Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

Januar 2006

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. januar 2006.
Året bliver kun nyt og dagen bliver kun ny, når I helliggør dem med
Sadhana (åndelige øvelser). Sadhana kan kun blomstre på en mark, der
er gødet med kærlighed. Prema (kærlighed) er det essentielle i Bhakti
(tilbedelse). Den kærlighed, I nu har til materielle ting, navn, ry,
kone, børn osv. bør helliggøres ved at inkluderes i den mere
overvældende Kærlighed til Gud. Lad de små dråber af jeres kærlighed
for materielle ting smelte sammen med kærlighedsstrømmen til Gud og
blive løftet. Få kærligheden til Gud til at fylde og begejstre jeres
hjerte; da kan I ikke hade nogen eller beskæftige jer med usund
rivaliseren og finde fejl hos alle og enhver. Livet bliver en sød og
tilfredsstillende oplevelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. januar 2006.
Hvor der er Kærlighed, er der Fred. Hvor der er Fred, er der Sandhed.
Hvor der er Sandhed, er der Lyksalighed. Hvor der er Lyksalighed, der
er Gud. Den første rekvisit for at fremme kærlighed er tro. Det er
kun, når I tror, at en person er jeres mor, at I udvikler kærlighed
til hende. Hvis I ikke betragter hende som jeres mor, har I ikke den
kærlighed til hende. Allerførst må I styrke jeres tro. Uden tro er
alle slags tilbedelser og alle åndelige discipliner nyttesløse; de er
spild af tid. Til at begynde med må I udvikle kærlighed. Alt gror fra
kærlighed. Den kærlighed vil afsløre jeres sande selv for jer. Den
kærlighed vil give jer lyksalighed. Derfor: Afhold jer fra had; lad
kærlighed udvikle sig.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. januar 2006.
Alle religioner har udelukkende undervist i, hvad der er godt for
menneskeheden. Religion bør praktiseres med denne bevidsthed. Hvis
sindene er rene, hvordan kan religion være dårlig? Det er tegn på
uvidenhed at betragte en religion som overordnet og en anden som
lavere og udvikle religiøs forskel på dette grundlag. Alle religioners
lære er hellig. De grundlæggende doktriner er baseret på sandhed. Atma-
tathva (sandheden om Ånden) er religioners essens, alle skrifters
budskab og grundlaget for alt metaforisk.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. januar 2006.
Når arbejde udføres med en egoistisk holdning, tilskyndet af selviske motiver og inspireret af håb om egen forfremmelse, ernærer det begærlighed og stolthed, misundelse og had. Da spænder det båndet og opmuntrer følelsen af tilknytning til mere og mere profitabelt arbejde. Det fremmer utaknemmelighed til de, der lånte deres hænder og hjerner, og selv til Gud, der udstyrede personen med impulsen og evnen. ”Jeg gjorde det”, siger man, når arbejdet lykkes; eller ”Andre ødelagde det”, siger man, når det mislykkes. Fortørnelse, nedtrykthed og fortvivlelse kommer, når arbejdet bliver en fiasko. Jo mere, man er tilknyttet frugterne, jo mere intens og smertefuld er ens sorg, når man bliver skuffet. Derfor er den eneste måde, man kan komme væk fra både stolthed og smerte, at overlade resultaterne til Guds Vilje, medens man er glad ved tanken om, at man har gjort sin pligt med al den hengivenhed og omhu, man besidder.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. januar 2006.
Atma (det Guddommelige Selv) er Evig. Selvet er Sandhed. Dog, da det
er omgivet af kød, ben og hud, vildleder mennesket sig selv til at
tro, at det ydre dække og ikke den indre kerne er kilden til
lyksalighed. Menneskets første pligt over for sig selv er derfor at
trænge igennem disse ydre lag og virkeliggøre den højere lyksalighed,
som kun dets Atmiske kerne kan give. Enhver må til sit eget bedste
stræbe efter at opnå det forenende princip, der er dennes indre
rigdom. Sadhana (åndelige øvelser) betyder bestræbelsen og indsatsen
for at opnå det ønskede mål. Processen med at opnå denne nærhed er den
vigtigste af alle Sadhana´s.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. januar 2006.
