bør stræbe efter at forstå sin iboende Guddommelige kraft og leve sit liv på en måde, der opretholder Dharma (Retskaffenhed). Fugle og dyr opfører sig i overensstemmelse med deres iboende natur, men mennesket glemmer sit ansvar for at udvikle retskaffenhed. Mange lider af den fejlopfattelse, at uddannelse er til Udyoga (arbejde). Udyoga uden Yoga (enhed med det Guddommelige) er nyttesløs. Kontemplation på Gud er sand Yoga og Udyoga. Det er menneskets primære pligt. Menneskets liv vil kun skinne strålende fremad, hvis dets sind er fyldt med Guddommelig Kærlighed. Den, der har total tillid til Gud og Kærlighed til Gud vil leve et liv i glæde og lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. november 2006
Sai Baba’s fødselsdag
Jeg tager ikke imod blomster, der visner, frugter, der rådner eller rigdom, der er foranderlig, fra jer. Giv Mig den lotus, der blomstrer i jeres Manasa sarovara – det klare gennemsigtige vand fra jeres indre Bevidstheds sø; giv Mig frugterne af renhed og vedholdende disciplin. Jeg er hinsides alle disse verdslige ritualer, der får jer til at nærme jer Gud med noget frugt eller blomster i jeres hånd. Min er åndens område. Hvis I altid er fordybet i lyksalighed med tillid til Gud og frygt for forsyndelse, er det nok for Mig og er det, der gør Mig allermest glad.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. november 2006
Overvej alle de ting, I indtil videre har råbt på. I vil finde ud af, at I kun har bedt om ubetydelige ting, forbigående udmærkelse, flygtig berømmelse. I bør i stedet kun råbe på Gud, på jeres egen rensning og fuldbyrdelse. I bør græde over de seks kobraslanger, der har taget bolig i jeres sind og forgiftet det med deres gift: ’Begær, vrede, grådighed, tilknytning, stolthed og ondskab’. Få dem til at falde til ro, som slangetæmmeren gør med sin svajende fløjte. Musikken, der kan tæmme dem, er Guds Navn. Derefter bliver de legetøj; I kan bruge dem, som det lyster jer. Når disse er slået ned, vil I opnå sindsligevægt og I vil forblive uberørt af ære eller vanære, gevinst eller tab, glæde eller sorg.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. november 2006
For at opnå holdningen af overgivelse, af dedikation, må I have tillid til Gud. Denne verden er Hans leg; den er ikke en tom drøm; den har sit eget formål og anvendelse. Den er midlet, med hvilket man kan opdage Gud; se Ham i naturens skønhed, storhed, orden, værdighed. Disse er ikke andet end skygger af Hans Storhed og Hans Pragt. Upasana (Tilbedelse af Gud) leder til viden om, at Han er alt; når I indser, at der ikke er nogen anden, er det Jnana (Åndelig Visdom).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. november 2006
Huset, der kaldes liv, må bygges på stærke fundamenter, jagten efter artha (rigdom) og kama (opfyldelse af ønsker) må reguleres efter Dharma’s (retskaffenhedens) målestok. Dharma beskytter dem, der beskytter Den. Det stærkeste fundament er den altid tilstedeværende Tro på den Almægtige. Nogle spørger måske: ”Hvis Han er Almægtig, hvorfor er Han så ikke tydelig?” Jo, Han åbenbarer Sig kun for den person, der har længslen, ikke for den, der stiller uforskammede eller uvidende spørgsmål. Han vil kun være tydelig i det rene hjerte, der ikke er overskyet af egoisme eller tilknytning til verdslige ting.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. november 2006
Elsk Gud og I ser Gud i ethvert væsen. En anden måde er at begynde med de, der er omkring jer og derefter udvide Kærlighedens cirkel, indtil Den omslutter hele skabelsen. Lad altid sindet dvæle ved Gud; lad det se alting som Guddommelighed. Det er det, der beskrives som etpunktethed. Når sindet er således fæstnet, vil det opgive dets tendens til at søge efter fejl og svagheder hos andre; det vil ikke løbe efter det uhumske og frivole og det vil ikke ophobe det ligegyldige og det flygtige. Kroppen er som lygtens ydre beholder, sanserne som pæren og sindet er batteriet. Men hvis I bruger jeres intellekt som kontakten, da vil sindet ikke vendes mod det, der er uønskværdigt. Det vil blive kun blive brugt som hjælp til individets fremskridt mod hans/hendes Guddommelige skæbne.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. november 2006
Menneskets pligt er at helliggøre sine dage og nætter med uafbrudt smarana (ihukommelse) af Navnet. Ihukommelse med glæde og sand længsel. Hvis I gør det, er Gud forpligtet til at komme til jer i den Form og det Navn, med hvilke, I har tilbedt Ham. Gud er alle Navne og alle former, en sammenblanding af alle disse i harmonisk skønhed! Guderne, der tilbedes i forskellige trosretninger, tilbedes af forskellige menneskelige samfund, er alle forskellige manifestationer af det ene Guddommelige Princip, Der i virkeligheden findes. Ligesom kroppen er den harmoniske blanding af sanserne og lemmerne, er Gud harmonien i alle former og navne, menneskeheden tilbeder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. november 2006
Hvordan kan en person, der ikke selv kan svømme, lære andre den kunst? Hvordan kan en, hvis kornkammer er tomt, uddele mad i godgørenhed til andre? Opnå hengivenhedens rigdom, lykke og fred, før I vover at råde andre om, hvordan man opnår dem. I er måske meget entusiastiske for at sprede Herrens Budskab, men den eneste og den sikreste måde at gøre det på, er ved at omsætte Læren til handling i jeres liv. Jeres tanker, ord og handlinger må være gennemvædet med Herrens Kærlighed og Budskab. Da vil Herrens Budskab spredes effektivt over hele verden og transformere alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. november 2006
Refleksionen fra Solens skin i himlen kan ses i havene, floderne, søerne og brøndene. Skønt refleksionerne er mange, er der kun en sol. Det Guddommelige er til stede i mennesket som den usynlige tråd, der holder en perlekæde sammen. Hele kosmos er gennemtrængt af det Guddommelige og er den synlige manifestation af det Guddommelige. Intet i verden, ingen genstand, intet menneske, intet dyr findes, i hvilket Gud ikke er til stede. Der er kun en Gud og Han er ’Sath-Chit-Ananda’ (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed).
-SAI BABA
 

 

<<< TILBAGE