Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

februar 2006

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. februar 2006.
Sarvam Brahmamayam Jagath (hele kosmos er gennemtrængt af Gud). Selvom det Guddommelige således er altgennemtrængende, er det ikke alle, der har evnen til at forstå denne sandhed. Det er vel kendt, at ild er latent i træ. Men kan man på det grundlag koge en gryde ris ved at placere den på en lastvognfuld brænde, der ikke er antændt? Ild har to stadier – den indre og den ydre. Den ild, der er usynlig og latent, er den indre ild. Denne ild, skønt den er til stede, kan ikke brænde noget som helst. Den ydre ild manifesterer sin sande form, kan brænde alt og reducere det til aske. På samme måde har alle evnen til at erkende den allestedsnærværende Guddommelighed og forestille sig den på et indre plan, medens kun nogle har kapaciteten til at tilkendegive den på et ydre plan.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. februar 2006.
Herren skaber fjendtlige kræfter for at demonstrere styrken af tro på
det Guddommelige og at give fred og overflod til de troende. Endskønt
det ikke er til nogen brug for hende, forsyner moderen sit barn med
legetøj og godter, så det kan fornøje sig. Gud skaber på samme måde
visse situationer for den hengivnes skyld, så dybden af dennes
hengivenhed kan vise sig. Selv i små ting opdager vi, at deres sande
natur kun bliver afdækket ved oplevelsen af, at elementerne er imod
dem. Hvis der f.eks. er en, der ønsker at udvikle fysisk styrke, må
denne udsætte sin krop for anstrengende øvelser. Selv en diamant må
skæres og poleres for at forøge dens stråleglans og værdi.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. februar 2006.
Alle de myriader af forskelligheder, man ser I verden, er kun varierende manifestationer af den eneste grundlæggende eksistens – Brahman (Gud). Et menneske, der søger at nyde et træs frugter, kan ikke stille sig tilfreds med kun at pleje blomsterne. Det må også pleje rødderne, stammen, grenene, bladene og blomsterne. Ligeledes må mennesket, der søger den højeste Jnana (Visdom), på passende måde pleje kroppen, sanserne og følelserne. Gud er den evige Virkelighed uden fødsel, vækst eller død, uden en begyndelse eller en slutning og som er uforanderlig. Det uforanderlige Guddommelige må erkendes ved hjælp af kroppen, der er foranderlig.
-SAI BABA