Det er kun, når tilknytning til frugterne af ens handlinger opgives, at handlingen bliver til yoga (en måde at opnå enhed med det Guddommelige). De, der udfører tjenesteaktiviteter, bør overvinde følelsen af ”min” og ”din”. De bør betragte det som et privilegium at tjene andre og opfatte det som en form for tilbedelse af det Guddommelige. De bør betragte det som et middel til at opnå selvopfyldelse i livet. De bør møde hvilke problemer, der end måtte komme, med tro og mod og uden fanfare blive ved med at udføre deres tjenesteaktiviteter i en ånd af ydmyghed og hengivenhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. januar 2006.
Gud bor i hjertet udenfor ydre tings rækkevidde. Mennesket i dag udgyder mange tårer for at opnå velstand, sundhed, status og berømmelse. Udgyder det en eneste tåre for at få Guds nåde eller vinde Hans kærlighed? Sankt Purandaradasa sang: ”Til hvilken nytte er øjne, der ikke kan se Gud?” I bruger jeres øjne hele livet for at se den ydre verden. Hvad opnår I ved det? Ingen forsøger at se det Usete. De daglige rutiner, spise og sove, bliver endeløst gentaget. Men der er ingen længsel efter at se det Usete Guddommelige. Det er kun, når I udvikler det ønske, at jeres liv bliver meningsfyldt. Kun det bringer fred.
-SAI BABA

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. januar 2006.
Mennesket tror, at jo flere verdslige ting, det har, jo lykkeligere vil det være. Men lige som ønsker gror, vokser også skuffelser og problemer. Der bør være begrænsning for vore ønsker, tilknytninger og ambitioner. Verden lider af talrige problemer, fordi folk ikke holder deres ønsker under kontrol. Naturen har givet begrænsninger for alt – for kroppens temperatur, øjets egenskab til at tolerere lys eller for øret til at lytte til lyd. Når disse begrænsninger overskrides, lider de berørte organer skade. Alle livets handlinger bør administreres ud fra de begrænsninger, hver af dem har. Når ønsker er under kontrol, opleves ægte lykke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. januar 2006.
Indse, at menneskelig lykke ikke skal findes i følelsesmæssige hensigter eller oplevelser. En hvilken som helst fornøjelse fra disse er flygtige og forbigående. Virkelig og vedvarende lyksalighed skal opnås inde fra en selv. Sanserne bør betragtes som værktøj til at tjene andre. Den tåbelige opfattelse af, at lykke kun fås ved at give sig af med følelsesmæssige fornøjelser, bør opgives. Kun dyr er tilfredse med at få glæde, der stammer fra sanserne. Derfor bør hvert menneske erklære: ”Jeg er et menneske og ikke et dyr.” Kun når det har denne faste overbevisning, vil mennesket skille sig af med sin dyriske natur og hævde sin menneskelige. Derfor er det kun, når sanserne er bragt under kontrol, at den Guddommelige natur kan forstås.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. januar 2006.
Den eneste effektive måde til at besejre alle kilder til fysisk og mental sygdom og svaghed er bevidsthed om sin Atmiske Virkelighed. Det vil bevirke en pludselig forøgelse af Kærlighed og Lys, da man i erkendelse af, at man er Atma, erkender den samme Atma i alt. Man deler alles glæde og sorg og tager del i alles styrke og svaghed. Man ser Gud i alle. Hver en handling bliver en ren, oprigtig og hellig offergave til Gud. Når man længes inderligt efter lykke og fremgang for hele menneskeheden, bliver man velsignet med visdommen og styrken til at afmærke vejen og lede mennesker hen imod den.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. januar 2006.
Mennesket behøver en sund krop for at få et sundt sind med gode tanker. Det må forstås, at formålet med sport og musik er at give mennesket sundhed og glæde. Der er tre fordele, man kan opnå ved sport og lege: holdånd, fælles forståelse og glæde. Selv hvis mennesker taler forskellige sprog og har forskellige vaner og kulturer, har de på sportspladsen et fælles bånd, en kammeratlig ånd. Sand uddannelse består i kultivering af gode tanker og anskaffelse af gode kvaliteter som sandfærdighed, hengivenhed, disciplin og entusiasme. Dette er også de kvaliteter, der bør opnås ved sport og lege. Disse kvaliteter tjener til at give sundhed og glæde til det finere legeme.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. januar 2006.
