Arkiv over Dagens Ord af Sai Baba oversat til dansk

december 2006 

 Sai Baba picture -Thought for the day as written at Prasanthi Nilayam
 

 

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 1. december 2006
Mange mennesker udfører forbløffende opgaver ved hjælp af deres stærke beslutsomhed. Men endnu har ingen været i stand til at opklare mysteriet om ånd og materie. Når først I forstår naturen i ånden og materien, vil alt andet også forstås. Ånden er opstået fra Atma (Selvet). Materie er effekten af sindet. Kroppen og sindet er kun værktøj. De bør være under ens kontrol. Identificer jer ikke med disse værktøjer. I er herren. Kontroller sindet og bliv lederen over det. Det er den usynlige Atma, der udfører kropsfunktionen. Folk glemmer Herren (Atma) og bliver vildført af deres tilknytning til kroppen. I er Selvet, Der er evigt. Opgiv derfor tilknytning til kroppen og lev i Atmisk Bevidsthed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 2. december 2006
Hvad er målet for menneskeligt liv? Man skal erkende den fundamentale Sandhed, dvs. det Atmiske Princip (Selvet). Det er inden i jer. Det er kun muligt at erkende Dette gennem intellektet, fordi kun det har skelneevnens kapacitet. Hvis I ønsker at spise af en appelsin, må I først skrælle den bitre skal af. På samme må de bør intellektet opgive ondt og acceptere det gode. Mennesket må tage del i hellige aktiviteter for at opretholde dets renhed og karakter. Kærlighed er livets fundamentale princip. Fyld jeres liv med kærlighed. Kærlighed er Gud. Lev i Kærlighed. Ved at ignorere et sådant helligt kærlighedsprincip, misbruger mennesket sit liv ved at udvikle onde egenskaber, såsom had, jalousi osv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 3. december 2006
Menneskeligt liv er ikke bestemt til at samle rigdom. Når I tager af sted fra verden, kan I ikke tage selv en øre med jer. Det, I ultimativt tager med jer, er kun resultaterne af jeres handlinger, fortjenester eller forsyndelser. Involver jer derfor ikke i syndefulde gerninger. Giv jer af med fortjenstfulde aktiviteter. Paropakaraya punyaya, Paapaya parapeedanam (man opnår fortjeneste ved at tjene andre og begår synd ved at gøre dem fortræd.) Hjælp altid, gør aldrig fortræd. Udfør handlinger i velgørenhed og hjælp andre i videst mulige omfang. Fyld jeres hjerte med kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 4. december 2006
Der er Eet i denne verden og ved at kende Dette, ville I have vidst alt. Hvis Dette ikke kendes, er der intet formål ved at vide resten. Det er kendskabet til Selvet. Nul giver kun værdi, hvis tallet et sættes sammen med det. Herefter bliver værdien større, jo flere nuller, der er. Når tallet et bliver fjernet, mister alle nullerne deres værdi. Kærlighed til Selvet kan sammenlignes med tallet et. Menneskets liv får kun værdi, når det har kærlighed til Selvet. Det er Atma (Selvet), der tildeler mennesket alle evner. De, der klager over deres svaghed, er ikke bevidst om deres iboende potentiale og bruger det ikke på rette måde.
-SAI BABA

 


Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 5. december 2006
At have det godt er den fundamentale nødvendighed for at opnå det menneskelige livs fire mål, nemlig Dharma (Retskaffenhed), Artha (Velstand), Kama (Begær) og Moksha (Frigørelse). Men når I når lyksalighedens tilstand, har I det altid godt. Mennesket er blevet vildledt af følelsen af, at det kan leve et lykkeligt liv ved at opnå rigdom og autoritet. Hverken rigdom eller autoritet kan tilføre jer lykke. Lykke kan kun opleves, når I ser enhed i forskellighed. Mennesket bør bestræbe sig på at se enhed i forskellighed og derved opnå guddommelighed. Enhed leder til renhed. Hvor der er renhed, er der guddommelighed. Kun gennem enhed, renhed og guddommelighed, kan man opleve lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 6. december 2006
Sindet er meget kraftfuldt. Men mennesket får afledt sit sind af ligegyldige ting uden at prøve på at erkende Atma (Selvet). Da I er ude af stand til at erkende jeres sande Selv, oplever I glædens og smertens dualitet. Når I kender jeres sande Selv, vil I ikke blive påvirket af dem. Al lidelse skyldes mangel på moral i ens følelser og opførsel. Ens skæbne er baseret på ens karakter. Karakter er baseret på handlinger. Handlinger er baseret på tanker. Udvikl derfor moral og hellige tanker.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 7. december 2006
Lad jer ikke blive revet med af verdslige fornøjelser. Hold jer på den sikre vej og helliggør jeres tid med Namasmarana (kontemplation på det Guddommelige Navn). Det er ikke nødvendigt med et specielt tidspunkt eller sted for at udføre Namasmarana. I kan gøre det, hvor end I er, og samtidig med hvad end, I gør. Det er måske ikke muligt for jer at foretage strenge, spirituelle handlinger, såsom meditation, sakramente, yoga osv. Det er nok, hvis I gentager det Guddommelige Navn. Giv jer ikke i lag med handlinger, I ikke forstår. Tag den enkleste vej, dvs. Namasmarana. Det er grundlaget for alle spirituelle handlinger og den foreskrevne vej til frigørelse i denne Kali tidsalder. Syng derfor om Hans Storhed og kryds den verdslige eksistens’ hav.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 8. december 2006
Spiritualitet betyder ikke at udføre tilbedelse, at tage på pilgrimsrejser eller at synge Bhajans (salmer). Spiritualitet betyder at ødelægge de dyriske tendenser og at ophøjes til det Guddommelige stade. I er hverken et vildt dyr, der bringer frygt i andre eller et føjeligt, tæmmet dyr, der er bange for andre. I er født som menneske med ædle menneskelige kvaliteter. Erkend derfor jeres menneskelighed og Guddommelighed. Men mennesket i dag er ikke i stand til at erkende denne sandhed og som en konsekvens heraf, spilder det sit liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 9. december 2006
Atma (Selvet) er som kontrolrummet. Når I først har fået adgang til ”kontrolrummet”, vil alle jeres sanser og sindet være under jeres kontrol. Når husets hovedkontakt tændes, vil alle pærerne i alle rummene lyse. Atma er ligesom hovedkontakten og sanserne er som pærerne i forskellige rum. Disse rum er jeres eget værk. Hvert rum er adskilt fra de andre med en væg. Når først væggene er revet ned, er der kun en stor hall tilbage. Tilknytning til kroppen er som væggen, der adskiller det ene fra det andet, og som står i vejen for erkendelse af Selvet. Når denne væg er brudt ned, vil I realisere det uendelige og udødelige Selv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 10. december 2006
Skabelsen må ses som en Kosmisk Scene. Gud er Instruktøren og Skuespilleren i dette stykke. Han uddeler alle figurernes roller i stykket. Alle skabninger i verden er manifestationer af det Guddommelige. Det gode og det onde i verden er forskellige udtryk for den samme Guddommelige Bevidsthed. Mennesket bør ikke vildledes af disse udtryk. Bagved alle skuespillernes myriader af handlinger arbejder den Guddommelige Instruktør. Det bør erkendes, at skønt navne og former varierer, sprog og nationaliteter er forskellige, er den menneskelige race Én i sin Guddommelige essens.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 11. december 2006