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. februar 2006.
Det er kun ved dyrkelse af ikke-tilknytning, ved at nægte sanserne de
spændende oplevelser, tørster efter og ved at dykke ned i dybderne af
ens eksistens med den faste overbevisning om, at der er et enormt indre
rige, der belønner udforskning og at man kan erobre lyksalighedens
højeste ro. Dette er den højeste moralske handling, for når den
udføres, bliver mennesket opfyldt af kærlighed og har intet spor af
ondskab, had, grådighed eller begær tilbage. Menneskets vision bliver
renset af idealet om alles Enhed og den hurtige erkendelse af En i alle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. februar 2006.
Glæde og sorg er ikke en del af menneskets natur. De er sindets produkter. Lyksalighed er menneskets sande natur. Men den kan kun realiseres, når Guds Kærlighed erkendes. Følelsen af ”min-hed” må fuldstændigt tilintetgøres. Det menneske, der er fyldt med kærlighed, har dyb fred i sindet, renhed i hjertet og er uanfægtet under hvilke som helst ugunstige omstændigheder, fejl eller tab. Dette mod kommer fra Herrens Kærlighed, der udstyrer det (mennesket) med selvtillid. Selvtillid frembringer en mægtig indre kraft. Alle må udvikle denne kraft. Alle må udvikle denne selvtillid, så Atma-Ananda (Selvets Lyksalighed) kan erfares.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. februar 2006.
Kærlighed er det Højeste. Lad Kærlighed udvikles I jeres hjerter. Lad Kærlighed flyde gennem hver en del af jeres eksistens. Lad Kærlighed være det herskende princip i jeres liv. Lad Kærlighed udvikles gennem Kærlighed. Dette var den bøn, der kom fra Gopika´ernes (de kvindelige hyrder, der var Krishna’s hengivne i Brindavan) hjerter: ”Åh Krishna, spil på din fløjte, så vore tørre hjerter bliver oversvømmet af Din Kærligheds honning og vi kan blive fyldt med Kærlighed i alt, hvad vi tænker og gør. Plant Kærlighedens frø i vore golde hjerter, så Kærlighedens unge planter kan vokse og gro.” For at opleve denne lykke, må I udvikle fast tro på Gud og skille jer af med al frygt. Lad Kærlighed udvikles og oplev denne lykke. Helliggør jeres liv ved at dedikere det til det Guddommelige.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. februar 2006.
Man kan have lyttet til mange åndelige forelæsninger, men man bør ikke være tilfreds med blot at lytte for derefter senere at glemme dem. Man bør undersøge hvor meget, man er blevet transformeret efter at have overværet disse forelæsninger. Man bør i det mindste bringe en eller to af principperne ud i handling, gradvist blive fri af verdslige tilknytninger og gå fremad på vejen til det Guddommelige. Når tiden er inde, vil Guddommelighed helt sikkert blomstre i hjertet. Hvis man i modsat fald bliver ved med at forøge sine verdslige anliggender og ønsker, vil man falde til det dyriske niveau. Man må være tilfreds med det, man har og bruge det på bedste måde i tro på Herren.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. februar 2006.
I Bhagavad Gita´en belærer Krishna Arjuna om at betragte sig selv som det Guddommeliges instrument. Ethvert levende væsen er faktisk Guds instrument. Som et sådant, bør det udføre sine pligter og overlade resultaterne til Gud. Mennesker må udføre deres pligter; succes eller fiasko afgøres af det Guddommelige. Anse ikke jer selv som den, der handler. I må udvikle overbevisningen om, at jeres Indre Sjæl leder jer og får jer til at handle.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. februar 2006.
Det Guddommelige er til stede i mennesket lige som tråden, der holder en krans sammen. Hele kosmos er gennemtrængt af det Guddommelige og er den synlige manifestation af det Guddommelige. Betragt jer selv som børn af en moder og som hørende til i menneskehedens familie. Giv ikke plads for forskelligheder i race, tro og nationalitet. Hav fast tro på, at alle hører til menneskehedens kaste, følg Kærlighedens religion og tal hjertets sprog. I forskellige lande er der forskellige ord for vand. På samme måde er Gud en, hvilket navn I end kalder Ham, det være sig Allah, Jesus, Buddha eller Rama – hav denne overbevisning. Lad denne universelle livsanskuelse udvikles og lad være med at kritisere nogen som helst religion.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. februar 2006.
Menneskets pligt er først og fremmest at bruge tiden på rette måde ved hjælp af den krop, det er blevet udstyret med. Mennesket er forpligtet af handlinger i denne fænomenale verden. Skønt det Guddommelige er altgennemtrængende, kan mennesket ikke se Det. Det er ude af stand til at se lyset, der er inden i det. Virkeligheden, I søger overalt i den ydre verden, er inden i jer. Nutidens menneske ser kun på den ydre verden; dette er en dyrisk kvalitet. At se indad er kendetegnet for et ægte menneske. Mennesket har mistet styrken af sin skelneevne ved at være optaget af det ydre og ignorere sin indre vision.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. februar 2006.
I dag plages menneskene af utallige vanskeligheder og bekymringer. Ingen administration eller autoritet kan løse disse problemer. Kun Gud kan redde menneskeheden. Mennesker må udvikle tro på Selvet og derigennem opnå det Guddommeliges Nåde. Menneskeheden som helhed behøver Guds Nåde. For at kunne modtage denne, må hvert eneste menneske fylde sit hjerte med Kærlighed, yde tjeneste for sine medmennesker og derved forløse sit liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. februar 2006.
Af alle skabninger i denne verden er det kun mennesket, der har den største kapacitet til at afgøre, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert. Til trods herfor tillader det sig at foretage forkerte handlinger. Som en konsekvens heraf bliver det et offer for frygt og ængstelse. Derfor må skelneevnens kapacitet bruges på rette måde. Man bør følge sin samvittigheds principper og handle i overensstemmelse med det, der udspringer af Atma (den Iboende Ånd). Man er fyldt med frygt, når man gør noget, der er i modsætning til sin samvittigheds principper. For at blive af med denne frygt, må man udføre alle handlinger i dedikation til det Guddommelige.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. februar 2006.
Det, vi må søge i dag, er Ekatwam (enhed i forskellighed). Alle skabninger er manifestationer af det Guddommelige. Kun når enhed opleves i alle formerne, kan Guddommelighed forstås. Adwaita (Enhed) er udtrykt på tre måder: Bhaava-Adwaita (enhed i mental holdning), Kriya-Adwaita (enhed udtrykt i handling) og Padaartha-Adwaita (enhed set i alting). I Bhaava-Adwaita, oplever man, at Guddommelighed er den grundlæggende virkelighed for hele kosmos. I Kriya-Adwaita bliver hver eneste handling betragtet som et offer til det Guddommelige og bliver herved guddommeliggjort. Padaartha-Adwaita hviler på opfattelsen af, at ethvert væsen eller enhver ting i universet er skabt af de samme fem elementer (æter, luft, ild, vand og jord), der er af guddommelig oprindelse.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. februar 2006.
Kærlighed bør være uden forventninger om gengæld eller belønning. Kærlighed, der udspringer fra et ønske om noget til gengæld, er ikke ægte Kærlighed. Man bør udvikle fuldkommen og ubetinget Kærlighed, dette er ethvert menneskes essentielle pligt. I bør ikke bede til Gud for at opnå begunstigelser. Grunden til dette er, at ingen ved, hvor umådeligt værdifulde, guddommelige og storslåede skatte, der findes i den Guddommelige Nådes skattekammer og kun venter på at blive overdraget til mennesket. Derfor bør mennesket hverken ønske, bede om eller søge små trivialiteter fra Gud. Guds Kærlighed er mere værdifuld og ønskværdig end noget andet. Hvis I ønsker at bede Gud om noget, så bed til Ham således: ”Åh, Herre! Lad mig få Dig og kun Dig.” Når først I har sikret jer Herren, kan I få alt, I ønsker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. februar 2006.
Det siges, at sindet er årsagen til både binding og frigørelse. Sindet er som en lås og hjertet er nøglen. Når nøglen drejes hen imod Gud, er der ikke-tilknytning. Når den drejes mod verden, er der tilknytning. Derfor må sindet rettes hen imod det, der er helligt og ægte. Da kan I leve et frit, fornøjeligt og lyksaligt liv. I vil virkelig blive selve legemliggørelsen af lyksalighed. Guddommelighed er ikke begrænset til noget specifikt sted eller form. Hver enkelt bør indse, at denne altgennemtrængende, almægtige Guddommelighed findes inden i en selv.
-SAI BABA

 Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. februar 2006.
Roden til alle de vanskeligheder, mennesket oplever, er at det glemmer sin spirituelle virkelighed og identificerer sig med sin krop. Kroppen er kun klædningen for den Iboende Ånd. Ved at fordybe sig i kropsbevidsthed, udvikler mennesket egoisme og besiddertrang, der efterhånden giver plads til mange andre laster. Det glemmer sin iboende Guddommelighed og undlader at bruge de sanser og organer, det er udstyret med. Jeres sanser er gaver fra Gud. De bør kun bruges til hellige formål og bør ikke misbruges. Hav kun hellige tanker og engager jer kun i hellige gerninger. Herved vil I helliggøre jeres liv. Der er kun en kongelig vej til at realisere Gud. Det er den Guddommelige Kærligheds vej. I er kommet fra det Guddommelige og jeres skæbne er at smelte sammen i det Guddommelige.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. februar 2006.
I løbet af sommeren bliver landet opvarmet og anses som uopdyrkeligt. Så snart der falder regn, vokser spirerne og landet ser grønt ud. Hvor kom spirerne fra? Fra de frø, der blev sået i jorden. Hvis der ingen frø havde været, ville spiringen aldrig have forekommet. På samme måde er Karma (fortidens gerninger) den menneskelige fødsels frø. Jeres nuværende liv er en reaktion, genlyd og refleksion af jeres fortidige handlinger. Derfor rådes I til: ”Vær det gode, se det gode og gør det gode.” Når I udfører en hvilken som helst handling, tænker I sjældent på de langsigtede konsekvenser. I er optaget af øjeblikkets anliggende. Men når I endelig bliver konfronteret med resultaterne, bliver I bange. Om end resultaterne er behagelige eller ej, er de ikke til at flygte fra. Hvis sukker bliver opløst i vand, vil det kun gøre jer godt, selvom I anser det for at være gift. Men hvis gift bliver tilsat vandet, og I drikker det i den tro, at det er juice fra rørsukker, vil det blive fatalt. Resultaterne er baseret på jeres handlinger og ikke på det, I forestiller jer.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. februar 2006.
Thyaga (Opofrelsens Ånd) er essentiel for at yde dedikeret tjeneste. At frigøre sig fra dårlige kvaliteter er ægte opofrelse; det er også yoga (åndeligt fællesskab). Forstå, at hvem I end tjener, tjener I i virkeligheden det Guddommelige i forskellige menneskelige former. De, der tjener, må værne om denne sublime og hellige følelse. De må stræbe efter at se Gud i enhver. I må forstå, at jeres tjenesteaktiviteter bliver udført for jeres egen spirituelle renselse og opløftelse. Alle handlinger bør gøres med den hensigt at rense sindet og fjerne alt det værdiløse fra det. Det er forkert at tro, at det kun er ved handlinger, I kan opnå frigørelse eller helliggøre jeres liv. Handlinger skal kun udføres for at rense Chitta´en (Bevidstheden). Uden ren bevidsthed, kan livet ikke åndeliggøres. Menneskelig fødsel er resultatet af Karma (handling). Rigtig handling leder til Dharma (Handling baseret på Sandhed). Ved hjælp af Dharma sikres erkendelsen af det Guddommelige.
-SAI BABA