I menneskets hjerte bor Gud sammen med det individuelle selv, lige som lys og skygge sameksisterer. Skygge eksisterer på grund af Lys; den bevidner tilstedeværelsen af Lys. De er fundamentalt uadskillelige. På samme måde er Jivi (det individuelle selv) og Brahman (det Universelle Selv) forbundet med hinanden som En Uadskillelig Enhed. Jivi´en eksisterer som skyggen i og gennem Brahman og tager del i den samme Guddommelige glans. Hvert eneste individ må blive klar over sin identitet. Når det Ene reflekteres i de mange, i mangfoldige Jivi´er, dukker Det op i den enkelte som Selvet, der som Vidnet iagttager uanfægtet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. januar 2006.
Når man udfører seva (uselvisk tjeneste) bør man ikke tænke, at ens tjenestehandlinger skal begrænses til de fattige og nødlidende. Der er ingen grund til at lave en kunstig forskel mellem de rige og de fattige i tjenestens sfære. Hvad der gælder, er tjeneste givet til en person, der behøver det. Jeres anliggende bør kun være hvilken slags tjeneste, der er brug for, hvornår og hvor, og ikke den pågældende persons status eller stilling. De vigtigste rekvisitter er en kærlighedens ånd og en følelse af venskabelighed. Hvis der ikke er en følelse af venlighed og medfølelse i hvilken tjeneste, der end bliver givet, bliver det til en kunstig øvelse, udført for at få omtale eller anerkendelse. Praleri i forbindelse med udførelse af tjeneste er skadeligt, da det kun vil puste egoet op.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. januar 2006. (Makara Sankranthi Dag).
Sankranthi festivalen bør betragtes som dagen, på hvilken mennesket vender sin vision hen imod Gud. Menneskets liv kan sammenlignes med en stængel fra sukkerrør. Som røret, der er hårdt og har mange knaster, er livet fyldt med vanskeligheder. Men disse vanskeligheder må overvindes for at nyde det Guddommeliges lyksalighed, ligesom sukkerrøret må knuses og dets saft ændres til groft brunt sukker for at sukkerets permanente søde smag kan nydes. Vedvarende lyksalighed kan kun opnås ved at overvinde prøvelser og modgang. Guld kan ikke laves til en attraktiv juvel uden at blive underkastet processen med at blive smeltet og hamret på til den form, der ønskes.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. januar 2006.
Bevidstheden om Swaswaroopa (ens virkelige natur) er sand viden, og måden at opnå denne viden på er hengivenhed. Jnana (Visdom) indebærer frihed for alle tanker. Jnana Marga (Visdommens vej) kræver kontrol med tankerne med passende indsats. Det resulterer i samme oplysthed, hvad enten man tager Jnana Marga (Visdommens vej) eller Bhakti Marga (Hengivenhedens vej). For eksempel bliver solens lys reflekteret af månen. Lyset fra solen er varmt og stærkt. Når det samme lys stråler fra månen, er det svalt og behageligt. Det samme lys er til stede i solen og månen; det er Atma-tatwa (Det Guddommelige). Solens lys er blevet sammenlignet med Jnana (Visdom) og månens lys med Bhakti (Hengivenhed). Jnana er klart strålende, medens Bhakti er lyksalig. Derfor er Bhakti og Jnana midlerne til at nå samme mål.
-SAI BABA
 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. januar 2006.
Prema (Kærlighed) er blevet beskrevet som værende ud over tale og sind. Den siges at være Anirvachaneeyam (ubeskrivelig). Denne Kærlighed kan ikke fås gennem uddannelse, rigdom eller fysisk overlegenhed. Gud, Der er Legemliggørelsen af Kærlighed, kan kun opnås gennem Kærlighed lige som den strålende sol kun kan ses ved dens eget lys. I denne verden er der intet mere værdifuldt end Guddommelig Kærlighed. Gud er ud over alle Gunaer (Egenskaber). Derfor er Hans Kærlighed også ud over alle Egenskaber. Da menneskelig kærlighed bliver styret af egenskaber, resulterer det i enten tilknytning eller aversion. Kærlighed bør ikke baseres på forventninger om belønning eller gengældelse. Kærlighed, der er baseret på sådanne forventninger, gør den til en forretningsaftale. Kærlighed er ikke en handelsvare; den er ikke som at give et lån og få det tilbage. Den er en spontan gave. Ren Kærlighed af denne slags kan kun opstå ud af et rent hjerte.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. januar 2006.