I dag er folk ude af stand til at forstå det Guddommelige Princip. Skønt der er forskellige måder for tilbedelse, er de alle rettet mod forskellige former for samme Guddom. Ligesom vand ikke har nogen specifik form, men antager formen af den beholder, i hvilken det hældes op og ligesom luft er formløs, men antager formen af en ballon eller en fodbold, når den fyldes i dem, kan I på samme måde kalde Ham Rama, Krishna, Easwara, osv., alligevel er alle en. De refererer til den samme Gud. Hver person tilbeder en bestemt form, der tiltaler ham eller hende. Alle navne og former er kun jeres fantasi; i virkeligheden har Gud intet navn og ingen form.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 12. december 2006
Hvis nogen ville spørge jer: “Hvem er du?”, bør I med overbevisning sige, at I er Atma (Selvet). Hvad er sind? Det er et aspekt af Selvet. Lige som sukker er basis for al slik, er Atma basis for kroppen, sindet og intellektet. Forstå, at I er en gnist af Atma og stræb efter at harmonisere jeres sind, intellekt og Samskara (medfødt tendens). Samskara er meget subtil. Den følger jer som en skygge fra fødsel til fødsel. I har styrken til at forbedre jer selv, men I gør ikke brug af den. Når I forlader kroppen er det, der følger jer, kun Samskara og ikke Samsara (verdslighed). Men I ignorerer Samskara og bliver fanget i Samsara og lider af mangel på fred.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 13. december 2006
Moral og spirituelle værdier må æres lige så meget – om end ikke mere – end økonomiske og materielle værdier. Kun moral kan tilføre mennesket sundhed og velstand. Jeres opførsel bør sømme sig for jeres menneskelige fødsel. Neeti (moral) og Nijayati (integritet) er livsprincipperne for Manava jathi (menneskeheden). En uden moral kan ikke kaldes et menneske. Udvikl moral og lev et ærligt liv. Kun da kan I opnå Easwaratwam (Guddommelighed).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 14. december 2006
De, der spørger: “Hvor er Gud?” forstår ikke, at alt, de ser i Kosmos, er en manifestation af det Guddommelige. Det er derfor, Skrifterne erklærer: "Pashyannapi cha na pashyathi mudho" (Selvom de ser, ser de stupide ikke). Mennesket ser hele tiden Universet rundt om sig og erklærer alligevel, at det ikke har set Gud. Hvad er Kosmos’ form? Er den ikke Guddommelig? I ser det Guddommelige i form af det fysiske univers. I Bhagavath Gita’en (Hinduernes Bibel) bliver denne Herrens kosmiske form beskrevet som Viswa Viraata Roopa. Hvad er Viswa? Det er hele Kosmos. Viswa Viraata Roopa er altings kollektive form i Universet.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 15. december 2006
Ishavaasyam Idam Jagat (Hele verden er gennemtrængt af Gud). Det siges også: ”Easwarah Sarva Bhutanaam (Gud er iboende alle væsener)”. Han er til stede i alle væsener i form af Bevidsthed. Mennesket tager på pilgrimsrejser i søgen efter Gud, da det er uvidende om sin Guddommelighed. Man opnår ikke speciel styrke ved at besøge templer. Hvad man får, er kun refleksionen af sin egen indre væren. Kraften, der findes på pilgrimssteder, skyldes kun kraften af tilbedelse og tro, pilgrimme bærer i deres hjerter.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 16. december 2006
Ekam Eva Adviteeyam Brahma (Gud er kun Een). Mennesket tildeler Gud forskellige navne og former på grund af dets verdslige følelser og ydre tendenser. Sandt at sige er der kun en Gud. Ek Prabhu Ke Anek Naam (Den ene Gud bliver omtalt med mange navne). Opgiv tilknytning til kroppen. Kun da kan I udvikle tilknytning til Atma (Selvet). Da I er udstyret med en fysisk krop, må I udføre jeres pligter omhyggeligt. Men bliv ikke vildledt af følelsen af, at den er bestandig. Alle de fysiske forbindelser er som passerende skyer og er foranderlige.
-SAI BABA

Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 17. december 2006
Ethvert menneske stræber efter lykke og ønsker at undgå sorg. Men sandhed og usandhed, rigtigt og forkert, glæde og sorg i denne verden, passerer og forandres med tiden. Mennesket bør have tro på det ultimative Princip, fra Hvilket både godt og ondt kommer. Det sande menneske er et, der behandler smerte og fornøjelse på samme måde. I bør stole på den Guddommelige og opleve Hans Kærlighed i jeres hjerter. I denne verden er gevinsten ved sorg større end ved lykke. Tidligere tiders helgener og vismænd, der er blevet udødeliggjort i historien, stræbte mere efter hårde betingelser end efter lykke. Glæden, der kommer, når man har overvundet hårde betingelser, er længerevarende end den, der opnås fra lykke. Derfor bør vi ikke føle uvilje overfor sorg, ej heller bør vi kun lede efter lykke.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 18. december 2006
Tal sandt, tal venligt og lad være med sige ubehagelige sandheder. Respektivt svarer disse tre til moral, retskaffenhed og åndelige værdier. Menneskets liv er kombinationen af disse tre værdier. Hold jer til sandhed og retskaffenhed. Sandhed er uforanderlig. Kun Trikala Badhyam Sathyam (hvad der er uforanderligt i fortid, nutid og fremtid) er sandhed. Det siges, at Kali Tidsalderens onde virkninger ikke kan ryste den, hvis hjerte er fyldt med medfølelse, hvis tale er gennemtrængt af sandhed og hvis krop bliver brugt til at tjene andre.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 19. december 2006
Hvor end, I måtte være, i hvilket som helst land, giv ikke plads til religiøse forskelle. Hold jer til jeres tro og jeres traditioner. Når forskelle mellem religioner forsvinder, vil kærlighed udvikles i jer. Når kærlighed gror, kan I få en direkte vision af Gud. Uden kærlighed er bønner, der slet og ret er ord, til ingen nytte. Forstå, at kærlighed er til stede i hver eneste. Det er den, der forener, motiverer og bringer glæde til alle. Lad derfor kærlighed udvikle sig. Kærlighed er det Guddommeliges form og Gud kan kun realiseres gennem kærlighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 20. december 2006
Hvis et menneske i dag er styret af sorg og elendighed, er det dets sind, der er ansvarlig for det. Glæde og sorg, hengivenhed og afsky, samt de sansemæssige fornøjelser, mennesket oplever, kommer fra dets sind. Da sindet er fyldt med følelsen af dualitet, gennemgår I alt dette. Hvis sindet er trænet i at se enheden i hele skabelsen, vil der ikke være nogen som helst fordrejning. I bør møde alt i livet med et smil. I denne dualistiske verden er det naturligt, at fremgang og smerte veksler. I kan ikke undgå det. I bør hverken fortvivle, når I bliver konfronteret med modgang, eller juble, når skæbnen smiler til jer. Modgang er et springbræt til evig lyksalighed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 21. december 2006
Målet for virkeliggørelse af sig selv kommer an på selvtillidens fundament. Derfor må I først udvikle tillid til jer selv. Hvis I, uden at have tillid til jer selv, hele tiden taler om andres styrke, hvornår kan I opnå nogen som helst styrke og tillid til jer selv? I bør anse selvtillid som det vigtigste aktiv i livet. Uden selvtillid kan I aldrig opnå lyksalighed. I er selv Gud; Gud er den evige beboer i jeres hjerte.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 22. december 2006
Fortæl mig hvem, du omgås, og jeg skal fortælle dig, hvem du er. Når I associerer jer med flygtige ting, bliver resultaterne det nødvendigvis også. I bør udvikle venskab med Guddommelighed, Der er det eneste sande og evige. Guddommelighed er virkelig meget til stede i jer. Den ydre verden er foranderlig. Verden er intet andet end en kombination af materie. Alt i denne verden er kortvarigt. Intet er vedvarende. Kun det usynlige Atmiske Princip (Gud) er sandt og evigt.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 23. december 2006
Enhver mægtig opgave kan realiseres ved at gentage det Guddommelige Navn. Der kræves et specielt sted til åndelige øvelser såsom meditation og sakramente. Men sådanne restriktioner er der ingen grund til at følge for at gentage det Guddommelige Navn. I kan gentage det Guddommelige Navn hvor end, I er og hvad end, I er i gang med. Sarvada Sarva Kaleshu Sarvatra Hari Chintanam (Kontempler på Gud alle steder, til alle tider og under alle omstændigheder).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 24. december 2006
Når det styrtregner, er vandet, der kommer ned, rent. Regnen falder på bjerge, sletter og dale. Regnens navn og form ændres i forhold til det område, den passerer. Men til trods for disse variationer bør man ikke tro, at vandet i sig selv er anderledes. Under hensyn til behovet på tiden og omstændighederne i særlige lande, samt under hensyn til de specifikke behov for de involverede folk, blev visse regler og reguleringer lavet, baseret på læren fra grundlæggerne af forskellige trosretninger. Derfor bør en trosretning ikke anses for overordnet og en anden for underordnet. Menneskets primære pligt er at huske på de hellige sandheder, de udtrykker, og praktisere dem i sit liv.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 25. december 2006