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. februar 2006.
Kærlighed skal komme indefra og ikke påtvinges udefra. Kærlighed bør være spontan. At bede Gud om begunstigelser bør opgives. Kærlighed til Gud bør ikke baseres på at søge begunstigelser til gengæld for bønner og ofre til Gud. Kærlighed er det allervigtigste element. Alene ved Kærlighed kan I forene verden. Det er fravær af Kærlighed, der er grunden til had. Det er dette had, der underminerer den menneskelige natur.
-SAI BABA

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. februar 2006.
Det er opførsel, der vigtigst for hver enkelt person. Opførsel afgøres af sindstilstanden. I stedet for at give efter for tilskyndelserne fra følelserne, bør enhver handling udføres som et helligt offer til det Guddommelige. Man bør være ligeglad med kritik og ros. En sådan ligevægt kan kun komme fra urokkelig tro på Gud. Mennesket bliver indhyllet i sorg og bekymring, hvis det mangler denne tro og er fyldt med den indbildskhed, at det er det, der udfører alting. Den, der praler af sine præstationer bør samtidig forstå, at vedkommende er ophavsmanden til sine ulykker. Man kan ikke påberåbe sig at være handlingens mand og samtidig fornægte ansvarlighed for konsekvenserne af sine handlinger. I alle jeres handlinger, gode eller dårlige, gør derfor jeres pligt og overlad resultaterne til Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. februar 2006.
Lige fra tidligere tider er forskellige udtryk blevet anvendt for at beskrive det Guddommelige, men ingen har været i stand til at demonstrere det Guddommeliges ægte natur. Det Guddommelige er til stede i alle ting, og alle former er det Guddommeliges. Hvordan kan en sådan allestedsnærværende Guddommelighed beskrives eller demonstreres? Kan nogen erklære, at noget er Brahman (Gud) og noget andet ikke er Brahman? Hvad er det Guddommeliges form? Hvis I ønsker at se det Guddommelige, vil den form, I forestiller jer, kun være en karikatur. Betragt jeres egen form som manifestationen af det Guddommelige. Anse jer selv for Guddommelig. Respekter andre. Elsk jer selv og elsk andre. Dette er sand tilbedelse.
-SAI BABA 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. februar 2006.
Der er kun en vigtig ting, I må notere jer – opgiv den illusion, at det Guddommelige er et fjernt sted. Få troen: ”Jeg er Gud.” Når I har troen på, at I er Guddommelige, vil I aldrig fare vild. I vil følge den rette vej. Tro på, at Gud er i hvert eneste menneske. Få den faste overbevisning, at Guddommelighed er til stede i hver enkelt menneskelig form. Udfør rigtige handlinger, der sømmer sig for den menneskelige form. Undgå selviskhed samt de tilknytninger og det had, der udspringer derfra. Måden til at frigøre sig fra selviskhed er tilbedelse af Gud.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. februar 2006.
Tjeneste bør ikke udføres med en nedladende holdning eller for at opnå et selvisk mål. Folk tøver med at indlade sig på social tjeneste, da de ikke forstår tjenestens helligdom og rensende kraft. Man bør ikke forestille sig, at man fremmer nationens velfærd med sine tjenesteaktiviteter. Tjeneste bør komme fra en bevidsthed om det, man skylder samfundet. Taknemmelighed fordrer, at man bør tjene samfundet, der er kilden til alle goder, mennesket nyder. Mennesker uden taknemmelighed er værre end vilde dyr. Det er ikke penge og materielle ting, der er nødvendigt for at yde tjeneste; et elskende hjerte er den første rekvisit. Al tjeneste, der udføres uden et hjerte fyldt med Kærlighed, er ubrugelig.
-SAI BABA