Det, mennesket behøver i dag, er ikke Siddhantam (ideologi). I stedet har det behov for sansekontrol. Uden at have kontrol over sanserne kan mennesket ikke blive spirituelt. Dette blev bekendtgjort af Sankt Thyagaraja i hans sang, hvori han sagde, at uden fred i Ånden kan ingen være lykkelig, uanset om det er en lærd eller en novice. Kun ved selvkontrol kan et menneske opleve fred.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. januar 2006.
Uden Gud er der intet univers. Det er urealistisk at bede om fysisk bevis på, at lyksalighed eller kærlighed eller duften fra en blomst eksisterer. At nægte kærlighedens realitet på grund af, at den ikke har en genkendelig form, er meningsløst. Det kan være, at kærlighed ikke har en form, men moderen, der viser kærlighed, har en form. Alle skabninger er manifestationer af den Kosmiske Guddommelighed. Formerne er forskellige, men Ånden, der levendegør dem alle, er En, ligesom strømmen, der oplyser pærer med forskellig farve og lysstyrke. Lad denne følelse af enhed udvikles og vær ikke kritisk mod en hvilken som helst tro eller religion. Dediker jeres liv til tjeneste for jeres medskabninger. På den måde vil jeres liv blive forløst.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. januar 2006.
Mennesker bør leve et uselvisk liv. Dette kan synes svært. Men i virkeligheden er intet lettere end dette. Det er selviskhed, der skaber alle slags vanskeligheder for mennesket. Uselvisk Kærlighed giver ikke plads til noget ondt. Uselvisk Kærlighed kan blive mødt med modstand fra ens slægt og venner og fra verdslige personer. Men man bør afskrækkes af en sådan modstand. Kærlighed bør værdsættes som ens livsånde. Gør Kærlighed til basis for alle jeres handlinger. Kærlighed til Gud bør være fri for ethvert ønske om fordele. Gud dømmer den hengivnes kærlighed efter intensiteten af følelsen og ikke efter antallet af måder, på hvilke tilbedelse gives. Kærlighed til Gud betyder ikke at opgive jeres pligter. Ved udførelsen af disse pligter bør enhver handling gøres som en gave til Gud for at glæde Ham – Sarva Karma Bhagavath Preethyartham (for at glæde Gud). Se på kroppen som et bevægeligt tempel, i hvilket Gud bor. Forstå, at Gud altid er med jer og rundt om jer.
-SAI BABA

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. januar 2006.
Hvor er Rigtig Handling? Den er i jeres opførsel, tanker, ord og handlinger. Rigtig Handling bor i jeres hjerte. Når impulserne, der kommer fra hjertet, bliver udtrykt i ord, er det Sathya (Sandhed). At overføre disse ord til handling er Dharma (Ret Handling). For alt dette er Kærlighed den vigtigste rekvisit. Kærlighed i handling er Ret Handling. Kærlighed i tale er Sandhed. Kærlighed i tanke er Fred. Kærlighed i forståelse er Ikke-Vold. Når I indser, at Gud er i alle, praktiserer I Ikke-Vold. Gud er en, skønt Han tilbedes i forskellige former og ved forskellige navne – Rama eller Krishna, Allah eller Jesus, Hari eller Sai.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. januar 2006.