I alle religioner bliver store personligheders fødselsdage fejret, men de idealer, de levede efter, bliver ikke husket og fulgt. Hvis I ikke har til hensigt at følge deres lære, mister festligholdelsen deres mening og bliver kunstige ceremonier. Det er ikke at være retfærdig overfor de gode mennesker, hvis fødselsdage bliver fejret. Kristus lærte folk at elske alle eksistenser og tjene alle med medfølelse. Det er kun ved at udføre disse idealer, at man i sandhed kan fejre Hans fødselsdag. Den indre Guddommelighed bør reflekteres i enhver handling. Sandhedens sæde er i jeres hjerte. Tilbedelse betyder at elske andre af hele jeres hjerte. I bør leve i kærlighed og leve et liv med uselvisk tjeneste, baseret på kærlighed. Det er den eneste rette måde at fejre Kristi fødsel.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 26. december 2006
Ethvert menneske bør søge at forstå, hvad Sath-Chit-Ananda (Væren-Bevidsthed-Lyksalighed) betyder. Kun da kan det virkeliggøre dets sande Selv. På grund af illusionen, der skyldes den fænomenale verden, anser mennesket Sath-Chit-Ananda som værende adskilt fra sig selv. Denne følelse opstår fra dets tilknytning til kroppen. Så længe, mennesket identificerer sig med kroppen og sine fysiske færdigheder, vil det være på jagt efter Sath-Chit-Ananda. Når et menneske har opdaget ”Jeg’ets” sande natur, vil det ikke søge at opnå nogen som helst verdslig ting. Det vil indse, at det i sandhed er legemliggørelsen af Sath-Chit-Ananda.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 27. december 2006
Den fundamentale uvidenhed, kaldet Maya, spiller jer mange puds. Den får jer til at tro, at et reb er en slange og I løber væk i frygt. Den får jer til at opleve en sø, hvor der kun er ørknens varme sand og I løber hen imod den for at slukke jeres tørst! Og I kalder den ”mayaa”, der betyder ”gennem mig”, ”for mig” på Sanskrit, således identificerer I jer med den, som om den er ægte og godgørende. Det øjeblik, I forstår denne illusion, holder den op med at plage jer. Maya skaber universet; den spreder den objektive verdens umådelige grej foran jeres sind. Det er en Narthakee (danserinde), en fortryllende kvinde, der lokker intelligensen og fanger sanserne i en fælde. Denne na-rtha-kee kan undertrykkes af kee-rtha-na. Keerthana er kontemplationen og sangen om Guds storhed.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 28. december 2006
Besværligheder kommer og går som drivende skyer. I behøver ikke at bekymre jer om dem. Hold jeres opmærksomhed fæstnet på solen. Nogle gange dækker skyerne for solen. Men vær tålmodig. Når skyerne bevæger sig væk, vil solen igen være synlig. På samme måde dækker verdslige illusioner for det Atmiske (Guddommelige) udsyn. I sådanne situationer bør I ikke lade jeres sind svinge. Hav tålmodighed. ”Skyerne” vil aftage og ”solen” vil igen komme til syne i al sin stråleglans.
-SAI BABADagens ord i Prasanthi Nilayam den 29. december 2006
Der er en Skaber bag dette fortryllende kosmos. Han er Alvidende, Almægtig og Allestedsnærværende. Han bliver tilbedt som Gud ved brug mange navne og i mange former af forskellige folk. Enhed, broderskab og hengivenhed er essentielt for ethvert levende væsen. For at fremme disse hellige kvaliteter i menneskeheden søgte nogle store sjæle at etablere forskellige religioner. Religion er ikke et restriktivt koncept. Meningen med religion er at udvikle den menneskelige personlighed og vise de grundlæggende forskrifter for ret levemåde. Religion bringer menneskeligheden frem i mennesket og gør det i stand til at leve i harmoni med sine medmennesker. Den tilvejebringer båndet mellem individet og det Guddommelige. Den demonstrerer Enheden, der ligger til grund for forskelligheden i Skabelsen.
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 30. december 2006
Hvad er Moksha? Det er at opgive ‘Anatma’, det uvirkelige. Lad os sige, at hvis I ønsker jer et glas frugtjuice, kan I ikke hælde juice i glasset, medmindre I først kaster vandet, der er i glasset, væk. På samme måde kan ’Atmabhava’ (spiritualitet) ikke rodfæstes i jer, medmindre I opgiver verdslige ønsker. Når I tilbringer jeres tid fordybet i Gud, bliver I fri af onde vaner. I vil ikke fristes til at skælde andre ud eller gøre dem skade på nogen måde. I begynder at leve i Kærlighed, idet I accepterer alle begivenheder som Hans gaver. Da bliver jeres hjem i sandhed himlen på Jorden; glæden, der bobler i jeres hjerte, er symbolet på Vaikunta (Herren Vishnu’s bolig); den seriøsitet og omsorg, I viser i jeres arbejde, vil symbolisere Kailasha (Herren Shiva’s bolig).
-SAI BABA
Dagens ord i Prasanthi Nilayam den 31. december 2006
Guds Nåde er den største rigdom. At betragte det at samle penge, guld eller andre materielle ting som det ultimative mål i livet er ikke rigtigt. I stedet bør livets mål være erhvervelsen af Guds Nådes Guddommelige rigdom. Prøv at vinde Hans Nåde ved at ændre jeres vander, reducere jeres ønsker og forbedre jeres natur. Et skridt gør det næste lettere; det er den spirituelle vejs unikke kvalitet. Med hvert skridt øges jeres styrke og tillid og I føler Herrens Nåde mere og mere.
-SAI BABA


 

<<< TILBAGE