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. februar 2006.
Hengivenhed kan ikke begrænses til højtideligholdelse som tilbedelse, pilgrimsrejser eller at gå i templer. Disse er alene handlinger, der indikerer hengivenhed. Der er en kraft, der giver en grundlæggende impuls til disse handlinger. Det er Kærlighed til Gud. Bhakti (hengivenhed) betyder Paripurna Prema (altomfattende Kærlighed). Denne Kærlighed er uden motiv. Kærlighed, der baseres på et skjult motiv, kan ikke være ægte Kærlighed. Som en flod, der ved en naturlig impuls forsøger at mødes med havet, som en slyngplante, der snor sig omkring et træ for at klatre opad, er den hengivnes Kærlighed et spontant udtryk for længslen efter at realisere Gud fri for verdslige ønsker af enhver slags. Det proklamerer, at det intet behøver udover Gud. Det ænser intet andet. Det betragter det Guddommelige som det Ene, der gennemstrømmer alt. I må indse, at det Guddommelige er til stede i alt. Først når I kan erkende det Guddommeliges allestedsnærværelse, vil I være i stand til at opleve det Guddommelige.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. februar 2006.
Lad tro på Gud udvikles. Alle navne er Hans – det være sig Rama, Krishna, Kristus, Allah eller et hvilket som helst andet navn. Ethvert menneske er legemliggørelsen af det Guddommelige. Der kan kun vokse ægte menneskelige relationer, når denne sandhed erkendes. Første stadie af erkendelse er, når I indser: ”Jeg er i Lyset.” Herefter indser I: ”Lyset er i mig,” og til sidst indser I: ”Jeg er Lyset.” ”Jeg” repræsenterer Kærlighed og Lys repræsenterer Jnana (Højeste Visdom). Når Kærlighed og Lys bliver et indtræffer Realisation.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. februar 2006.
Månen er sindets regerende guddom. Sindet er kilden til alle sammenfiltrede ønsker og følelser. I dag er det den fjortende dag for månedens mørke halvdel, hvor månen næsten er usynlig; kun et minutiøst fragment forbliver synligt. Derfor er sindet næsten kraftløst denne dag; hvis bare denne nat bliver tilbragt i vågen tilstand og i nærvær med det Guddommelige, kan det (sindet) fuldstændigt besejres og mennesket kan realisere sit sande Selv. Man må forblive vågen på denne hellige nat ved hjælp af Bhajans (hellige sange) eller ved at læse eller høre hellige tekster. Gør også dette til en praksis for hele jeres liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. februar 2006.
I er alle Sat-Chit-Ananda Swarupa (Legemliggørelsen af Væren-Bevidsthed-Lyksalighed); men I er ikke klar over det og anser jer selv for at være et individ, der er underkastet begrænsninger. Dette er den myte, der må gendrives, for at det Guddommelige liv kan begynde. Det er det Guddommelige, der inspirerer, der aktiverer og er fuldbyrdelsen af et hvert væsens liv. Fra det mindste atom til det umådelige univers bevæger hvert eneste væsen sig hen i mod den fuldbyrdelse, hvor det smelter sammen i Lyksalighedens hav.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. februar 2006.
Udvid jeres vision. Lad Kærlighedens kraft udvikles. Da I er udstyret med den menneskelige form, må I stræbe efter at udvikle menneskelige værdier og ikke fare vild fra den sande vej. Fyld jeres sind med ophøjede tanker og jeres hjerter med Guddommelige følelser. Betragt enhver som jeres broder og søster. Først da kan I realisere jeres Enhed med hele skabelsen. Indfri jeres liv ved at ære jeres forældre, ære jeres lærere og udvikle kærlig tro på Gud. Vær bevidst om Guddommeligheden, der bor i hvert eneste væsen. Herved vil jeres selvagtelse vokse. Fyld jeres liv med lykke. Vær glade og gør andre glade. Dette vil behage Gud.
-SAI BABA


 

 

<<< TILBAGE