Brahman er den urokkelige Totalitet, Evigheden, Sandheden, det Rene og det Ubeskrivelige. Som vejen, skønt den selv er stationær, gør det muligt for bilerne at køre hen over den, er Brahman-princippet basis for Jivis (individuelle skabninger)´s eksistens og aktiviteter. Faktisk er der kun En, der forekommer som to. Se udad, det er Jivi; se indad, det er Gud. Det ydre syn får jer til at glemme; det indre får jer til at huske. Når mennesket forsøger at højne sig til Guddommeligheden, der er dets Virkelighed, kæmper det for at huske og erfare sin Sande natur. Når det kravler rundt i bevidsthedens lavere niveauer og er viklet ind i verden, er det fanget i glemsomhedens spiral. Den mest effektive måde til at fjerne selviske ønsker og udvide ens indre trang til Kærlighed og tjeneste er at smelte sammen med den Højeste Bevidsthed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. januar 2006.
Den vigtigste årsag til verdslig trældom er at give sindet for meget frihed. For eksempel er et dyr, der er tøjret til en pæl, ikke i stand til at flakke rundt på forskellige marker, ødelægge afgrøden og forårsage tab og skade for andre for derefter at blive pryglet for den fortræd, det har forårsaget. Derfor må sindet bindes af visse regulativer og begrænsninger. Så længe, mennesket lever et disciplineret liv, bundet af visse regler og regulativer, vil det være i stand til at vinde et godt omdømme og leve et lykkeligt og frugtbart liv. Så snart det går ud over disse begrænsninger, vil det fare vild.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. januar 2006.
Med Dhyana (meditation) udvikler I Jnana (åndelig visdom) og med Japam (gentagelse af Guds Navn) udvikler I Bhakti (hengivenhed) og med begge renser I jeres hjerte for egoets onde påvirkning. Med gentagelse af Navnet i tavshed og med fuld klarhed over betydningen og dens nuancer kan I lænke jer til Gud med en kæde af Kærlighed. For hver gang, I ytrer det Guddommelige Navn, jo flere led, jo længere lænke og jo fastere binding. Men hvert eneste led må være godt smedet af veltempereret stål. Et falskt led, hvilket vil sige, Navnet ytret med ladhed eller sløsagtighed, ligegyldighed eller vrede, fortørnelse eller bitterhed, udgør et svagt led og båndet holder ikke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. januar 2006.
Mennesker spilder deres dyrebare liv med flygtige aktiviteter og
ubetydelige fornøjelser. Hver enkelt bærer ansvaret for sine egne
forhold på grund af den måde, ens sind arbejder på. Gør jeres pligt,
erkend sandheden om jeres eksistens og I vil være i stand til at opleve
jeres Guddommelighed. Intet kan sammenlignes med lyksaligheden ved at
opleve det Guddommelige. For at opleve det Guddommelige må I rense
jeres hjerte for alle de andre ønsker, bestræbelser og længsler efter
andre former for lykke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. januar 2006.
Sand Kærlighed er, når man har ren og uselvisk Kærlighed til alle levende væsener, hvor man opfatter hver og én som Guddommelighedens Legemliggørelser og ikke forventer nogen belønning. Med den holdning, hvor man anser Guddommelighed som værende til stede i alle væsener, oplever man sand Kærlighed. Hvilke forandringer, man end må møde, hvilke personlige sorger og afsavn, man end må gennemgå, så vil sand Kærlighed altid bestå uanfægtet. I det øjeblik, der i dag opstår vanskeligheder, bliver kærlighed vendt til had. Sand Kærlighed er den søde frugt, der vokser fra gode handlingers duftende blomster. Kærlighed hersker uden at ty til sværdet. Den binder uden love. Kun den, der har en sådan Kærlighed, kan beskrives som menneske, for Guddommelig Kærlighed er den grundlæggende kvalitet i et ægte menneske.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. januar 2006.
Forholdet mellem tid og handling bør kendes. Enhver handling, god eller
dårlig, har en konsekvens. Der findes ingen handling i verden, der er
uden konsekvens. Dette er naturens lov. For eksempel begynder en finger
straks at bløde, når den bliver skåret af en kniv. Resultatet af såret
er øjeblikkeligt. Hvis I derimod sår et frø, bliver det til et træ
efter nogen tid. Men det tager flere år, før det bærer frugt. På denne
måde har enhver handling en konsekvens, men tidsintervallet mellem
handling og resultat varierer. Er man bevidst om denne sandhed, begår
man sandsynligvis ikke nogen forkerte handlinger, fordi man ved, at
gode handlinger skaber gode resultater og dårlige handlinger leder til
dårlige konsekvenser. At kende Karmas lov vil føre mennesker til at
leve anstændige liv. Nutidens menneske begiver sig ind på forkerte
veje, fordi det ikke har erkendt denne sandhed.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. januar 2006.
Nogle vil hævde at have overgivet al sin rigdom, kraft og position til Gud. Men i den sande overgivelse erkender man sit slægtskab med Gud ved at sige: ”Jeg er i Dig, Du er i mig.” Følelsen af adskillelse mellem Gud og individet bør forsvinde. Hengivenhed består ikke kun af tilbedelse på forskellige måder. Det betyder at ofre sig selv til Herren med hengivenhed og ren Kærlighed. I er kommet fra det Guddommelige, der er Kærlighedens Legemliggørelse. Lad derfor den Kærlighed være fundamentet i jeres liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. januar 2006.
Verden lider i dag af uorden og vold, fordi folk har mistet Atma-Vishwasa (tro på Selvet). De udvikler tilknytning til kroppen og ignorerer Ånden. Mennesket bør ikke følge sanserne, der er egensindige, kroppen, der er forgængelig eller sindet, der er lunefuldt. Det må følge samvittigheden, der fortæller det, hvad der er rigtigt eller forkert. Mennesket må løfte sig op over den dyriske natur. Det må udtrykke sine Guddommelige potentialer. For at kunne dette må mennesket tilegne sig viden om det Guddommelige Selv. Atma er den altgennemtrængende Universelle Bevidsthed. Den er til stede i alle. Kun så længe Den er til stede i den menneskelige krop, kaldes denne Shivam (Guddommelig). Når Bevidstheden forlader kroppen, bliver denne til Shavam (et lig).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. januar 2006.
Kosmos er det Guddommeliges skaberværk. Det er stærkt energiladet. Denne energi er ikke lokaliseret til et bestemt punkt i rum eller tid. Skønt denne energi gennemstrømmer alt, er mennesket ude af stand til at forstå dens Guddommelige natur. Da det ikke kan forstå den, antager det, at den ikke eksisterer. Elektrisk energi flyder kontinuerligt i ledningerne. Dens eksistens opleves dog kun, når en pære sættes i og der tændes for den. Til trods for, at Gud er allestedsnærværende, vil Hans strålepragt kun skinne i dem, der tilbeder Ham med et rent hjerte.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. januar 2006.
Der findes tre stadier af visdom: Jnana, Sujnana og Vijnana. Viden, opnået ved analyse af den objektive verden, er Jnana. Når denne viden studeres dybere og udføres for at tjene de bedste interesser i det individuelle samfund, bliver den til Sujnana eller velgørende visdom. De intentioner og tilskyndelser, der udspringer fra den rene samvittighed, mættet med Guddommelige kvaliteter er Vijnana, den højeste Visdom. Intelligens, intellekt, intuition – disse tre beskytter menneskets tanker og handlinger. De leder hver især til hinanden. Dette er betydningen af den bøn, med hvilken Gandhi vækkede kilden til frigørelse, ikke bare frigørelse fra et fremmed styre, men også fra fremmede tankers tendenser og retninger. Han fik hele landet til at give genlyd med bønnen, der lød fra en million struber: ”Sabko sanmathi de Bhagawan.” (Åh, Herre, giv alle et ædelt sind.) Når først det er sket, er fremskridt sikret.
-SAI BABA


 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. januar 2006.
Olie findes i sesamfrøet. Ghee findes i hver eneste dråbe mælk. Duft er til stede i hver eneste blomst. En frugt er gennemvædet af sød saft. I ethvert stykke træ, er ild latent. På samme måde er det Guddommelige tilstede i hele kosmos i en subtil form som Chaitanya (Bevidsthed). Kosmos er den synlige manifestation af det usynlige Højeste Selv. Det Guddommelige skinner i strålende glans i hvert eneste menneske som Sath-Chit-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed). Skønt det Guddommelige er i så tæt nærhed af det, går mennesket rundt i sin uvidenhed og søger efter Gud udenfor sig selv.
-SAI BABA

 


 

 

<<< TILBAGE